Samarbeten

För att främja flerspråkiga elevers lärande krävs goda samarbeten. Vi samverkar med många olika aktörer, och organiserar även nätverk kring frågor aktuella för vårt uppdrag.

En del av vårt uppdrag är att samverka med olika aktörer i syfte att bidra med kunskap och påverka i frågor som rör nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar att klara sina studier. Vi deltar som experter och referenspersoner i olika sammanhang på lokal, regional och nationell nivå. Vi organiserar också nätverk för skolverksamma.

 

Samverkan med myndigheter och utbildningsaktörer

Skolverket är en aktör som NC samverkar med. I frågor rörande styrdokument och kursplaner, nationella material, nationella prov, kartläggningsmaterial och stödmaterial är medarbetare från NC ofta referenspersoner. Vi samarbetar även med Skolinspektionen, bland annat rörande granskningar inom vårt ämnesområde.

Exempel på andra myndigheter vi samverkar med är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) gällande frågor som rör utbildningen för nyanlända och flerspråkiga elever i behov av särskilt stöd samt Skolforskningsinstitutet rörande forskningsöversikter inom vårt verksamhetsområde.

Vi samverkar även med Utbildningsradion (UR) som referenspersoner i olika produktioner. 

NC samverkar också med Stockholms universitet och andra lärosäten som utbildar lärare i svenska som andraspråk.

 

Utredningar och remisser

NC deltar som experter eller referenspersoner i statliga utredningar. Antingen blir vi inbjudna eller så uppvaktar vi olika utredningar för att erbjuda vår expertis. 

NC, eller Stockholms universitet, är dessutom ofta remissinstans och vi svarar ofta på betänkanden som rör vårt ämnesområde. 

Läs ett urval under Kommentarer och yttranden här på webbplatsen

 

Nätverk 

NC deltar i olika nationella och nordiska nätverk. Inom vuxenutbildningen deltar vi i Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och Alfarådet.

Vi är också medlemmar i nätverket Flerspråkighet i Sverige (FLIS) och nätverket Flerspråkighet i Norden (FLIN). Nätverkens syfte är att skapa tillfällen till utbyte av kunskaper och erfarenheter inom området flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling för aktörer på kommunal, regional och statlig nivå i Sverige och i Norden.

Det finns också ett nätverk för lärosäten med lärarutbildningar i svenska som andraspråk, där NC ingår trots att NC inte ger kurser i ämnet. Ibland samverkar NC med Stockholms universitet och andra lärosäten och undervisar i poänggivande kurser. 

NVL: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Alfarådet

FLIS: Flerspråkighet i Sverige

FLIN: Flerspråkighet i Norden

Nätverk NC organiserar

NC organiserar och genomför regelbundet nätverksträffar för lärare som genomgått NC:s utbildning för SKUA-utvecklare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet är ett fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte kring kollegialt lärande och att hur det är att leda kompetensutveckling i den egna kommunen gällande nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande. Deltagarna får också ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom ämnesområdet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 

Samverkan med skolverksamma

NC samverkar med lärare, skolledare och andra skolverksamma både genom längre stöd- och utvecklingsprojekt och kompetensutveckling, föreläsningar, seminarier och workshops och i kontakter via e-post, telefon och i sociala medier.

Vi på NC får väldigt många förfrågningar kring alltifrån hur man ska tolka styrdokument till tips på litteratur. Att ge råd och stöd är en viktig del av vårt uppdrag. I arbetet med att besvara vanliga frågor och vara en resurs via sociala medier får vi en viktig inblick i vilka utmaningar skolverksamma står inför och vilka frågor som är aktuella. Detta leder till att vi som nationellt centrum får en bred erfarenhetsgrund att stå på i samverkan med beslutsfattare på olika nivåer.

Läs mer och hitta svar på vanliga frågor kring att undervisa nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk under rubriken Råd och stöd här på webben.

Exempel på insatser och uppdrag som vi anordnat

Vanliga frågor kring att organisera och genomföra undervining för nyanlända och flerspråkiga elever

Fördjupningssidor med information & inspiration kring att undervisa nyanlända och flerspråkiga elever

 

NC är en viktig plattform för att sprida forskning

Vi på NC ser oss som en länk mellan forskning, skolan och offentligheten. I detta arbete är mediering av forskning en viktig del av NC:s uppdrag. Vår mediering av forskning sker primärt via våra olika uppdrag men vi publicerar även ett urval avhandlingar, uppsatser och artiklar på vår webbplats.

Vart tredje år anordnar vi ett stort symposium kring svenska som andraspråk där forskare, lärarutbildare, rektorer och lärare möts för att ta del av nya rön inom fältet och diskutera angelägna frågor. I anslutning ger vi ut en antologi som ofta blir kurslitteratur för blivande lärare inom svenska som andraspråk.

Vi anordnar också konferenser och seminarier.

Avhandlingar och uppsatser

Rapporter

Symposium

Konferenser och seminarier

 

Press och media

Att vara tillgängliga för kommentarer kring aktuella nyheter och svara på frågor från journalister är en viktig del av NC:s uppdrag. Vi är även delaktiga i skoldebatten på olika sätt, bland annat genom debattartiklar och i sociala medier men även via artiklar på vår webb, under rubriken NC kommenterar.

Sociala medier

Kommentarer och yttranden

På denna sida