Organisation

Institutionen för ämnesdidaktik har närmare 300 medarbetare och är organiserad i olika organ och avdelningar.

Institutionens arbete leds av en institutionsstyrelse. Prefekten ansvarar för verksamheten med stöd av en ledningsgrupp som består av ställföreträdande prefekt, biträdande prefekt, administrativ chef, biträdande administrativ chef och koordinerande studierektorer.

 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret för institutionen. Ledamöterna i styrelsen består av olika personalkategorier och ska säkerställa att kompetens från lärare, teknisk och administrativ personal samt studenter finns representerade i gruppen.

Nedanstående ledamöter ingår i styrelsen under mandatperioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2023.

Prefekt (självskriven ledamot)
Ställföreträdande prefekt (självskriven ledamot)
Anna Chryssafis (ordförande)
Tony Hansson
Ordinarie ledamöter
- lärare och forskare
Catrin Björck, universitetslektor
Cecilia Caiman, universitetslektor
Jenny Berglund, professor
Per Blomqvist, universitetslektor
Peter Sundebrant, adjunkt
Ulrika Magnusson, universitetslektor, docent
Una Cunningham, professor
Veronica Jatko Kraft, adjunkt
Gruppsuppleanter
- lärare och forskare

Anna Danielsson, professor
Christina Hedman, professor
Maria Olson, professor
Hendrik Van Steenbrugge, universitetslektor

Ordinarie ledamöter
- teknisk och administrativ personal
Kristina Norhammar, administrativ studierektor
Maria Nordlund, projektledare
Personliga suppleanter
- teknisk och administrativ personal
Helén Lindholm, forskningsassistent
(för Maria Nordlund)
Studeranderepresentant GN/AN Magnus Bergström 
Jasmin Khelifa
Studeranderepresentanter FN Anneli Blomqvist (ordinarie)
Anna-Karin Nordin (suppleant)
Sekreterare Margareta Skoglund Ålin

Här samlar vi dagordning och protokoll för institutionsstyrelsens möten. Eventuella bilagor publiceras på X:\Personalinformation\Institutionsstyrelse.

Dagordning 2023

Dagordning publiceras inför varje nytt möte.

 

Protokoll 2023

Protokoll institutionsstyrelsen 16 maj 2023 (638 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 18 april 2023 (637 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 21 mars 2023 (539 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 21 februari 2023 (64 Kb)

Protokoll institutionsstyrelsen 24 januari 2023 (55 Kb)

 

Rådgivande organ

Rådgivande organ till prefekt och institutionsledning:

Institutionens ledningsgrupp fungerar som rådgivande organ till prefekten.

Prefekt Anna Chryssafis
Ställföreträdande prefekt Tony Hansson
Biträdande prefekt Anders Philipsson
Administrativ chef Christine Uhrlander
Biträdande administrativ chef Maria Lans
Koordinerande studierektor GN/AN Anders Philipsson
Koordinerande studierektor FN Tore Nilsson

Institutionen har även ett ledningsråd som består av prefekter, koordinerande studierektorer samt ämnesansvariga för institutionens sju ämnesavdelningar. Administrativ chef och institutionens ekonom kan adjungeras till ledningsrådet.

I ledningsrådet diskuteras strategiska frågor för utbildning och forskning, samt framtidsvisioner och verksamhetsplan.

Chefsgruppen är ett forum för att diskutera personal- och chefsrelaterade frågor, såsom personalärenden, personalförsörjning, lönefrågor, rutiner och övergripande policyfrågor. Chefsgruppen fungerar även som informationskanal mellan institutionens olika verksamheter.

Ledamöter är prefekter samt alla chefer med personalansvar.

 

Beredande organ

Institutionens olika beredande organ:

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV).

RALV ska:

 • årligen ta fram och följa upp åtgärdsplaner inom arbetsmiljö, miljö och lika rättigheter och möjligheter för studenter, för beslut i institutionsstyrelsen (IS).
 • bereda frågor inom arbetsmiljö, miljö och lika villkor för beslut av arbetsmiljöansvarig, IS eller prefekt.
 • utarbeta remissvar till universitets- och fakultetsledningen inom områdena arbetsmiljö, miljö och lika villkor.

Rådet sammanträder tre gånger per termin och leds av administrativ chef. Övriga ledamöter är representanter för administration, lärare, doktorander, studenter och fristående enheter, samt miljörepresentanter och likabehandlings- och jämlikhetsansvarig.

Institutionernas lokala RALV är tillsammans med det centrala RALV, en del i Stockholms universitets organisation av det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet. De utgör även en viktig del av samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och studenter.

IÄD:s ledamöter i lokala RALV

Läs om SU:s centrala RALV

Utbildningsberedningen hanterar frågor relaterade till institutionens utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Gruppens huvudsakliga uppgifter är att:

 • granska och bereda styrdokument för beslut enligt delegationsordningen.
 • diskutera strategier och rutiner för genomförande och uppföljning av utbildningar.
 • lyfta studentfrågor som rör institutionens utbildningar.
 • behandla övriga ärenden som är relevanta för utbildningen på GN och AN, som till exempel utvecklingsprojekt.

Utbildningsberedningens ordförande är koordinerande studierektor GN/AN. Övriga ledamöter är samtliga ämnesstudierektorer och programansvariga, administrativ studierektor, VFU-studierektor, samt representanter för utbildningsadministration, studievägledning och studenter. Till gruppen kan även andra personer adjungeras vid behov.

Forskningsberedningen bistår ledningen i strategiska bedömningar av institutionens långsiktiga resursbehov i undervisning och olika forskningsområden. I uppdraget ingår även att:

 • föreslå sakkunniga till anställningar som lektor och professor.
 • bereda antagning av doktorander.
 • föreslå handledare till doktorander.
 • bereda utlysning och anställning av postdoktorer.
 • bereda förslag från handledarkollegiet rörande forskarutbildningens styrning och innehåll.

Forskningsberedningens ordförande är ställföreträdande prefekt. Övriga ledamöter är de ämnesansvariga för institutionens sju ämnesavdelningar, övergripande studierektor FN och representant för doktoranderna. Till gruppen kan även andra personer adjungeras vid behov.

 

Ämnesavdelningar

Institutionen har en avdelningsstruktur som baseras på ämnestillhörighet. Det finns även flera avdelningsövergripande samarbetsorgan och -miljöer, såsom SIG-grupper, högre seminarier, lärarmöten, VFU, programråd, forskningsberedning och utbildningsberedning. Ämnesavdelningarna leds av ämnesstudierektorer och varje avdelning har en ämnesansvarig med övergripande vetenskapligt ansvar.

Ämnesstudierektor  Maria Pemsel
Ämnesansvarig Eva Österlind

Avdelningens lärare och forskare

Ämnesstudierektor Ann-Sofie Jägerskog
Biträdande ämnesstudierektor Johan Sandahl
Ämnesansvarig Cecilia Lundholm

Avdelningens lärare och forskare

 

Programråd

Vid Stockholms universitet finns sex programråd för lärarutbildningarna. Tre av dessa ansvarar Institutionen för ämnesdidaktik för.

Programråd

Ordförande

Grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 Katarina Rejman
Ämneslärarprogrammen Steven Dahl
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Karim Hamza

Samtliga programråd och ledamöter

 

Forskarutbildning

Institutionen för ämnesdidaktik har utbildning på forskarnivå i matematikämnets didaktik, naturvetenskapsämnenas didaktik, språkdidaktik och ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

 

Administration

Institutionens administrativa arbete omfattar i stort sett hela institutionen. I den administrativa gruppen arbetar närmare 40 personer inom olika funktioner. Administrativ chef har övergripande ansvar, med stöd av biträdande administrativ chef.

Organisationsmodell för institutionens administrationsgrupp
Administrativ chef Christine Uhrlander
Biträdande administrativ chef
(med ansvar för den studieadministrativa gruppen)
Maria Lans

Vem gör vad inom administrationen?

 

Fristående enheter

Till Institutionen för ämnesdidaktik hör även fyra fristående enheter som till viss del deltar i vår undervisningsverksamhet samt delar en del av administrationen.

Medieverkstan är ett pedagogiskt och digitalt resurscenter för Stockholms universitets lärarutbildningar. Både studenter och lärare kan få stöd med anpassning och utveckling av lärarutbildningens digitala uppdrag.

Föreståndare Lisa Öhman

Nationella prov i svenska för invandrare (sfi) utarbetas vid Institutionen för ämnesdidaktik på uppdrag av Skolverket.

Föreståndare Margareta Majchrowska, tjänstledig under perioden 2023-01-01 -- 12-31.
Tillförordnad föreståndare Gustav Wallentin Staaf, tf under perioden 2023-01-01 -- 12-31.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som arbetar i hela landet men finns lokaliserade vid Stockholms universitet. NC arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier.

Föreståndare Sofia Engman

PRIM-gruppen är en provutvecklings- och forskningsgrupp vid Institutionen för ämnesdidaktik. Gruppen bedriver forskning och utvecklar nationella prov och stödmaterial i matematik för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Föreståndare Samuel Sollerman
På denna sida