Stockholms universitet

Forskningsetik

Stockholms universitet värnar om forskningens kvalitet, integritet och självständighet, vilket förutsätter att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

Forskningsetiska frågor kan uppkomma i all typ av forskning, inte minst när det gäller publicering och hantering av forskningsmaterial. För viss forskning finns också särskilda regelverk att ta hänsyn till, exempelvis när det gäller forskning på människor och personuppgifter samt forskning på djur. Etiska frågor kan även uppkomma i forskningssamarbeten och -samverkan. Dessutom kan forskningsfinansiärer ställa särskilda etiska krav.

Stockholms universitets forskningsetiska policy

 

Stöd kring forskningsetiska frågor

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Stockholms universitet ger stöd kring forskningsetiska frågor. Vanliga frågor gäller etikprövning, informerat samtycke från forskningspersoner, etiska riktlinjer, publiceringsfrågor och annat som rör god forskningssed. 

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd arrangerar regelbundet seminarier om forskningsetiska frågor och bevakar utvecklingen inom området.

Mer information om forskningsetik för medarbetare vid Stockholms universitet

 

Hantering av oredlighet i forskningen

Sedan den 1 januari 2020 gäller att misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Mer information om universitetets hantering av sådana misstankar och misstankar om andra avvikelser från god forskningssed, ny lagstiftning och styrdokument finns här:

Information om hantering av misstankar om avvikelser från god forskningssed

 

Kontakt

Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

E-post: etik@fs.su.se

På denna sida