J. Lokrantz/Azote

J. Lokrantz/Azote
 

Vid FN:s globala havskonferens 2017 lade Helcom fram ett åtagande om att kartlägga ekologiskt eller biologiskt viktiga områden i Östersjön. Idag startar den veckolånga workshop i Helsingfors där experter inom Östersjöns miljöer, arter och biodiversitet gemensamt ska ta fram en översikt över dessa skyddsvärda områden. 

Varje medlemsland skickar två nationella experter till mötet och från Sverige medverkar bland annat Sofia Wikström, forskare inom marinekologi från Östersjöcentrum. 

- Den här workshopen är en viktig del i arbetet med att följa mångfaldskonventionen där vi ska skydda den biologiska mångfalden på både genetisk-, art- och ekossystemnivå. Liknande kartläggningar har gjorts för andra för andra havsregioner men är första gången detta görs för Östersjön, menar hon.

Sofia Wikström, Östersjöcentrum

I Östersjön har man redan uppnått mångfaldskonventionens delmål om att skydda minst 10 procent av kust- och havsområden men kvaliteten i detta skydd är ifrågasatt.  

- När marina reservat har inrättats så har man ofta utgått ifrån landbaserade värden som vackra skärgårdsmiljöer, öar där sälar håller till, fågelskyddsområden och liknande. Men det innebär inte att vi skyddar de viktigaste marina miljöerna, berättar Sofia Wikström. 

Och detta är något som Helcom vill förändra genom denna kartläggning.

- Till det här mötet har varje medlemsland skickat två experter på skyddsvärda områden inom sina respektive regioner. Tillsammans hoppas vi kunna ta fram en översikt över områden som är extra viktiga för att skydda den biologiska mångfalden i hela Östersjön, säger Sofia Wikström. 

Förhoppningen är att mötet ska leda fram till en sammanställning av rekommendationer från Helcom till medlemsländerna inför de kommande havsplaneringsprocesserna. 

- Det ligger på de enskilda länderna att ta fram de det formella skyddet för olika havsområden, det kan inte Helcom göra. Helcom kan däremot ge tungt vägande rekommendationer om hur man kan prioritera i havsplaneringen. Det är många aktiviteter som ska samsas om havet, och då kan vi bidra med kunskap om var det finns områden med en hög biodiversitet, lekområden eller övervintringsområden för fåglar etc. Men det är också viktigt att vi erkänner vilka områden vi inte har full kunskap om. 

I Sverige ligger havsplaneringen ute på samråd till augusti 2018 och förväntas slås fast 2019. 
 

Läs mer:

Finnish Environment Institute - Researchers propose declaring 23% of the Baltic Sea as EBSA:s 
Naturvårdsverket - Konventionen om biologisk mångfald
Ecologically or Biologically Significant Marine Areas
HELCOM - Preparing to describe the Baltic Sea's significant marine areas
HaV - Förslag till havsplaner