Stockholms universitet logo, länk till startsida

Christina HedmanProfessor

Om mig

Professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik. Min forskning omfattar utveckling och användning av språk och litteracitet(er) hos flerspråkiga barn, ungdomar och vuxna i ett undervisningsperspektiv. Min forskning berör även språkideologier och språkpolicy. I senare forskningsprojekt har jag fokuserat skolämnena  svenska som andraspråk och modersmål, samt kritisk flerspråkig medvetenhet i förberedelseklass.

Forskningsprojekt:

2023-2026: Barn med migrationsbakgrund i grundsärskolan (med N. Bunar, projektledare; L. Adams Lyngbäck och E. Paul). Vetenskapsrådet [VR 59 965 630]

2022–2023: Visuella resurser i språkundervisning inom sfi och särskild utbildning för vuxna (med J. Rosén, projektledare; L. Adams Lyngbäck och E. Paul). Skolforskningsinstitutet.

2020-2022: Participative multilingual identity construction in the language classroom. A methodological perspective (med L. Fisher,  University of Cambridge). Cambridge-Stockholm Collaborative Research Grants Scheme och Åke Wibergs stiftelse. 

2016-2019: Skolämnet svenska som andraspråk (med U. Magnusson, Stockholms universitet). Se projektsida delstudie I, Skolämnet svenska som andraspråk i gymnasiet och delstudie 2, Svenska som andraspråk i språkintroduktion och modersmålsundervisning i grundskolan. Erik Wellanders fond.

2013–2016: The role of mother-tongue instruction for the biliteracy development of Somali-Swedish speaking children in the early school years [VR 721-2012-4275], med N. Ganuza, Uppsala universitet.

2005: Läs- och skrivsvårigheter hos spansk-svensktalande högstadieungdomar (avhandlingsprojekt). Drottning Silvias Jubileumsfond. 2005/Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse 2002-2003.

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning inom ämnet svenska som andraspråk på alla nivåer.

Pågående handledning inom forskarnivå:

  • Huvudhandledare för Sophie Gasson, Inst. för ämnesdidaktik, start vt 2017.
  • Huvudhandledare för Josefin Nilsson, Inst. för ämnesdidaktik, start vt 2017.
  • Huvudhandledare för Angelica Granqvist, Inst. för ämnesdidaktik, start ht 2020.
  • Bitr. handledare för Scarlett Mannish, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Inst. för svenska och flerspråkighet, start vt 2022.

Forskning

(selected publications)

REFEREED JOURNAL ARTICLES

Hedman, C., & Magnusson, U. (accepted). Teaching Swedish as a second language in Finland and Sweden. Policy-in-practice in two primary schools. Journal of Immersion and Content-Based Language Education.

Hedman, C., Jacquet, E., Nilson, E., & Rejman, K. (2023). Expressing reading engagement within drama-based literary work. Perspectives from three students in a linguistically diverse classroom in Sweden. In S. Ainsworth, D. Griffiths, G. Macrory & K. Pahl (Eds.), Multimodality and multilingualism. Towards an integrative approach (pp. 106–119). Multilingual Matters.

Hedman, C., & Magnusson, U. (2023). Adjusting to linguistic diversity in a primary school through relational agency and expertise: A mother-tongue teacher team’s perspective. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication, 42(1), 139–164. https://doi.org/10.1515/multi-2021-0070

Hedman, C., Lubińska, D. (2022). Aktuella trender i svenska som andraspråk i ljuset av norska som andraspråk. En studie av doktorsavhandlingar 2013–2021 [Current trends in Swedish as a second language in the light of Norwegian as a second language. A study of doctoral dissertations 2013–2021]. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 17(2), 115–135. https://doi.org/10.18261/nordand.17.2.4

Hedman, C., & Fisher, L. (2022). Multilingual Study Mentoring for Critical Multilingual Language Awareness among migrant adolescents: scenarios of possibility. Journal of Multilingual and Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2022.2104862

Hedman, C., & Fisher, L. (2022). Critical multilingual language awareness among migrant students: cultivating curiosity and a linguistics of participation. Journal of Language, Identity, and Education. https://doi.org/10.1080/15348458.2022.2078722

Caliolo, S., & Hedman, C. (2022). Co-assessment among language teachers: a master–apprentice relationship. Apples – Journal of Applied Language Studies, 16(1),133–153. https://doi.org/10.47862/apples.111634

Hedman, C., & Magnusson. U. (2022). Performative functions of multilingual policy in second language education in Sweden. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25(2), 452–466. https://doi.org/10.1080/13670050.2019.1693956

Hedman, C., & Magnusson, U. (2021). Researching the complexities of the school subject Swedish as a Second Language: A Linguistic Ethnographic project in four schools.  Languages, 6(4), 205, 1–16; https://doi.org/10.3390/languages6040205  

Snoder, S., Hedman, C., Dewilde, J. (2021). Legitimerad flerspråkighet i utspädd dos – flerspråkiga grundskollärares perspektiv [Legitimized multilingualism in diluted doses – the perspective of multilingual primary school teachers]. Acta Didactica Norden, 15(2). https://doi.org/10.5617/adno.8477

Hedman, C., & Mannish, S. (2021). Student agency in relation to space and educational discourse. The case of English online Mother Tongue Instruction. English in Education. https://doi.org/10.1080/04250494.2021.1955618

Hedman, C., & Magnusson, U. (2021). Introductory classes for newcomer primary school students in Sweden. Pedagogical principles and emotional understanding. Multicultural Education Review, 13(1), 85–105. https://doi.org/10.1080/2005615X.2021.1890309

Hedman, C., & Magnusson, U. (2021). Constructing success and hope among migrant students and families. A mother tongue teacher’s didactic narratives. Language & Communication, 77, 93–105.https://doi.org/10.1016/j.langcom.2021.01.003

Hedman, C., & Rosén, J. (2020). Modersmålsämnets legitimitet i ett förändrat politiskt landskap: en analys av svensk riksdagsdebatt under 2010-talet [The legitimacy of the mother tongue subject in a changing political landscape: an analysis of Swedish parliamentary debate in the twenty-tens.] Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 29(3), 31–50.

Hedman, C., & Magnusson. U. (2020). Teachers’ acts of legitimation in second language education in Swedish upper secondary schools. Language & Education, 34(6), 535–552. https://doi.org/10.1080/09500782.2020.1775245 

Hedman, C., & Magnusson. U. (2020). Student ambivalence towards second language education in three Swedish upper secondary schools. Linguistics and Education, 55, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.linged.2019.100767

Ganuza, N., & Hedman, C. (2019). The impact of mother tongue instruction on the development of biliteracy: Evidence from Somali–Swedish bilinguals. Applied Linguistics, 40(1), 108–131. https://doi.org/10.1093/applin/amx010

Palm, C., Ganuza, N., & Hedman, C. (2019). Language use and investment among children and adolescents of Somali heritage in Sweden. Journal of Multilingual & Multicultural Development, 40(1), 64–75. https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1467426

Salö, L., Ganuza, N., Hedman, C., & Karrebæk, M.S. (2018). Mother tongue education in Sweden and Denmark. Language policy, cross-field effects, and linguistic exchange rates. Language Policy, 17(3), 307–318. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9472-8

Hedman, C., & Magnusson, U. (2018). Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige [Similar or equal opportunities? Discourses on the school-subject Swedish as a second language within the academic field in Sweden]. Acta Didactica, 12(1), 1–20. https://doi.org/10.5617/adno.5569

Ganuza, N., & Hedman, C. (2018).  Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg – modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat [Mother tongue instruction, reading comprehension and grades – the role of mother tongue instruction for school achievements]. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 13(1), 4–22. https://doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2018-01-01

Hedman, C., & Magnusson, U. (2017). Samtal om lärobokstext på två språk. Textsamtalets stöttande funktion för spansk-svensktalande ungdomar med och utan uppfattade läshinder. [Textbook talk in two languages. The scaffolding function of text talk for Spanish-Swedish speaking adolescents with and without perceived reading difficulties]. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 1(12), 23–44. https://doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2017-01-03

Ganuza, N., & Hedman, C. (2017). Ideology vs practice: Is there space for pedagogical ‘translanguaging’ in mother tongue instruction. In B. Paulsrud, J.  Rosén, B. Straszer, & Å. Wedin (Eds.), New Perspectives on Translanguaging and Education (pp. 208–226). Multilingual Matters.

Jalali-Moghadam, N., & Hedman, C. (2016). Special education teachers’ narratives on literacy support for bilingual students with dyslexia in Swedish compulsory schools. Nordic Journal of Literacy Research, 2, 1–18.  https://doi.org/10.17585/njlr.v2.224

Ganuza, N., & Hedman, C. (2015). Struggles for legitimacy in mother tongue instruction in Sweden. Language and Education, 29(2), 125–139. https://doi.org/10.1080/09500782.2014.978871

Hedman, C. (2012). Profiling developmental dyslexia in bilingual Spanish-Swedish adolescents. Journal of Speech-Language Pathology, 14(6), 509–519. https://doi.org/10.3109/17549507.2012.693201

Hedman, C. (2010). Över- och underidentifiering av dyslexi hos tvåspråkiga [Over- and under-identification of dyslexia in bilinguals]. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 5(1), 37–69.

 

OTHER SCIENTIFIC ARTICLES

Hedman, C., & Nilsson, J. (2022). Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv [Opportunities for learning – second language education in a critical perspective]. In K. Aldén & M. Olofsson (Eds.), Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv (Symposievolym, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk) (pp. 17–34). Liber.

Ganuza, N., & Hedman, C. (2020). Kritiskt språkmedveten undervisning. [Critical language awareness in [mother tongue] instruction.] In B. Straszer & Å. Wedin (Eds.), Modersmål, minoriteter och mångfald – i förskola och skola (pp. 171–194). Studentlitteratur.

Hedman, C., & Ganuza, N. (2019). Introductory commentary: Lived experiences of qur’anic schooling in Scandinavia [Special Issue on Faith literacy practices among Muslim children, youth and families in Scandinavia]. Apples - Journal of Applied Language Studies, 13(4), 7–13.

Hedman, C. (2018). Epilog. Transspråkande som pedagogisk praktik. [Epilogue. Translanguaging as pedagogical practice]. In B. A. Paulsrud, J. Rosén, B. Straszer & Å. Wedin (Eds.) (2018), Transspråkande i svenska utbildningssammanhang [Translanguaging in Swedish educational contexts] (pp. 265–271).  Studentlitteratur.

Ganuza, N., & Hedman, C. (2018). Modersmålsundervisning – möjligheter och utmaningar [Mother tongue education – possibilities and challenges]. In T. Otterup & G. Kästen-Ebeling, (Eds.), En god fortsättning (pp. 163–180).  Studentlitteratur.

Hedman, C. (2017). Läsförståelse med flera språk som resurs [Reading comprehension with multilingualism as a resource]. Läslyftet: Tidig läsundervisning riktad mot lärare i F-3. Skolverket.

Hedman, C. (2012). Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga [Reading and writing development in multilinguals]. In E.-K. Salameh (Ed.), Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning [Multilingualism in school. Language development and education] (pp. 78–97). Natur och Kultur.

Hedman, C. (2012). Flerspråkig – med dyslexi? [Multilingual – with dyslexia]? In E.-K. Salameh (Ed.), Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning [Multilingualism in school. Language development and education] (pp. 98–128). Natur och Kultur.

Hedman, C. (2009). Ordblindhed på to sprog [Reading difficulties in two languages]. Sprog og Integration [Language and Integration], 4, 25–27. A special issue on ‘mother tongues’.

Hedman, C. (2008). Dyslexi och tvåspråkighet – ett forskningsområde i utveckling [Dyslexia and bilingualism – a research area in progress]. Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 13(1), 4–6.

 

PROCEEDINGS

Bardel, C., Hedman, C., Rejman, K., & Zetterholm, E. (Eds.) (2022). Exploring language education. Global and local perspectives. Stockholm University Press. https://doi.org/10.16993/bbz

Wedin, Å., & Hedman, C. (Eds.) (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet [Multilingualism, literacy and multimodality]. Studentlitteratur.

Chrystal, J., Lim Falk, M., Hedman, C., Josephson, O. & Öhrn, M. (Eds.). (2013). Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Genre. [10th National Conference on Swedish Didactics. Genre]. Stockholm Förlag: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. [Stockholm: The National Network on Swedish Didactics].

 

OTHER SCIENTIFIC WORK (incl. popular science)

Hedman, C. (2022). Att arbeta med kritisk flerspråkig medvetenhet i förberedelseklass på högstadiet: sva-lärarens och studiehandledarens roll [To work with critical multilingual awareness in preparatory class at  secondary school: The role of the teacher in Swedish as a second language and the multilingual study mentors]. Lisetten 31(3), 10–11.

Hedman, C., & Magnusson, U. (2022). Skolämnet svenska som andraspråk i internationellt perspektiv – exempel ur forskning [The school-subject Swedish as a second language from an international perspective – examples from research]. Skolverket. Skolämnet svenska som andraspråk i internationellt perspektiv.pdf (skolverket.se)

Hedman, C., & Magnusson, U. (2020). Svenska som andraspråk i gymnasieskolan – praktik och ideologi i tre gymnasieskolor. Lisetten, 30(1), 20–21.

Duek, S., Hedman, C., Paulsrud, B.-A., Reath Warren, A., Ringblom, N., & Schalley, A. (2018). Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet. Lärarnas Tidning, 21 februari 2018. https://lararnastidning.se/satsa-pa-flersprakigheten-och-modersmalsundervisningen/

 

 

Forskningsprojekt