Organisation

Institutionen för ämnesdidaktik har närmare 300 medarbetare och är organiserad i olika organ och avdelningar.

Nedladdningsbar presentation av Institutionen för ämnesdidaktik:

Presentation IÄD (svensk) (8266 Kb)

Presentation IÄD (engelsk) (8332 Kb)

 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret för institutionen. Ledamöterna i styrelsen består av olika personalkategorier och ska säkerställa att kompetens från lärare, teknisk och administrativ personal samt studenter finns representerade i gruppen.

Nedanstående ledamöter ingår i styrelsen under mandatperioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2026.

Prefekt (självskriven ledamot)
Ställföreträdande prefekt (självskriven ledamot)
Anna Chryssafis (ordförande)
Tony Hansson
Ordinarie ledamöter
- lärare och forskare

Jenny Berglund, professor
Ketil Thorgersen, universitetslektor, docent
Maria Andrée, professor
Per Blomqvist, universitetslektor
Peter Sundebrant, adjunkt
Tore Nilsson, universitetslektor
Ulrika Magnusson, universitetslektor, docent
Veronica Jatko Kraft, adjunkt

Gruppsuppleanter
- lärare och forskare

Cecilia Caiman, universitetslektor
Christina Hedman, professor
Maria Olson, professor
Hendrik Van Steenbrugge, universitetslektor

Ordinarie ledamöter
- teknisk och administrativ personal

Kristina Norhammar, administrativ studierektor
Maria Nordlund, projektledare/bitr. föreståndare

Personliga suppleanter
- teknisk och administrativ personal

Helén Lindholm, provkonstruktör/forskningsassistent
(för Maria Nordlund)
Josefin Bloch, utbildningskoordinator (för Kristina Norhammar)

Studeranderepresentant GN/AN Utses senare
Studeranderepresentanter FN

Beatrice Hansen (ordinarie)
Anna-Karin Nordin (suppleant)

Sekreterare Margareta Skoglund Ålin

Här samlar vi dagordning och protokoll för institutionsstyrelsens möten. Eventuella bilagor publiceras på X:\Personalinformation\Institutionsstyrelse. 

Dagordning 2024

Aktuell dagordning publiceras här inför varje nytt institutionsstyrelsemöte. Arkiverade dagordningar publiceras under arkivet nedan.

 

Protokoll 2024

Ekonomi institutionsstyrelsen 11 juni 2024 (703 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 11 juni 2024 (428 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 14 maj 2024 (66 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 16 april 2024 (549 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 19 mars 2024 (443 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 20 februari 2024 (63 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 23 januari 2024 (62 Kb)

Det finns inga dagordningar sparade från 2022, sådana har sparats från och med 2023. Eventuella bilagor finns publicerade på X:\Personalinformation\Institutionsstyrelse.

Dagordning 2024

Dagordning institutionsstyrelsen 20 februari 2024 (129 Kb)

Dagordning institutionsstyrelsen 23 januari 2024 (115 Kb)

Dagordning 2023

Dagordning institutionsstyrelsen 12 december 2023 (130 Kb)

Dagordning institutionsstyrelsen 14 november 2023 (128 Kb)

Dagordning institutionsstyrelsen 17 oktober 2023 (131 Kb)

Dagordning institutionsstyrelsen 29 augusti 2023 (111 Kb)

Dagordning institutionsstyrelsen 16 maj 2023 (210 Kb)

Dagordning institutionsstyrelsen 21 mars 2023 (112 Kb)

Dagordning med bilagor – institutionsstyrelsen 21 februari 2023 (2435 Kb)

Dagordning med bilagor – institutionsstyrelsen 24 januari 2023 (802 Kb)

Protokoll 2023

Protokoll institutionsstyrelsen 12 december 2023 (70 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 14 november 2023 (84 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 17 oktober 2023 (74 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 19 september 2023 (560 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 29 augusti 2023 (60 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 20 juni 2023 (74 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 16 maj 2023 (638 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 18 april 2023 (637 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 21 mars 2023 (539 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 21 februari 2023 (64 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 24 januari 2023 (55 Kb)

Protokoll 2022

Protokoll institutionsstyrelsen 20 december 2022 (66 Kb)  

Protokoll institutionsstyrelsen 22 november 2022 (639 Kb)  

Protokoll institutionsstyrelsen 18 oktober 2022 (145 Kb)  

Protokoll institutionsstyrelsen 20 september 2022 (62 Kb)  

Protokoll institutionsstyrelsen 23 augusti 2022 (59 Kb)  

 

Institutionsledning

Institutionensledningen består av prefekten som ansvarar för verksamheten med stöd av en ledningsgrupp.

Institutionens ledningsgrupp fungerar som rådgivande organ till prefekten.

Prefekt Anna Chryssafis
Ställföreträdande prefekt Tony Hansson
Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen Anders Philipsson
Biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen Tore Nilsson
Administrativ chef Christine Uhrlander
Biträdande administrativ chef Maria Lans
 

Rådgivande organ

Rådgivande organ till prefekt och institutionsledning:

Programledningsgruppen består av institutionens ledningsgrupp samt ordförande och vice ordförande för IÄD:s programråd: programrådet för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 samt åk 4-6, programrådet för Ämneslärarprogrammet och programrådet för Kompletterande pedagogisk utbildning.
 

Chefsgruppen är ett forum för att diskutera personal- och chefsrelaterade frågor, såsom personalärenden, personalförsörjning, lönefrågor, rutiner och övergripande policyfrågor. Chefsgruppen fungerar även som informationskanal mellan institutionens olika verksamheter. Ledamöter är prefekter samt alla chefer med personalansvar.

 

Beredande organ

Institutionens olika beredande organ:

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV).

RALV ska:

 • årligen ta fram och följa upp åtgärdsplaner inom arbetsmiljö, miljö och lika rättigheter och möjligheter för studenter, för beslut i institutionsstyrelsen (IS).
 • bereda frågor inom arbetsmiljö, miljö och lika villkor för beslut av arbetsmiljöansvarig, IS eller prefekt.
 • utarbeta remissvar till universitets- och fakultetsledningen inom områdena arbetsmiljö, miljö och lika villkor.

Rådet sammanträder tre gånger per termin och leds av administrativ chef. Övriga ledamöter är representanter för administration, lärare, doktorander, studenter och fristående enheter, samt miljörepresentanter och likabehandlings- och jämlikhetsansvarig.

Institutionernas lokala RALV är tillsammans med det centrala RALV, en del i Stockholms universitets organisation av det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet. De utgör även en viktig del av samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och studenter.

IÄD:s ledamöter i lokala RALV

Läs om SU:s centrala RALV

Utbildningsberedningen hanterar frågor relaterade till institutionens utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Gruppens huvudsakliga uppgifter är att:

 • granska och bereda styrdokument för beslut enligt delegationsordningen.
 • diskutera strategier och rutiner för genomförande och uppföljning av utbildningar.
 • lyfta studentfrågor som rör institutionens utbildningar.
 • behandla övriga ärenden som är relevanta för utbildningen på GN och AN, som till exempel utvecklingsprojekt.

Utbildningsberedningens ordförande är biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen. Övriga ledamöter är samtliga ämnesstudierektorer och programansvariga, administrativ studierektor, utbildningskoordinator, VFU-studierektor, samt representanter för utbildningsadministration, studievägledning och studenter. Till gruppen kan även andra personer adjungeras vid behov.

Forskningsberedningens ordförande är prefekt, ställföreträdande prefekt eller professor. Övriga ledamöter är de ämnesansvariga för institutionens sju ämnesavdelningar, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen, samt doktorandrepresentanter. Till gruppen kan även andra personer adjungeras vid behov.

I uppdraget ingår att:

 • Bistå ledningen i strategiska bedömningar av institutionens långsiktiga resursbehov inom undervisning och olika forskningsområden
 • Bereda utlysning och anställning av postdoktorer
 • Bereda utlysning och antagning av doktorander, samt utseende av handledare
 • Bereda förslag från studierektorerna och ämnesforskarkollegierna rörande forskarutbildningens styrning och innehåll, till exempel nya kurser, rutinbeskrivningar och lokala styrdokument
 

Ämnesavdelningar

Institutionen har en avdelningsstruktur som baseras på ämnestillhörighet. Det finns även flera avdelningsövergripande samarbetsorgan och -miljöer, såsom SIG-grupper, högre seminarier, lärarmöten, VFU, programråd, forskningsberedning och utbildningsberedning. Ämnesavdelningarna leds av ämnesstudierektorer och varje avdelning har en ämnesansvarig med övergripande vetenskapligt ansvar.

Ämnesstudierektor  Maria Pemsel
Ämnesansvarig Eva Österlind

Avdelningens lärare och forskare

 

Programråd

Vid Stockholms universitet finns sex programråd för lärarutbildningarna. Tre av dessa ansvarar Institutionen för ämnesdidaktik för.

Programråd

Ordförande

Grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 Katarina Rejman
Ämneslärarprogrammen Steven Dahl
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Lisa Österling

Läs mer om SU:s programråd

 

Forskarutbildning

Institutionen för ämnesdidaktik har utbildning på forskarnivå i matematikämnets didaktik, naturvetenskapsämnenas didaktik, språkdidaktik och ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

 

Administrativa avdelningen

Institutionens administrativa arbete omfattar i stort sett hela institutionen. I den administrativa gruppen arbetar närmare 40 personer inom olika funktioner. Administrativ chef har övergripande ansvar, med stöd av biträdande administrativ chef.

Organisationsmodell för institutionens administrationsgrupp
Administrativ chef Christine Uhrlander
Biträdande administrativ chef
(med ansvar för den studieadministrativa gruppen)
Maria Lans

Vem gör vad inom administrationen?

 

Fristående enheter

Till Institutionen för ämnesdidaktik hör även tre fristående enheter som till viss del deltar i vår undervisningsverksamhet samt delar en del av administrationen.

Nationella prov i svenska för invandrare (sfi) utarbetas vid Institutionen för ämnesdidaktik på uppdrag av Skolverket.

Föreståndare Gustav Wallentin Staaf

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som arbetar i hela landet men finns lokaliserade vid Stockholms universitet. NC arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier.

Föreståndare Sofia Engman

PRIM-gruppen är en provutvecklings- och forskningsgrupp vid Institutionen för ämnesdidaktik. Gruppen bedriver forskning och utvecklar nationella prov och stödmaterial i matematik för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Föreståndare Samuel Sollerman
På denna sida