Stockholms universitet

Anna DanielssonProfessor

Om mig

Jag är professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik. Mina forskningsintressen handlar om genus-, makt- och identitetsperspektiv på naturvetenskapernas didaktik. Jag har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet, King's College London och University of Cambridge, och är ledamot i Sveriges Unga Akademi.

Forskning

Urval av nya publikationer

Gonsalves, A.J., Danielsson, A.T., Johansson, A. & Nyström, A.-S. Other spaces for young people’s identity work in physics: “non-traditional” students’ engagement in out-of-school activities. Accepted for publication in Physical Review – Physics Education Research.

Danielsson, A., King, H., Godec, S. & Nyström, A.-S. The identity turn in science education research: A review of a consolidating field. Accepted for publication in Cultural Studies in Science Education.

Danielsson, A., Avraamidou, L. & Gonsalves, A. Gender Matters: Building on the Past, Recognizing the Present, and Looking Toward the Future. Invited contribution to Handbook of Research on Science Education Volume III (eds. Lederman, N. Zeidler, D., & Lederman, J.).

Danielsson, A., Engström, S., Norström, P. & Andersson, K. (2021). The making of contemporary physicists: Figured worlds in the university quantum mechanics classroom. Research in Science Education, 51, 1141-1152. https://doi.org/10.1007/s11165-019-09914-9

Gonsalves, A. & Danielsson, A.T. (eds) (2020) Physics Education and Gender: Identity as an Analytic Lens for Research. Springer: Switzerland.

 

Pågående forskningsprojekt

Jag leder för närvarande forskningsprojektet "De oväntade naturvetarna", finansierat av Vetenskapsrådet:

De oväntade naturvetarna: En studie av vad som möjliggjort för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre naturvetenskaplig utbildning 

Syftet med projektet är att utforska vad som gjort det möjligt för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till en högre utbildning i fysik och att bidra till analys och utveckling av mer inkluderande naturvetenskaplig undervisning. Vi intresserar oss i synnerhet för studenternas identitetsformation: hur de ser på sig själva i relation till den naturvetenskapliga utbildning de deltar i och vad de ser som viktigt i den väg som lett dem dit. Finansierat av Vetenskapsrådet (2019-2021).

Medverkande: Anna Danielsson (huvudsökande), Anne-Sofie Nyström (Uppsala universitet), Allison Gonsalves (McGill University) och Anders Johansson (Chalmers).

Avslutade forskningsprojekt

Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning 

I fokus för denna studie står skapandet av ingenjören. Historiskt sett så har professionen haft nära koppling till teknologi men sedan 1990-talet har behovet av generiska kunskaper såsom t.ex. ledarskap och kommunikation vuxit sig allt starkare. Idag arbetar studenter allt oftare i projektform i högre utbildning. Projektarbetet som studieform skiljer sig dock från den autentiska arbetssituationen för en ingenjör t.ex. genom att projektarbetet har lärandet som huvudfokus. Men vad är det studenterna lär sig genom denna arbetsform – och vad tror de att de ska lära sig? Å ena sidan står projektarbetsformen nära ingenjörens vardag – å andra sidan utmanar den föreställningar om ingenjören som experten då den suddar ut gränserna för vad som räknas som ”rätt svar” på ett problem, vilken kunskap som egentligen är viktig. Finansierat av Vetenskapsrådet (2015-17).

Medverkande: Maria Berge (huvudsökande), Umeå universitet, Anna Danielsson, Eva Silfver, Umeå universitet, Åke Ingerman, Göteborgs universitet

Publikationer:

Danielsson, A. & Berge, M. Using video-diaries in educational research exploring identity: Affordances and constraints. Online First International Journal of Qualitative Methods. https://doi.org/10.1177/1609406920973541

Gonsalves, A., Silfver, E., Danielsson, A. & Berge, M. (2019). “It’s not my dream, actually”: Students’ identity work across figured worlds of construction engineering in Sweden. International Journal of STEM Education, 6(13). https://doi.org/10.1186/s40594-019-0165-4

Berge, M., Silfver, E. & Danielsson, A. (2019) In search of the new engineer: Gender and social class in information about engineering educations. European Journal of Engineering Education, 44(5), 650-665. DOI https://doi.org/10.1080/03043797.2018.1523133

Danielsson, A., Gonsalves, A., Silfver, E. & Berge, M. (2019) The pride and joy of engineering: The Identity Work of Male Working-Class Engineering Students. Engineering Studies, 11(3), 172-195. DOI https://doi.org/10.1080/19378629.2019.1663859

 

Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen 

Projektet syftar till att belysa lärarutbildares syn på sina ämnesdiscipliner och hur
denna syn manifesteras i lärarutbildningen. Målet är att synliggöra, ofta outtalade, föreställningar om naturvetenskapliga ämnen och
dess kulturer som förs vidare via lärarutbildningen till skolämnena. Hur framställer biologer, fysiker och kemister sina respektive
akademiska discipliner i tal och handling beroende på sammanhang? Vilka föreställningar om ämnet och dess praktiker förmedlas i
mötet med studenter? Hur omformar lärarutbildare sina respektive ämnen inom ramen för lärarutbildningen? Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2015-2018).

Medverkande: Kristina Andersson (huvudsökande) UU, Annica Gullberg, Örebro universitet, Anita Hussénius, UU, Anna Danielsson, Maja Elmgren, UU, Martha Blomqvist, UU, Susanne Engström, KTH, Kathryn Scantlebury, University of Delaware, Cathrine Hasse, DPU.

Publikationer:

Danielsson, A., Engström, S., Norström, P. & Andersson, K. (in press). The making of contemporary physicists: Figured worlds in the university quantum mechanics classroom. Online First Research in Science Education. https://doi.org/10.1007/s11165-019-09914-9

 

Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum 

Syftet med projektet är att bidra till kunskap om inkluderings- och exkluderingsprocesser inom naturvetenskap och teknik (N&T). Projektet inriktar sig mot två nyckelperioder för elevers relation till dessa områden: högstadiet, då forskning visar att många elever tappar sitt intresse för ämnena, och gymnasiet, då elever väljer om de vill gå vidare till universitetstudier i ämnena. Genom att analysera klassrumsprocesser i relation till hur elever ser på naturvetenskap och teknik, och på sin egen roll i N&T-klassrum hoppas vi bidra till en ökad förståelse för elevers val och bortval av naturvetenskap och teknik samt att bidra till en mer inkluderande N&T-undervisning. Centralt i projektet är att utforska hur kunskapsutveckling och maktrelationer är sammanlänkade i klassrummet, till exempel, vilka möjligheter till meningsskapande och identitetsutveckling som lärares val av undervisningsinnehåll och undervisningsform öppnar för olika elever och grupper av elever. Finansierat av Vetenskapsrådet (2013-2015).

Medverkande: Maria Berge (Umeå universitet), Anna Danielsson (Uppsala universitet - huvudsökande), Åke Ingerman (Göteborgs universitet), Malena Lidar (Uppsala universitet) och Leif Östman (Uppsala universitet).

Publikationer:

Berge, M., Lidar, M. & Danielsson, A. (2020). Storylines in the physics teaching content of an upper secondary school classroom. Research in Science and Technological Education, 38, 63-83. https://doi.org/10.1080/02635143.2019.1593128

Lidar, M., Berge, M. & Danielsson, A. (2020). What is construed as relevant knowledge in physics teaching? Similarities and differences in how knowledge and power are staged in three lower secondary classrooms. Research in Science Education, 50, 1167-1186. https://doi.org/10.1007/s11165-018-9727-6

Danielsson, A., Berge, M. & Lidar, M. (2018) Knowledge and power in the technology classroom: a framework for studying teachers and students in action. Cultural Studies of Science Education, 13(1), 163-184.

Mendick, H., Berge, M. & Danielsson, A. (2017). A critique of the STEM pipeline: Young people’s identities in Sweden and science education policy. British Journal of Educational Studies, 65(4), 481-497.

 

Att utmana blivande NO-lärare: Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap 

I projektet utforskas lärarstudenters relation till lärande och undervisning i naturvetenskap: Hur förändras deras syn på naturvetenskap när såväl ämnesinnehåll som undervisning i ämnet belyses med ett kritiskt genusperspektiv? Hur stärks studenten i sin roll som blivande No-lärare av en sådan vidgning av ämnesundervisningen eller på vilket sätt uttrycks ett motstånd mot att beakta sådana aspekter? Hur skapas identiteter som lärare i naturvetenskap och hur påverkas detta identitetsskapande av ämnesdidaktiska
kunskaper och genus(o)medvetenhet? I projektet följdes en årskull lärarstudenter inriktade mot naturvetenskap. Studenternas föreställningar om genus kommer att utmanades genom att moment som behandlar frågeställningar kring naturvetenskap, undervisning och genus integrerades under utbildningen. Finansierat av Vetenskaprådet (2011-2013).

Medverkande: Kristina Andersson (Uppsala universitet), Anna Danielsson (Uppsala universitet), Annica Gullberg (Högskolan i Gävle och Uppsala universitet), Anita Hussénius (Uppsala universitet - huvudsökande) och Kathryn Scantlebury (University of Delaware).

Publikationer:

Andersson, K., Gullberg, A., Danielsson, A., Scantlebury, K. & Hussénius, A. (2020). Chafing borderlands: Obstacles for science teaching and learning in teacher education. Cultural Studies of Science Education, 15, 433-452. DOI : 10.1007/s11422-019-09934-x

Gullberg, A., Andersson, K., Danielsson, A., Scantlebury, K. & Hussénius, A. (2018) Pre-service teachers' views of the child - Reproducing or challenging gender stereotypes in science in preschool Research in Science Education, 48(4), 691-715.

Danielsson, A., Andersson, K., Gullberg, A & Hussénius, A. (2018). Naturvetenskap för yngre barn – vilket kunskapsinnehåll (o)synliggörs i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning. Högre Utbildning, 8(1), 1-13.

Danielsson, A.T., Andersson, K., Gullberg, A., Hussénius, A. & Scantlebury, K. (2016) “In biology class we would just sit indoors…”: Experiences of insideness and outsideness in the places student teachers’ associate with science. Cultural Studies of Science Education, 11(4), 1115-1134.

Hussénius, A.T., Andersson, K., Danielsson, A. & Gullberg, A. (2014) Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap. Högre utbildning, 4(2), 109-125.

 

"Jag kan inte tänka abstrakt!" Genusperspektiv på hur F-5 lärare konstruerar identiteter som lärare av naturvetenskap i spänningen mellan det "kvinnliga" lärarskapet och den "manliga" fysiken 

Detta projekt utforskar hur lärarstudenter, inriktade på grundskolans tidigare år, skapar sig identiteter som lärare av naturvetenskap. I synnerhet fokuseras på mötet mellan de två starkt könskodade verksamheterna ”fysik” och ”lärare för yngre barn”. I projektet undersöks hur lärarstudenterna ser på de naturvetenskapliga ämnena och vilket deltagande i naturvetenskap de ser som möjligt för sig själva och för sina framtida elever. Till exempel, hur de hanterar att vara auktoriteter på naturvetenskap i klassrummet, samtidigt som de själva är marginaliserade deltagare i naturvetenskapen som helhet. Postdokprojekt finansierat av Vetenskapsrådet UVK, förlagt vid University of Cambridge (2010-2012).

Publikationer:

Danielsson, A. & Warwick, P. (2015). Gee’s Discourse analysis as a way of approaching the constitution of primary science teacher identities. Studying Science Teacher Identity: Theoretical Perspectives, Methodological Approaches and Empirical Findings, ed. Lucy Avraamidou, Sense Publishers.

Danielsson, A.T. & Warwick, P. (2014). “’You have to give them some science facts’: Primary school student teachers' early negotiations of teacher identities in the intersections between discourses about science teaching and about primary teaching”. Research in Science Education, 44(2), 289-305. DOI: 10.1007/s11165-013-9383-9

Danielsson, A.T. (2013). Science for whom? Case studies of two male primary school student teachers’ constructions of themselves as teachers of science. Nordic Studies in Science Education, 9(2), 145-155.

Danielsson, A.T. & Warwick, P. (2013). ‘All we did was things like forces and motion…’ : multiple Discourses in the development of primary science teachers. International Journal of Science Education, 36(1), 103-128.

 

Lärande i grupp: ett flervetenskapligt perspektiv på skapande och deltagande i diskursiva läranderum (2006-2008)

Projektledare: Åke Ingerman (Göteborgs universitet)

Publikationer:

Berge, M. & Danielsson, A.T. (2013). Solving problems in learning science at universities: Characterizing the interactions in a group in terms of storylines. Research in science education, 43(3), 1177-1196.

Berge, M., Danielsson, A.T. & Ingerman, Å. (2012). Different stories of group work: Exploring problem solving in engineering education. Nordic Studies in Science Education, 8(1), 3-16.

 

Föreläsningar

Professorsinstallationsföreläsning vid Uppsala universitet 2018 (ger en populärvetenskaplig introduktion till min forskning): https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/439/video/8367

Keynoteföreläsning vid Korean Association of Science Education conference, januari 2021: https://youtu.be/WAhxJPc4_XM

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Anna Danielsson vid Stockholms universitet