Stockholms universitet

Om webbplatsen

Här hittar du information om cookies, upphovsrätt, hur vi behandlar personuppgifter och vår tillgänglighetsredogörelse.

 

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). En kaka är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen kan webbläsaren använda den för att visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats som använder kakor samtycka till att det lagras kakor på användaren dator och informeras om vad kakor används till och hur sådan användning förhindras.

Stockholms universitets webbplatser använder kakor för att få tillgång till bättre besöksstatistik (Google Analytics) och bättre förstår användarbeteende (Hotjar), för att följa upp studentrekryteringskampanjer (Adwords, Facebook) och för att förbättra kvalitén på våra webbplatser (Siteimprove.com). Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Vi erbjuder personaliserade tjänster, där användaren till exempel kan kontrollera studieresultat och läsa e-post.

Några av Stockholms universitets webbplatser använder kakor för andra ändamål än de som angivits här. I de fallen anges på respektive undersida vilka kakor det handlar om och ändamålen med dessa.

Om du inte vill tillåta att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder. Du kan hitta mer information om detta i din webbläsares hjälpfunktion.
Om du väljer att inte tillåta kakor riskerar du att förlora viss funktionalitet på webbplatsen.

Om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats

 

Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in av Stockholms universitet behandlas hos oss. Stockholms universitet (org.nr.202100-3062) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna.

Stockholms universitet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen, även känd som GDPR.

Vad gör Stockholms universitet med personuppgifter?

Universitetet behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet, dvs. att tillhandahålla forskning och utbildning, samt samverka med samhället. 

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för ett väldefinierat ändamål. När Stockholms universitet samlar in dina uppgifter måste universitetet tala om för dig i vilket ändamål dina uppgifter ska användas. Universitetet måste också se till att endast relevanta uppgifter behandlas och att inte uppgifterna behålls längre än nödvändigt.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter? 

Mycket av den information som finns vid Stockholms universitet utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta. Universitetet kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar Stockholms universitet personuppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen 

När Stockholms universitet behandlar dina uppgifter måste universitetet ge dig tydlig information om hur dina uppgifter används; detta innefattar information som:

 • i vilka syften dina uppgifter kommer att användas,
 • den rättsliga grunden till att behandla dina uppgifter,
 • hur länge dina uppgifter kommer att lagras,
 • vem universitetet kommer att dela dina uppgifter med,
 • dina grundläggande dataskyddsrättigheter,
 • om dina uppgifter kommer att överföras utanför EU,
 • din rätt att lämna in klagomål,
 • hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det,
 • kontaktuppgifterna till universitetets dataskyddsombud. Stockholms universitets dataskyddsombud når du genom att skicka en e-post till dso@su.se

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild även ett antal rättigheter mot Stockholm universitet

 • rätten att invända 
 • rätten att få registerutdrag
 • rätten att korrigera dina uppgifter 
 • rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd 

För hjälp med något av ovanstående, kontakta universitetets huvudregistrator registrator@su.se

 

Här beskriver vi hur webbplatser inom domänen su.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är webbplatserna? 

Webbplatserna inom domänen su.se är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, du kontakta oss på webbtillganglighet@su.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det via info@digg.se.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet 

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatserna uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är text 

 • Alt-text visas inte på vissa bilder. (WCAG 1.1.1, A)

Dokument 

 • Webbplatserna har en del dokument (pdf) som inte uppfyller kraven. 

Rörlig bild och ljud 

 • Det finns rörligt material som är publicerat före 23 september 2020 som inte är undertextat. (WCAG 1.2.1, A och 1.2.2, A)

Information och relationer 

 • HTML används för att formatera innehållet på några ställen. (WCAG 1.3.1 A)
 • Rubriker är inte korrekt strukturerade. (WCAG 2.4.10 AAA)
 • Det saknas text i rubriken på några ställen. (WCAG 1.3.1 A och WCAG 2.4.10 AAA)
 • Den lokala länkdestinationen finns inte. (WCAG 1.3.1 A)
 • Element-ID är inte unika. (WCAG 4.1.1 A och WCAG 1.3.1 A)
 • Taggen Bold används för att formatera text på några ställen. (WCAG 1.3.1 A)
 • Taggen ”u” används för att formatera text. (WCAG 1.3.1 A)
 • På webbplatserna använder vi inte landmarks eller aria-label helt korrekt. (WCAG 1.3.1, A)

iFrame 

 • Det saknas beskrivning för en iFrame. (WCAG 4.1.2 A)

Syftet med en länk 

 • På vissa ställen används samma länktext för olika destinationer. (WCAG 2.4.4 A och WCAG 2.4.9 AAA)

Kontrastfel 

•    Vi har några förekomster av kontrastfel på webbplatserna. (WCAG 1.4.3, AA och WCAG 1.4.6 AAA)

Undantag för oskäligt betungande anpassning 

Stockholms universitet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av SU:s webbplatser enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Stockholms universitet har inte resurser eller organisation för att utföra följande:

 • Anpassa kartor för navigering med ett finger. Detta skulle innebära att vi behöver göra större teknisk anpassning av infogade kartor än vad vi har möjlighet till. 
 • Innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning). 

 

Texter

Texter publicerade på www.su.se får citeras och vidareförmedlas med angiven källa (Stockholms universitets webbplats, su.se). Texterna får inte användas i kommersiellt syfte eller på sätt som kan skada universitetet utan tillstånd från Stockholms universitet.

Grafisk profil

Den grafiska profil som används på universitetetss webbsidor får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Stockholms universitet. Den grafiska profilen får inte heller användas eller kopieras för användning i egen webbserver eller eget webbpubliceringssystem utan tillåtelse från systemägaren, Kommunikationsavdelningen.

Fotografi, film och illustration

Fotografier, film och illustrationer är skyddade enligt upphovsrättslagen och får inte användas utan tillstånd. Enligt denna lag äger upphovsmannen ensamrätt till sitt verk och intrång i upphovsrätten kan leda till rättsliga åtgärder och skadestånd. Användning får endast ske med upphovsmannens tillstånd t.ex. att man köper användarrättigheter. Upphovsrätten gäller vanligtvis under upphovsmannens livstid plus 70 år.

Upphovsrätt för anställda vid Stockholms universitet

För bilder tagna av administrativ och teknisk personal, anställda vid Stockholms universitet, har Stockholms universitet nyttjanderätt till bilderna. Nyttjanderätten består även efter anställningens upphörande. 
För forskande och undervisande personal gäller det så kallade lärarundantaget och upphovsrätten tillhör den enskilde medarbetaren.