Organisation

Institutionen för ämnesdidaktik har närmare 300 medarbetare och är organiserad i olika organ och avdelningar.

 

Institutionsledning

Prefekten ansvarar för och leder hela institutionens arbete, med stöd av ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt.

Eftersom Institutionen för ämnesdidaktik är helt nybildad har vi enligt rektors beslut prefektstyre fram till 30 juni 2022. När institutionsstyrelsen tillträder den 1 juli blir den högsta beslutande organ.

 

Styrdokument

Här samlar vi viktiga styrdokument som rör hela eller stora delar av institutionens arbete, som till exempel beslutprotokoll för prefektbeslut, verksamhetsplaner, övergripande handlingsplaner och årsrapporter.

 

Rådgivande organ

Rådgivande organ till prefekt och institutionsledning:

Institutionens ledningsgrupp fungerar som rådgivande organ till prefekten.

Prefekt Anna Chryssafis
Ställföreträdande prefekt Tony Hansson
Biträdande prefekt Ulrika von Schantz
Administrativ chef Christine Uhrlander
Biträdande administrativ chef Marjan Bastansiar (vikarie för Maria Lans)
Koordinerande studierektor GN/AN Pernilla Rosell
Koordinerande studierektor FN Tore Nilsson

 

Institutionen har även ett ledningsråd som består av prefekter, koordinerande studierektorer samt ämnesansvariga för institutionens sju ämnesavdelningar. Administrativ chef och institutionens ekonom kan adjungeras till ledningsrådet.

I ledningsrådet diskuteras strategiska frågor för utbildning och forskning, samt framtidsvisioner och verksamhetsplan.

 

Chefsgruppen är ett forum för att diskutera personal- och chefsrelaterade frågor, såsom personalärenden, personalförsörjning, lönefrågor, rutiner och övergripande policyfrågor. Chefsgruppen fungerar även som informationskanal mellan institutionens olika verksamheter.

Ledamöter är prefekter samt alla chefer med personalansvar.

 

 

Beredande organ

Institutionens olika beredande organ:

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV).

RALV ska:

 • årligen ta fram och följa upp åtgärdsplaner inom arbetsmiljö, miljö och lika rättigheter och möjligheter för studenter, för beslut i institutionsstyrelsen (IS).
 • bereda frågor inom arbetsmiljö, miljö och lika villkor för beslut av arbetsmiljöansvarig, IS eller prefekt.
 • utarbeta remissvar till universitets- och fakultetsledningen inom områdena arbetsmiljö, miljö och lika villkor.

Rådet sammanträder tre gånger per termin och leds av administrativ chef. Övriga ledamöter är representanter för administration, lärare, doktorander, studenter och fristående enheter, samt miljörepresentanter och likabehandlings- och jämlikhetsansvarig.

Institutionernas lokala RALV är tillsammans med det centrala RALV, en del i Stockholms universitets organisation av det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet. De utgör även en viktig del av samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och studenter.

IÄD:s ledamöter i lokala RALV 2022

Läs om SU:s centrala RALV

Utbildningsberedningen hanterar frågor relaterade till institutionens utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Gruppens huvudsakliga uppgifter är att:

 • granska och bereda styrdokument för beslut enligt delegationsordningen.
 • diskutera strategier och rutiner för genomförande och uppföljning av utbildningar.
 • lyfta studentfrågor som rör institutionens utbildningar.
 • behandla övriga ärenden som är relevanta för utbildningen på GN och AN, som till exempel utvecklingsprojekt.

Utbildningsberedningens ordförande är koordinerande studierektor GN/AN. Övriga ledamöter är samtliga ämnesstudierektorer och programansvariga, administrativ studierektor, VFU-studierektor, samt representanter för kommunikation, utbildningsadministration, studievägledning och studenter. Till gruppen kan även andra personer adjungeras vid behov.

 

Forskningsberedningen bistår ledningen i strategiska bedömningar av institutionens långsiktiga resursbehov i undervisning och olika forskningsområden. I uppdraget ingår även att:

 • föreslå sakkunniga till anställningar som lektor och professor.
 • bereda antagning av doktorander.
 • föreslå handledare till doktorander.
 • bereda utlysning och anställning av postdoktorer.
 • bereda förslag från handledarkollegiet rörande forskarutbildningens styrning och innehåll.

Forskningsberedningens ordförande är ställföreträdande prefekt. Övriga ledamöter är de ämnesansvariga för institutionens sju ämnesavdelningar, övergripande studierektor FN och representant för doktoranderna. Till gruppen kan även andra personer adjungeras vid behov.

 

 

Ämnesavdelningar

Institutionen har en avdelningsstruktur som baseras på ämnestillhörighet. Det finns även flera avdelningsövergripande samarbetsorgan och -miljöer, såsom SIG-grupper, högre seminarier, lärarmöten, VFU, programråd, forskningsberedning och utbildningsberedning. Ämnesavdelningarna leds av ämnesstudierektorer och varje avdelning har en ämnesansvarig med övergripande vetenskapligt ansvar.

Ämnesstudierektor  Maria Pemsel
Ämnesansvarig Eva Österlind


Avdelningens lärare och forskare

 

Ämnesstudierektor Per Fransson
Ämnesansvarig Cecilia Lundholm


Avdelningens lärare och forskare

 

Ämnesstudierektor Susanne Ekström
Ämnesansvarig Paola Valero


Avdelningens lärare och forskare

 

Ämnesstudierektor Lars Forsberg
Ämnesansvarig Anna Danielsson


Avdelningens lärare och forskare

 

 

Forskarutbildning

Institutionen för ämnesdidaktik har utbildning på forskarnivå i matematikämnets didaktik, naturvetenskapsämnenas didaktik, språkdidaktik och ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

 

Administration

Institutionens administrativa arbete omfattar i stort sett hela institutionen. I den administrativa gruppen arbetar närmare 40 personer inom olika funktioner. Administrativ chef har övergripande ansvar, med stöd av biträdande administrativ chef.

Organisationsmodell för institutionens administrationsgrupp
Administrativ chef Christine Uhrlander
Biträdande administrativ chef
(med ansvar för den studieadministrativa gruppen)
Marjan Bastansiar
(vikarie för Maria Lans)


Vem gör vad inom administrationen? 

 

 

Fristående enheter

Till Institutionen för ämnesdidaktik hör även fyra fristående enheter som till viss del deltar i vår undervisningsverksamhet samt delar en del av administrationen.

Medieverkstan är ett pedagogiskt och digitalt resurscenter för Stockholms universitets lärarutbildningar. Både studenter och lärare kan få stöd med anpassning och utveckling av lärarutbildningens digitala uppdrag.

Föreståndare Lisa Öhman

 

Nationella prov i svenska för invandrare (sfi) utarbetas vid Institutionen för ämnesdidaktik på uppdrag av Skolverket.

Projektledare Margareta Majchrowska

 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som arbetar i hela landet men finns lokaliserade vid Stockholms universitet. NC arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier.

Föreståndare Sofia Engman

 

PRIM-gruppen är en provutvecklings- och forskningsgrupp vid Institutionen för ämnesdidaktik. Gruppen bedriver forskning och utvecklar nationella prov och stödmaterial i matematik för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Föreståndare Samuel Sollerman

 

På denna sida