Rapporten Svealandskusten 2019
Rapporten Svealandskusten 2019

En jämförelse med ett kallt år gav också intressanta resultat. Ytterligare en analys från Stockholms universitet visar hur siktdjupet påverkas av lerpartiklar, humus och klorofyll. Det är viktig kunskap för att ha realistiska förväntningar då man gör åtgärder mot övergödning.

Siktdjupet blir också bättre av en tät vegetation i grunda vikar, visar forskningsprojektet PlantFish, och påpekar hur viktigt det är med mycket rovfisk för att få ett välfungerande kustekosystem.

Viktig kunskap från flera aktörer

SLU Aqua redovisar hur fisksamhällena ser ut längs kusten och forskare från Östersjöcentrum diskuterar om musselodlingar kan minska övergödningen i Östersjön. Från Björnöfjärden och BalticSea 2020 slutrapporteras om hur man kan åtgärda en övergödd vik, och vad som krävs för att öka åtgärdstakten. I årets medlemspresentation berättar Mälarens vattenvårdsförbund om hur de arbetar för att åstadkomma en bättre vattenmiljö i denna stora sjö.

Om rapporten

Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet i en långsiktig och ömsesidig samverkan.