Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsetik

Stockholms universitet värnar om forskningens kvalitet, integritet och självständighet, vilket förutsätter att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

Forskningsetiska frågor kan uppkomma i all typ av forskning, inte minst när det gäller publicering och hantering av forskningsmaterial, men för viss forskning finns särskilda regelverk att ta hänsyn till, t.ex. när det gäller forskning på människor och personuppgifter och forskning på djur. Etiska frågor kan även uppkomma i forskningssamarbeten och -samverkan, och forskningsfinansiärer kan ställa särskilda etiska krav.

Stockholms universitet arrangerar regelbundet seminarier och bevakar utvecklingen inom detta område. 

Stockholms universitets forskningsetiska policy


 

Stöd kring forskningsetiska frågor

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Stockholms universitet ger stöd kring forskningsetiska frågor. Vanliga frågor gäller etikprövning, informerat samtycke från forskningspersoner, etiska riktlinjer, publiceringsfrågor och annat som rör god forskningssed. 

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd arrangerar regelbundet seminarier om forskningsetiska frågor och bevakar utvecklingen inom området.

Mer information om forskningsetik för medarbetare vid Stockholms universitet


 

Hantering av oredlighet i forskningen

Sedan den 1 januari 2020 gäller att misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Mer information om universitetets hantering av sådana misstankar och misstankar om andra avvikelser från god forskningssed, ny lagstiftning och styrdokument finns här:

Information om hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed


 

Kontakt

Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

E-post: etik@fs.su.se

På denna sida