Kungen på Askölaboratoriets 50-årsjubileum 2011. Foto: Hans Kautsky
Kungen på Askölaboratoriets 50-årsjubileum 2011. Foto: Hans Kautsky.

För tjugo år sedan fick kungen ön Askö som symbolisk femtioårsgåva, så att det äntligen blev möjligt att inrätta ett interimistiskt naturreservat. 2001 antogs skyddsföreskrifter och ytterligare sex år senare inrättades det marina reservatet.

Askölaboratoriet från ovan. Foto: Leif W.
Askölaboratoriet från ovan. Foto: Leif W.

Under de gånga åren har han flera gånger besökt laboratoriet och universitetets Östersjöcentrum för att få ta del av ny kunskap inom sitt stora intresse för Östersjön och olika miljöfrågor.

- Stockholms universitet hyllar kungen genom en ettårig gästprofessur – en internationellt meriterad Asköprofessor – som, med utgångspunkt i fältbaserad verksamhet i Asköområdet, kopplar de kustnära livsmiljöerna med de storskaliga processerna i öppet hav, skriver Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding, i sin blogg.

- Denna forskning är särskilt viktig för en ökad förståelse om hur olika ekosystemtjänster buffrar effekter av övergödning och klimatförändringar och är nödvändig för ett storskaligt åtgärdsarbete i Östersjön, säger Tina Elfwing, föreståndare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Vem det blir och hur professuren ska tillsättas kommer att fastställas inom kort.