Julen står för dörren och avslutar ett mycket spännande verksamhetsår, med utmaningen att bygga upp arbetet inom det nya Baltic Eye-teamet, men också förvalta och utveckla befintlig verksamhet.

Efterfrågad verksamhet

Till det senare hör den framgångsrika internationella forskningen inom Baltic Nest Institute (BNI). De utvecklar kontinuerligt sitt modellsystem som stödjer Helcom-ländernas arbete med övergödningsfrågor. Att BNI är involverat i ett flertal av de nya BONUS-programmen vittnar om att den forskningen är både relevant och efterfrågad.

Efterfrågan gäller även Askölaboratoriet, där det varit mycket hög beläggning av forskare, kurser och möten under året. Det nya erbjudandet om hjälp med mathållningen till kurser och möten har varit uppskattat och kommer att fortsätta. Forskning som bedrivits vid laboratoriet presenterades till en bredare målgrupp under en lyckad halvdag vid Stockholms universitet.

Det nya evenemanget Baltic Bar är ett led i vårt uppdrag att stärka den marina verksamheten vid universitetet. De fyra tillfällen som vi ordnat hittills har varit både välbesökta och trevliga och innehållit intressanta föredrag om aktuella ämnen.

På den nationella skalan har vi fortsatt arbetet med skärgårdsfrågor och även samverkat med övriga lärosäten i Havsmiljöinstitutet för att ta fram Havet-rapporten. Tillsammans med Umeå universitet presenterar vi forskning i tidskriften Havsutsikt, och på vår gemensamma webportal havet.nu presenteras nyheter, rapporter och experter.

Sista resan för forskningsfartyg

Vi deltog i ett antal evenemang på Almedalen och bidrog till att Östersjöfrågorna var synliga. Vårt forskningsfartyg R/V Aurelia låg i Visbys hamn och visade upp havets djur och växter för nyfikna, och vårt sedimentprov med ”död botten” fick också vara med i TV tillsammans med forskaren Bo Gustafsson.

Detta var kanske vårt fartygs sista längre resa, för med stöd av Familjen Erling-Perssons stiftelse bygger vi nu ett nytt fartyg i Estland. Rektor undertecknade avtalet i somras och fartyget ska stå färdigt 2016. Det kommer att innebära helt nya möjligheter för forskning och utbildning för Stockholms universitet.

Tio nya till Baltic Eye

Tio personer har rekryterats under året, både forskare och kommunikatörer, inom det strategiska partnerskapet Baltic Eye som universitetet har med stiftelsen Baltic Sea 2020. Det övergripande syftet är att förbättra samhällets åtgärder mot de stora miljöproblemen genom att sammanställa viktig kunskap och hitta nya och effektivare sätt att kommunicera med beslutsfattare och till allmänheten.

Forskarna kommer i samarbete med många andra forskare att arbeta med synteser av viktiga frågor, och kommunikatörerna kommer att både stödja forskarna i deras kommunikationsinsatser men också hjälpa till att bevaka olika samhällsprocesser så att kunskap kan förmedlas i en samhällsrelevant kontext.

Forskningsprogrammet BEAM utvärderas

Östersjöcentrum har sedan 2010 varit värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Mangement (BEAM) som är en av regeringens strategiska satsningar. Det är nu under utvärdering, och om vi anses ha förvaltat denna strategiska satsning väl så kommer Stockholms universitet att få behålla medlen långsiktigt. Det skulle betyda mycket för utvecklingen av universitetets samlade Östersjöverksamhet.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
önskar alla vi på Östersjöcentrum