Profiles

Christina Hedman

Christina Hedman

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 766 90
E-post christina.hedman@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 931
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik. Min forskning omfattar utveckling och användning av språk och litteracitet(er) hos flerspråkiga barn och ungdomar i ett undervisningsperspektiv. Min forskning berör även språkideologier och språkpolicy. I senare forskningsprojekt har jag fokuserat två centrala skolämnen för svensk språkpluralistisk undervisningspolicy: Svenska som andraspråk och Modersmål.

Forskningsprojekt:

2020-2022: Participative multilingual identity construction in the language classroom. A methodological perspective. Cambridge-Stockholm Collaborative Research Grants Scheme (och the Åke Wiberg Foundation), med Linda Fisher, Reader in Languages Education, University of Cambridge.

2016-2017: Skolämnet svenska som andraspråk [the school-subject Swedish as a second Language]. Erik Wellanders fond, med Ulrika Magnusson, Stockholms universitet.

2013–2016: The role of mother-tongue instruction for the biliteracy development of Somali-Swedish speaking children in the early school years [VR 721-2012-4275], med Natalia Ganuza, Uppsala universitet.

2005: Läs- och skrivsvårigheter hos spansk-svensktalande högstadieungdomar (avhandlingsprojekt). Drottning Silvias Jubileumsfond. 2005/Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse 2002-2003.

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning inom ämnet svenska som andraspråk på alla nivåer.

Pågående handledning inom forskarnivå:

  • Huvudhandledare för Sophie Gasson, Inst. för språkdidaktik, start vt 2017.
  • Huvudhandledare för Josefin Nilsson, Inst. för språkdidaktik, start vt 2017.
  • Huvudhandledare för Sara Snoder, Inst. för språkdidaktik, start ht 2018.
  • Huvudhandledare för Angelica Granqvist, Inst. för språkdidaktik, start ht 2020.

Forskning

(selected publications)

REFEREED JOURNAL ARTICLES

Hedman, C. & Magnusson, U. (2021) (in press). Introductory classes for newcomer primary school students in Sweden. Pedagogical principles and emotional understanding. Multicultural Education Review.

Hedman, C., Jacquet, E., Nilson, E. & Rejman, K. (2021) (in press). Expressing reading engagement within drama-based literary work. Perspectives from three students in a linguistically diverse classroom in Sweden. In K. Pahl, G. Macrory, S. Ainsworth & D. Griffiths (Eds.), Multilingualism and multimodality: working at the intersections. Multilingual Matters.

Hedman, C. & Magnusson, U. (2021). Constructing success and hope among migrant students and families. A mother tongue teacher’s didactic narratives. Language & Communication, 77, 93–105.https://authors.elsevier.com/sd/article/S0271530921000033

Hedman, C. & Rosén, J. (2020). Modersmålsämnets legitimitet i ett förändrat politiskt landskap: en analys av svensk riksdagsdebatt under 2010-talet [The legitimacy of the mother tongue subject in a changing political landscape: an analysis of Swedish parliamentary debate in the twenty-tens.] Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 29(3), 31–50.

Hedman, C. & Magnusson. U. (2020). Teachers’ acts of legitimation in second language education in Swedish upper secondary schools. Language & Education, 34(6), 535–552. https://doi.org/10.1080/09500782.2020.1775245 

Hedman, C. & Magnusson. U. (2020). Student ambivalence towards second language education in three Swedish upper secondary schools. Linguistics and Education, 55, 1–12.

Hedman, C. & Magnusson. U. (2019). Performative functions of multilingual policy in second language education in Sweden. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13670050.2019.1693956

Ganuza, N. & Hedman, C. (2019). The impact of mother tongue instruction on the development of biliteracy: Evidence from Somali–Swedish bilinguals. Applied Linguistics, 40(1), 108–131. https://doi.org/10.1093/applin/amx010

Palm, C., Ganuza, N. & Hedman, C. (2019). Language use and investment among children and adolescents of Somali heritage in Sweden. Journal of Multilingual & Multicultural Development, 40(1), 64–75. https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1467426

Salö, L., Ganuza, N., Hedman, C. & Karrebæk, M.S. (2018). Mother tongue education in Sweden and Denmark. Language policy, cross-field effects, and linguistic exchange rates. Language Policy, 17(3), 307–318. 10.1007/s10993-018-9472-8

Hedman, C. & Magnusson, U. (2018). Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige [Similar or equal opportunities? Discourses on the school-subject Swedish as a second language within the academic field in Sweden]. Acta Didactica, 12(1), 1–20. 

Ganuza, N. & Hedman, C. (2018).  Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg – modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat [Mother tongue instruction, reading comprehension and grades – the role of mother tongue instruction for school achievements]. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 13(1), 4–22. 

Hedman, C. & Magnusson, U. (2017). Samtal om lärobokstext på två språk. Textsamtalets stöttande funktion för spansk-svensktalande ungdomar med och utan uppfattade läshinder. [Textbook talk in two languages. The scaffolding function of text talk for Spanish-Swedish speaking adolescents with and without perceived reading difficulties]. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 1(12), 23–44.

Ganuza, N. & Hedman, C. (2017). Ideology vs practice: Is there space for pedagogical ‘translanguaging’ in mother tongue instruction. In B. Paulsrud, J.  Rosén, B. Straszer, & Å. Wedin (Eds.), New Perspectives on Translanguaging and Education (pp. 208–226). Bristol: Multilingual Matters.

Jalali-Moghadam, N. & Hedman, C. (2016). Special education teachers’ narratives on literacy Support for bilingual students with dyslexia in Swedish compulsory schools. Nordic Journal of Literacy Research, 2, 1–18.

Ganuza, N. & Hedman, C. (2015). Struggles for legitimacy in mother tongue instruction in Sweden. Language and Education, 29(2), 125–139.

Hedman, C. (2012). Profiling developmental dyslexia in bilingual Spanish-Swedish adolescents. Journal of Speech-Language Pathology, 14(6), 509–519.

Hedman, C. (2010). Över- och underidentifiering av dyslexi hos tvåspråkiga [Over- and under-identification of dyslexia in bilinguals]. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 5(1), 37–69.

 

OTHER SCIENTIFIC ARTICLES

Ganuza, N. & Hedman, C. (2020). Kritiskt språkmedveten undervisning. [Critical language awareness in [mother tongue] instruction.] I B. Straszer & Å. Wedin (red.), Modersmål, minoriteter och mångfald – i förskola och skola (pp. 171–194). Lund: Studentlitteratur.

Hedman, C. & Ganuza, N. (2019). Introductory commentary: Lived experiences of qur’anic schooling in Scandinavia [Special Issue on Faith literacy practices among Muslim children, youth and families in Scandinavia]. Apples - Journal of Applied Language Studies, 13(4), 7–13.

Hedman, C. (2018). Epilog. Transspråkande som pedagogisk praktik. [Epilogue. Translanguaging as pedagogical practice]. In B. A. Paulsrud, J. Rosén, B. Straszer & Å. Wedin (red.) (2018), Transspråkande i svenska utbildningssammanhang [Translanguaging in Swedish educational contexts] (pp. 265–271). Lund: Studentlitteratur.

Ganuza, N. & Hedman, C. (2018). Modersmålsundervisning – möjligheter och utmaningar [Mother tongue education – possibilities and challenges]. In T. Otterup & G. Kästen-Ebeling, (Eds.), En god fortsättning (pp. 163–180). Lund: Studentlitteratur.

Hedman, C. (2017). Läsförståelse med flera språk som resurs [Reading comprehension with multilingualism as a resource]. Läslyftet: Tidig läsundervisning riktad mot lärare i F-3. Stockholm: Skolverket.

Hedman, C. (2012). Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga [Reading and writing development in multilinguals]. In E.-K. Salameh (Ed.), Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning [Multilingualism in school. Language development and education] (pp. 78–97). Stockholm: Natur och Kultur.

Hedman, C. (2012). Flerspråkig – med dyslexi? [Multilingual – with dyslexia]? In E.-K. Salameh (Ed.), Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning [Multilingualism in school. Language development and education] (pp. 98–128). Stockholm: Natur och Kultur.

Hedman, C. (2009). Ordblindhed på to sprog [Reading difficulties in two languages]. Sprog og Integration [Language and Integration], 4, 25–27. A special issue on ‘mother tongues’.

Hedman, C. (2008). Dyslexi och tvåspråkighet – ett forskningsområde i utveckling [Dyslexia and bilingualism – a research area in progress]. Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 13(1), 4–6.

 

PROCEEDINGS

Wedin, Å. & Hedman, C. (Eds.) (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet [Multilingualism, literacy and multimodality]. Lund: Studentlitteratur.

Chrystal, J., Lim Falk, M., Hedman, C., Josephson, O. & Öhrn, M. (Eds.). (2013). Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Genre. [10th National Conference on Swedish Didactics. Genre]. Stockholm Förlag: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. [Stockholm: The National Network on Swedish Didactics].

 

OTHER SCIENTIFIC WORK (incl. popular science)

Hedman, C. & Magnusson, U. (2020). Svenska som andraspråk i gymnasieskolan – praktik och ideologi i tre gymnasieskolor. Lisetten, 30(1), 20–21.

Duek, S., Hedman, C., Paulsrud, B.-A., Reath Warren, A., Ringblom, N., Schalley, A. (2018). Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet. Lärarnas Tidning, 21 februari 2018. https://lararnastidning.se/satsa-pa-flersprakigheten-och-modersmalsundervisningen/

 

 

Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa