Nyheter i ämnesplanen för svenska som andraspråk i Gy 25

I december publicerades de kommande ämnesplanerna för svenska som andraspråk och svenska. Skönlitteraturläsning och kreativt skrivande får en större del i nya ämnesplanen för sva. Ämnena svenska och svenska som andraspråk har både likheter och viktiga skillnader. Upptäck mer i våra jämförelser av sva-ämnet i Gy11 och Gy25 och mellan sve och sva i Gy25.

I december 2023 fattade regeringen beslut om den kommande ämnesplanen för svenska som andraspråk (sva) tillsammans med ytterligare åtta ämnen i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. De nya ämnesplanerna börjar gälla 1 juli 2025 och ersätter de nuvarande kursbetygen med ämnesbetyg. Sammantaget är det ca 700 ämnesplaner som kommer att komma från och med mitten av januari 2024 i ett antal omgångar.

Gy25 handlar både om införandet av ämnesbetyg och om förändringar i ämnesplaner, programstrukturer, examensmål och programmål. De skolformer som berörs av förändringarna är gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. 

Sva i Gy25 jämfört med i Gy11

Skönlitteraturläsning och kreativt skrivande får en större del i ämnesplanen för sva i Gy25. Innehållet gällande skönlitteratur är också mer detaljerat. Inlärar- och användarstrategier är mer framskrivna. Andraspråksutveckling är ett nytillkommet begrepp. Begreppet modersmål är ersatt av andra språk eleven kan.

NC har gjort en jämförelse mellan det centrala innehållet i Gy11 och Gy25. Vi har kommenterat jämförelsen, framför allt med fokus på vad som skiljer sig åt mellan kursplanerna och ämnesplanerna. För att underlätta läsningen har vi gjort egna indelningar i stycken samt flyttat om något i ordningen i de båda dokumenten för att lättare kunna jämföra skrivningarna. Formuleringarna är naturligtvis oförändrade.

Vad är skillnaden mellan svenska och sva i Gy25?

Ämnesplanerna i Gy25 för svenska och svenska som andraspråk har flera likheter, men också saker som skiljer dem åt. Syftesbeskrivningarna är till stora delar lika i de båda svenskämnena. I svenska som andraspråk lyfts skrivningar om flerspråkighet som en resurs, andraspråksperspektiv, andraspråksutveckling samt om strategier för att lära och använda ett andraspråk. Intressant att notera är att även svenska, precis som svenska som andraspråk har ett innehåll om flerspråkighet och dess betydelse för individ och samhälle.

De båda svenskämnena är likvärdiga vad gäller tillträde till vidare studier och betygskriterierna är desamma i de två svenskämnena. En skrivning skiljer svenska som andraspråk från svenska: ”Elevens språk kan innehålla andraspråksdrag i en utsträckning som inte hindrar den muntliga och skriftliga kommunikationen”.

Det centrala innehållet i svenska som andraspråk och svenska skiljer sig i både bredd och djup vad gäller några olika kunskaper och färdigheter. Unikt i svenska som andraspråk är innehåll om ordförrådet och jämförelser mellan svenska språkets uppbyggnad och uppbyggnaden i andra språk som eleven kan. Strategier för att lära och använda svenska som andraspråk är återkommande i alla nivåer. Svenska som andraspråk har också en breddad skrivning om muntlighet jämfört med svenskämnet.

Skönlitteratur är visserligen mer framskrivet i Gy25 i svenska som andraspråk jämfört med Gy11 men de två svenskämnena skiljer sig fortfarande åt. Svenskämnet innehåller både ett mer omfattande och mer detaljerat innehåll gällande skönlitteratur. 

Jämförelserna finns under vanliga frågor

NC har jämfört de nu gällande kursplanerna för sva i gymnasiet och komvux på gymnasial nivå med kommande ämnesplaner. NC har också jämfört svenska som andraspråk med svenska i Gy25. Vi har sedan tidigare en jämförelse mellan svenska och sva i Gy11.

Läs mer och se jämförelserna under våra vanliga frågor kring svenska som andraspråk på gymnaiset