Kompetensutveckling

Som nationellt resurscentrum erbjuder vi många olika möjligheter till kompetensutveckling för skolverksamma som arbetar med flerspråkiga elever. Det går också bra att anlita oss för insatser och uppdrag över hela landet.

Här hittar du olika typer av material för kollegialt eller individuellt lärande. Det går också bra att kontakta oss direkt för råd och stöd i olika frågor. Eller varför inte anlita oss för en insats på din skola, eller i din kommun?

 

Anlita NC för gemensam kompetensutveckling

Till oss kan du vända dig om din kommun eller skola vill anordna en insats för att utveckla förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elevers möjligheter till skolframgång. Vi anordnar kompetensutveckling, handledning och rådgivande insatser från förskolan, via grundskolan och gymnasiet upp till vuxenutbildningen.

Vi vänder oss både till lärare och andra pedagogiskt verksamma och till skolledare och de som har ett särskilt ansvar för skolutveckling. Ofta arbetar vi med alla skolformer inom en kommun eller hos en huvudman. 

Läs mer om våra insatser och uppdrag

 

Stärk det systematiska kvalitetsarbetet kring svenska som andraspråk

Vill du som skolledare jobba för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet kring ämnet svenska som andraspråk? Här finns länkar till material som kan passa att använda i utvecklingsarbetet. Vi ger dig också råd kring hur du kan gå tillväga. Önskar du mer stöd i processen är du varmt välkommen att kontakta oss.

Material till skolledare som vill utveckla ämnet svenska som andraspråk

 

 

Stödmaterial för kombinationsutbildningar

Kombinationsutbildningar, alltså utbildningar som kombinerar sfi eller svenska som andraspråk med yrkesutbildning på gymnasial nivå, är en allt vanligare utbildningsform i många kommuner. NC:s stödmaterial för språk- och yrkesintegrerande undervisning riktar sig till språk- och yrkeslärare samt rektorer och utgår från ett antal didaktiska principer som kan fungera som riktning i arbetet med att integrera språk- och yrkesundervisning.

Lisa Gannå och Karin Sandwall har producerat flera flera föreläsningar om didaktiska principer för kombinationsutbildningar.

Stödmaterial för kombinerade språk- och yrkesutbildningar inom komvux

 

Material till din egen kompetensutveckling

Här på webben hittar du massor av material som du kan använda för din egen kompetensutveckling. Eller varför inte tipsa en kollega och lär er mer tillsammans? Materialet vänder sig till lärare och skolledare som undervisar flerspråkiga elever – från förskolan upp till vuxenutbildningen. 

Svenska som andraspråk

Resurser för att stötta implementeringen av kursplanen i svenska som andraspråk i Lgr22

Vad innebär ett andraspråksperspektiv?

Strategier för att lära sig språk

Vad menas med "i jämförelse med andra språk eleven kan"?

Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska

Tematiska tips för den som vill lära mer

Lär dig mer om genrepedagogik

Lär dig mer om translanguaging

Litteratur om att undervisa nyanlända elever

Litteratur om flerspråkiga barn i förskolan

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Lär dig mer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Centrala teorier, begrepp och arbetssätt i SKUA

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i olika ämnen

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända elever

Vuxenutbildningen i fokus

Litteratur om undervisning i grundläggande litteracitet för vuxna

Modermålsstöd inom vuxenutbildningen

Reportage och inspiration 

Digitala verktyg i förskolan

Mobiltelefonen fungerar bra för studieväg 1 vid distansstudier

Ett exempel på hur man kan lägga upp distansundervisning för sfi-elever på kurs A

”Vi vill att de ska lämna lektionen med en känsla av att ha lyckats”

Resurser som är bra att ha

Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning

Nyanlända elever – viktiga länkar

Bedömningsstöd för svenska som andraspråk

Kom igång med grammatiken genom inspelade föreläsningar

Hitta mer inspirerande material på vår sida Resurser och fördjupning

 

Svar på vanliga frågor

Vänd dig till NC om du har frågor kring att organisera och genomföra undervisning för flerspråkiga elever.

Foto: Niklas Björling

Vanliga frågor utifrån skolform

 

Kontakt

Är du intresserad av att anlita NC? Konkta vår föreståndare med en förfrågan.

För frågor eller kommentarer kring innehållet vänder du dig till webbredaktören.

Föreståndare
Webbredaktör för NC
På denna sida