Många av Östersjöns kustfiskar fortplantar sig i grunda vikar, sund och kustnära våtmarker. Historiska utdikningar, kustexploatering och övergödning har lett till förluster av fiskens lek- och uppväxtområden, vilket tillsammans med fiske bidragit till minskande bestånd av exempelvis gädda och abborre.

För att motverka nedgången har flera förvaltningsåtgärder initierats, bland annat restaurering av våtmarker för att återskapa de nödvändiga och begränsande lek- och uppväxtområdena.

Sedan 2007 har ungefär hundra våtmarker restaurerats längs svenska ostkusten för att gynna reproduktionen av gädda och abborre. I samma syfte har vandringshinder i kustmynnande vattendrag tagits bort på cirka 40 platser.

2019 inledde Östersjöcentrum ett samarbete med Miljömålsberedningen för att utvärdera effekterna av de återskapade våtmarker för att gynna rekryteringen av fisk längs Östersjökusten. Underlaget, som idag publiceras i en ny rapport, ska bidra till Miljömålsberedningens arbete och föreslå en strategi för ett förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. 
 

I denna rapport utvärderas hur väl dessa våtmarker har fungerat för att: 

  • Öka rekrytering av arter som gädda och aborre
  • Öka rovfiskbestånden i kustområden utanför våtmarken
  • Ge andra effekter på kustekosystem i anslutning till en våtmark

Författarna föreslår även förbättringar kring:

  • Ett långsiktigt och samordnat åtgärdsarbete
  • Underlättande miljölagstiftning
  • Kompletterande fiskevårdsåtgärder

Hela rapporten hittar du här:
Våtmarksrestaurering som fiskevårdsåtgärd vid kusten (5406 Kb)