Östersjöcentrums rapportserie

Östersjön över och under ytan. Foto: Robert Kautsky/Azote

Framtidens Östersjön – påverkan av övergödning och klimatförändringar

I en ny rapport från Östersjöcentrum och SMHI presenteras utvecklingen av Östersjöns miljötillstånd. Ett hav präglat av övergödning och syrefria bottnar. Vilka åtgärder har historiskt införts, vilka resultat kan man se, och vilken roll spelar klimatförändringarna i utvecklingen?

Gädda vandrar i grunt vattendrag

Rapport 1/2020: Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten

Restaurerade våtmarker är ett sätt att hjälpa minskade fiskbestånd att återhämta sig. Längs den svenska Östersjökusten har nära hundra våtmarker återskapats för att gynna rovfiskar som abborre och gädda. I en ny rapport från Östersjöcentrum utvärderar forskare hur väl dessa åtgärder har fungerat.

Kemikalier vid Östersjön

Rapport 1/2019 Miljögifter i Östersjön – en exposé

Mängden kemikalier i samhället har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Många av dem har nått havet, vilket lett till skadliga effekter på växter och djur. En ny del i Östersjöcentrums rapportserie berättar om miljögifterna i Östersjön.

Musselrapport framsida

Rapport 2/2018: Musselodlingar i Östersjön

Musselodlingar har föreslagits som ett kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen i Östersjön. Men miljöförhållandena i Östersjön, framför allt den låga salthalten, gör att musslorna växer långsamt och påverkar deras näringsupptag. Läs mer i vår engelskspråkiga rapport 2/2018 Limitations of using blue mussel farms as a nutrient reduction measure in the Baltic Sea

Torsk Foto: Tony Holm/Azote

Rapport 1/2018: Historien om Östersjötorsken

Andra delen i Östersjöcentrums rapportserie ger en övergripande bild över torskens historia i Östersjön. Hur anpassade sig arten till Östersjöns förhållanden och vilken roll spelar den för våra ekosystem? Men framförallt, hur har vi lyckats skapa ett bestånd i kris och vad vi kan göra åt det?

Människan, näringen och havet

Rapport 1/2017: Människan, näringen och havet

Människan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

webmagasin Östersjöcentrum