Profiles

Joakim Sigvardson

Joakim Sigvardson

Universitetslektor, Studierektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 10
E-post joakim.sigvardson@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 952
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Fil.dr., universitetslektor

Jag är utbildad ämneslärare i engelska och svenska med examen från Lärarhögskolan i Stockholm 2007.

Jag har arbetat som gymnasielärare på flera olika skolor, både på friskolor och på en kommunal skola. Innan dess arbetade jag några år på Engelska institutionen vid Stockholms universitet, där jag främst undervisade i litteraturvetenskapliga kurser.

2002 disputerade jag i engelska vid Stockholms universitet på doktorsavhandlingen Immanence and Transcendence in Thomas Pynchon’s Mason & Dixon: A Phenomenological Study, i vilken jag blottlade tre av romanens narratologiska strata.

Undervisning

Jag undervisar i språk- och litteraturdidaktik på grund- och ämneslärarprogrammen, samt handleder och examinerar självständiga arbeten inom lärarutbildningen. 

Uppdrag

Jag ingår i VFU-utvecklingsgruppen vid Institutionen för språkdidaktik och jag deltar i ett CeUL-projekt som bland annat handlar om att kartlägga de examinationsformer som används vid universitetets språkinstitutioner, detta som en del i ett högskolepedagogiskt utvecklingsarbete.

Forskning

Under mina år som gymnasielärare och även i rollen som lektor på Institutionen för språkdidaktik, har jag kommit att bli intresserad av de eventuella inre motsättningarna som verkar finnas inom engelsk- som svenskämnet, både i relation till sitt språk- och litteraturvetenskapliga innehåll, som till sina funktioner som språkfärdighetsämnen. Sådana motsättningar skulle i så fall antagligen ha sin grund i hur ämnenas syften, centrala innehåll och kunskapskrav är formulerade i styrdokumenten, men även genom den kunskapssyn som formuleras i de olika läroplanerna. Beroende på naturen hos de eventuella inre motsättningarna, ligger det nära till hands att anta att dessa i så fall skulle kunna verka menligt på undervisningen, eftersom läraren själv torde ha svårt att omfatta det hen är satt till att undervisa.

I min forskning undersöker jag således till att börja med vad läsande och skrivande faktiskt betyder i skolan, i en fenomenologisk mening. Detta innefattar analyser: av styrdokument, av temporala och rumsliga aspekter som innefattar elevers studiemiljöer både under och efter den ordinarie skoldagen, av kurslitteratur på lärarutbildningar, etc.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa