Centrum och andra enheter

Till Institutionen för ämnesdidaktik hör fyra fristående enheter som till viss del deltar i vår undervisningsverksamhet samt delar en del av administrationen.

 

Medieverkstan

Medieverkstan är en resurs för alla studenter och lärare inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. I deras specialanpassade lokaler med särskilt utbildad personal får du stöd i att utveckla din digitala kompetens. Lärarutbildare kan även boka in studentgrupper för seminarier och workshops.

Lärarstudenter filmar för en multimedial produktion
I Medieverkstan kan du bland annat arbeta med multimediala produktioner eller boka in studentgrupper för workshops. Foto: Medieverkstan
 

Nationella prov i sfi

Nationella prov i svenska för invandrare (sfi) utarbetas vid Institutionen för ämnesdidaktik på uppdrag av Skolverket. Proven ska vara ett stöd för lärarna när de sätter betyg på kursdeltagare i utbildningen, för att kursdeltagarna ska bedömas på samma sätt över hela landet. Provgruppen konstruerar nationella prov i sfi på tre nivåer: B, C och D.

De nationella proven i sfi är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. Foto: Skolverket
 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som arbetar i hela landet men finns lokaliserade vid Stockholms universitet. NC arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier.

Elever interagerar i ett klassrum
I NC:s uppdrag ingår att ge råd och stöd i frågor som rör flerspråkiga och nyanlända elevers lärande och skolgång. Foto: Jens Olof Lasthein
 

PRIM-gruppen

PRIM-gruppen är en forsknings- och provutvecklingsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och kompetens. Av speciellt intresse är frågor kring bedömning av matematik i storskaliga nationella eller internationella undersökningar. PRIM-gruppen utvecklar nationella prov och stödmaterial i matematik för såväl grundskolan som gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

På uppdrag av Skolverket utvecklar PRIM-gruppen nationella prov i matematik. Foto: Mostphotos
På denna sida