Infrastruktur

Vid Institutionen för ämnesdidaktik finns forskningsnätverk och arbetsgrupper. Deras uppdrag är att främja och sprida ämnesdidaktisk forskning.

 

Nationellt forum för religionsdidaktisk och pedagogisk forskning (NFR) är ett nätverk som samlar ett 80-tal forskare från både det religionsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fältet vid de flesta lärosäten i Sverige.

Nätverkets syfte är att inspirera, stärka och utveckla forskningen inom det religionsdidaktiska och pedagogiska fältet. Nätverket ska bidra till nationellt och internationellt forskningssamarbete och dela kunskap och erfarenheter genom seminarier och konferenser. Vidare är syftet att stimulera publicering inom det religionsdidaktiska och pedagogiska forskningsfältet samt att utveckla och stödja forskarutbildning inom forskningsfältet.

Nätverksträffarna som sker en gång per termin med seminarier utgör en arena där doktorander och andra forskare kan mötas i en akademisk debatt och kollegial granskning. Viktiga och återkommande inslag som behandlas på seminarierna är översikter av aktuella händelser och nyheter samt utveckling inom forskningsfältet.

Ordförande och kontaktperson vid Stockholms universitet är professor Jenny Berglund.

 

 

PRIM-gruppen är en forsknings- och provutvecklingsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och kompetens, främst inom området matematik.

Gruppen inriktar sig mot utveckling, analys och konstruktion av centralt utarbetade prov, nationella utvärderingar och internationella kunskapsmätningar som bedömning med formativ inriktning och feedback. Forskningsverksamhet bedrivs i anslutning till utvecklandet av bedömningsmetoder och mätinstrument kopplade till kunskapsundersökningar. Av speciellt intresse är frågor kring bedömning av matematik i storskaliga nationella eller internationella undersökningar.

PRIM-gruppens webbplats

 

 

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Syftet är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet. Projekten koordineras och bedrivs i ämnesdidaktiska nätverk. STLS är ett samarbete mellan skolhuvudmän, huvudsakligen i Stockholms län och inom Stockholms universitet.

Läs mer om STLS

Kontaktperson vid Stockholms universitet är professor Maria Andrée.

 

På denna sida