Kan timmarna ta slut på sfi?

Hur länge kan en elev studera på sfi? Vad säger styrdokumenten och hur följs dessa i kommunerna? NC har granskat hur sfi-anordnare och huvudmän hanterar timtilldelning och upphörande av utbildning inom sfi. Svaren visar på en mycket stor variation som ibland inte följer styrdokumentens intentioner.

 

Progressionen avgör, inte antalet timmar

Det finns ett kort och ett långt svar på frågan om timmarna på sfi kan ta slut och det korta svaret är: nej, timmarna kan inte ta slut. Enligt Skollagen kap 20 § 9 har elever som påbörjat en kurs rätt att slutföra sin utbildning. Det innebär att alla timschabloner bara är en preliminär tidsuppskattning av hur lång tid eleven bedöms behöva för sina studier. Det är inte timmar som ska räknas ner fram till ett avslut av utbildningen. Trots det är frågan om tidsbegränsning, timpotter eller schablontider på sfi vare sig ny eller ovanlig. För att undersöka hur timfördelning fungerar runt om i landet lade NC ut en enkät på webben. De 79 svar samt meddelanden via mail och Messenger som kom in ger en tydlig signal om att likvärdigheten haltar.

Alla vet att vi skriver ut elever efter ca 1000-1200 timmar. Då skriver vi bristande framsteg för att ha ryggen fri.

De gör alltid framsteg även om det är myrsteg. Konstigt att man skriver ut eleverna. Det gör
inte vi.

 

Stora skillnader i hanteringen av timmar och anpassningar

Frågan om timmarna kan ta slut förtjänar dock ett längre svar än enbart nej. I NC:s undersökning framkommer det att cirka 35 % av de som svarat arbetar inom en sfi-verksamhet där det finns en generell tidsgräns för sfi-eleverna. Antalet timmar som elever tilldelas varierar också oerhört mycket: från som lägst 180 timmar per kurs till en ramtid på cirka 4,5 år eller ingen tidsbegränsning alls. Hos många sfi-anordnare skiljer sig timfördelningen också åt beroende på studieväg, medan andra ger alla elever oavsett skolbakgrund och studieväg samma antal timmar. För att ytterligare visa på den organisatoriska bredd som sfi har genomförde NC också intervjuer med fyra rektorer och även där syns stor variation i hur timtilldelningen hanteras. 

Svaren från enkäten visar också att vilka särskilda anpassningar som görs, resurser som sätts eller inte sätts in och hur eller när det avgörs om elever inte gör tillfredsställande framsteg varierar mycket. Rutiner rörande att skriva ut elever och vad som händer om de vill återuppta sina studier skiljer sig också hos olika sfi-anordnare. Resultaten och arbetet med enkäten Kan timmarna ta slut? visar dessutom tydligt på en efterfrågan av mer nationella riktlinjer om hur man inom sfi ska förhålla sig till elevernas tid på utbildningen.

Elevernas rätt till god utbildning går före timtilldelning

Vuxenutbildningen är ett rikt och komplext system med en mångfald av anordnare vilket innebär att en viss variation vad gäller organisation är givet men det får aldrig ske på bekostnad av elevens rätt till en god utbildning. Därför menar NC att:

  • mått som i förväg sätts för hur länge en elev får studera på sfi ska ses som en preliminär tidsuppskattning. Att eleven har “använt” sina tilldelade kurstimmar är inte automatiskt skäl för att eleven inte ska få fortsätta studera.
  • antalet timmar en elev faktiskt nyttjar för att fullfölja sin utbildning ska baseras på pedagogiska bedömningar av vad eleven behöver för att kunna göra framsteg.
  • huvudmännens och ledningens kunskap om styrdokumentens regleringar kring elevernas rättigheter måste öka.
 

Tiden på sfi bör relateras till undervisningens kvalitet

En elevs tid för studier inom sfi behöver alltid ställas i relation till elevens progression och framsteg i utbildningen. Samtidigt kan inte elevens progression beaktas utan hänsyn till den kvalitet som undervisningen håller och kvaliteten hänger självklart samman med de förutsättningar som sfi-anordnarna har.

Elevens framsteg, progression och tid på sfi, undervisningens kvalitet, sfi-anordnarens förutsättnin
Faktorer som påverkar hur länge en elev kan läsa på sfi.

NCs tidigare yttrande om sfi står fast. Vi har inte råd att fortsätta slösa skattemedel och mänskliga resurser i ett system där förutsättningarna för kvaliteten i utbildningen inte finns.

 

Läs mer

Kan timmarna ta slut på sfi? (372 Kb)

Enkätsvar till undersökningen Kan timmarna ta slut på sfi? (304 Kb)

NC:s tidigare yttrande om förutsättningar för kvalitet i sfi

På denna sida