Sofia Wikström, Östersjöcentrum, är en av forskarna som deltar i ECOCOA.
Sofia Wikström, Östersjöcentrum, är en av forskarna som deltar i ECOCOA.

Aktiviteter som hamnar, muddring och byggnation påverkar kustmiljöernas värdefulla natur och förvaltningen saknar idag metoder för att avgöra hur omfattande skador det kan bli för ekosystemen och hur man skulle kunna lindra dessa. 

En metod för att arbeta med detta är genom s.k. ekologisk kompensation som exempelvis skötselåtgärder, restaurering av miljöer eller att skapa långsiktiga skydd för naturområden. 

För att ta fram verktyg för hur man kan arbeta med just ekologisk kompensation har det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ECOCOA tilldelats 4,6 miljoner kronor från Naturvårdsverket. I projektet, som leds av SLU, ingår forskare från hela Sverige och däribland Östersjöcentrum. 

"Projektets mål är att ekologisk kompensation ska bli ett mer effektivt styrmedel enligt principen förorenaren betalar och att detta ska bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen som innefattar biologisk mångfald och ekosystemtjänster", skriver SLU på sin webb


Läs mer om projektet ECOCOA.