Profiles

Christina Hedman

Christina Hedman

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 766 90
E-post christina.hedman@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 931
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik. Min forskning omfattar utveckling och användning av litteracitet(er) hos flerspråkiga barn och ungdomar i ett undervisningsperspektiv. Min forskning berör även språkideologier och språkpolicy. I senare forskningsprojekt har jag fokuserat två centrala skolämnen för svensk språkpluralistisk undervisningspolicy: Svenska som andraspråk och Modersmål 

Forskningsprojekt:

2016-2017: Skolämnet svenska som andraspråk [the school-subject Swedish as a second Language]. Erik Wellanders fond, med Dr Ulrika Magnusson, Inst. för språkdidaktik, Stockholms universitet.

2013–2016: The role of mother-tongue instruction for the biliteracy development of Somali-Swedish speaking children in the early school years [VR 721-2012-4275], med Dr Natalia Ganuza, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholm universitet.

2005: Läs- och skrivsvårigheter hos spansk-svensktalande högstadieungdomar (avhandlingsprojekt). Drottning Silvias Jubileumsfond. 2005/Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse 2002-2003.

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning inom ämnet svenska som andraspråk på alla nivåer.

Avslutad handledning inom forskarnivå (biträdande handledare):

  • Niloufar Jalali-Moghadam, Psykologiska Institutionen, Örebro universitet, disputerad 5/2 2016.
  • Jeanette Toth, Inst. för språkdidaktik, Stockholms universitet, disputerad 31/8 2018.

Pågående handledning inom forskarnivå:

  • Biträdande handledare för Maria Nilsson, Inst. för språkdidaktik, start ht 2015.
  • Huvudhandledare för Sophie Gasson, Inst. för språkdidaktik, start vt 2017.
  • Huvudhandledare för Josefin Nilsson, Inst. för språkdidaktik, start vt 2017.

Forskning

(selected publications)

REFEREED JOURNAL ARTICLES

Hedman, C. & Magnusson. U. (in prep.). Student ambivalence towards second language education in three Swedish upper secondary schools.

Hedman, C. & Ganuza, N. (under review). Lived experiences of qur’anic schooling in Sweden.

Salö, L., Ganuza, N., Hedman, C. & Karrebæk, M.S. (2018). Mother tongue education in Sweden and Denmark. Language policy, cross-field effects, and linguistic exchange rates. Language Policy. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9472-8

Palm, C., Ganuza, N. & Hedman, C. (2018). Language use and investment among children and adolescents of Somali heritage in Sweden. Journal of Multilingual & Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1467426

Hedman, C. & Magnusson, U. (2018). Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige [Similar or equal opportunities? Discourses on the school-subject Swedish as a second language within the academic field in Sweden]. Acta Didactica, 12, 1, 1-20. DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.5569

Ganuza, N. & Hedman, C. (2018).  Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg – modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat [Mother tongue instruction, reading comprehension and grades – the role of mother tongue instruction for school achievements]. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 13,1, 4-22.DOI: 10.18261/issn.2535-3381-2018-01-01

Ganuza, N. & Hedman, C. (2017a). The impact of mother tongue instruction on the development of biliteracy – evidence from Somali-Swedish bilinguals. Applied Linguistics. DOI: 10.1093/applin/amx010​

Hedman, C. & Magnusson, U. (2017). Samtal om lärobokstext på två språk. Textsamtalets stöttande funktion för spansk-svensktalande ungdomar med och utan uppfattade läshinder. [Textbook talk in two languages. The scaffolding function of text talk for Spanish-Swedish speaking adolescents with and without perceived reading difficulties]. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 1, 12, 23–44.

Ganuza, N. & Hedman, C. (2017b). Ideology vs practice: Is there space for pedagogical ‘translanguaging’ in mother tongue instruction. I  Å. Wedin, J.  Rosén, B. Paulsrud, B. Straszer (Eds.), Translanguaging and Education: New Perspectives from the Field (pp. 208–226). Clevedon: Multilingual Matters.

Jalali-Moghadam, N. & Hedman, C. (2016). Special education teachers’ narratives on literacy Support for bilingual students with dyslexia in Swedish compulsory schools. Nordic Journal of Literacy Research, 2, 1–18.

Ganuza, N. & Hedman, C. (2015). Struggles for legitimacy in mother tongue instruction in Sweden. Language and Education, 29, 2, 125–139.

Hedman, C. (2012). Profiling developmental dyslexia in bilingual Spanish-Swedish adolescents. Journal of Speech-Language Pathology, 14, 6, 509–519.

Hedman, C. (2010). Över- och underidentifiering av dyslexi hos tvåspråkiga [Over- and under-identification of dyslexia in bilinguals]. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 5, 1, 37–69.

 

OTHER SCIENTIFIC ARTICLES

Hedman, C. (2018). Epilog. Transspråkande som pedagogisk praktik. [Epilogue. Translanguaging as pedagogical practice]. In B. A. Paulsrud, J. Rosén, B. Straszer & Å. Wedin (red.) (2018), Transspråkande i svenska utbildningssammanhang [Translanguaging in Swedish educational contexts] (pp. 265-271. Lund: Studentlitteratur.

Ganuza, N. & Hedman, C. (2018). Modersmålsundervisning – möjligheter och utmaningar [Mother tongue education – possibilities and challenges]. In T. Otterup & G. Kästen-Ebeling, (Eds.), En god fortsättning (pp. 163–180). Lund: Studentlitteratur.

Hedman, C. (2017). Läsförståelse med flera språk som resurs [Reading comprehension with multilingualism as a resource]. Läslyftet: Tidig läsundervisning riktad mot lärare i F-3. Stockholm: Skolverket.

Hedman, C. (2012). Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga [Reading and writing development in multilinguals]. In E.-K. Salameh (Ed.), Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning [Multilingualism in school. Language development and education] (pp. 78–97). Stockholm: Natur och Kultur.

Hedman, C. (2012). Flerspråkig – med dyslexi? [Multilingual – with dyslexia]? In E.-K. Salameh (Ed.), Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning [Multilingualism in school. Language development and education] (pp. 98–128). Stockholm: Natur och Kultur.

Hedman, C. (2009). Ordblindhed på to sprog [Reading difficulties in two languages]. Sprog og Integration [Language and Integration], 4, 25–27. A special issue on ‘mother tongues’.

Hedman, C. (2008). Dyslexi och tvåspråkighet – ett forskningsområde i utveckling [Dyslexia and bilingualism – a research area in progress]. Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 13, 1, 4–6.

 

PROCEEDINGS

Wedin, Å. & Hedman, C. (Eds.) (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet [Multilingualism, literacy and multimodality]. Lund: Studentlitteratur.

Chrystal, J., Lim Falk, M., Hedman, C., Josephson, O. & Öhrn, M. (Eds.). (2013). Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Genre. [10th National Conference on Swedish Didactics. Genre]. Stockholm Förlag: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. [Stockholm: The National Network on Swedish Didactics].

 

OTHER SCIENTIFIC WORK (incl. popular science)

Duek, S., Hedman, C., Paulsrud, B.-A., Reath Warren, A., Ringblom, N., Schalley, A. (2018). Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet. Lärarnas Tidning, 21 februari 2018. https://lararnastidning.se/satsa-pa-flersprakigheten-och-modersmalsundervisningen/

 

 

Senast uppdaterad: 8 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa