Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet (www.itm.su.se) har en stark forskningsinriktning (> 100 refereegranskade artiklar per år) som spänner över ämnesområdena miljökemi, toxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Avancerad analyskapacitet vid enheterna för atmosfärsvetenskap och biogeokemi används för att studera interaktioner mellan klimat, aerosoler och kolets kretslopp med fokus på höga breddgrader. Permafrostbundet kol och dess dynamik är ett område där ITMs forskare i brett samarbete med andra forskare är mycket aktiva. Även forskning om miljöfrågor rörande Östersjön och dess avrinningsområde har en stark ställning på ITM.

Ref nr SU 612-3713-12. Sista ansökningsdag: 2013-04-30.

Ämne: Hydrogeokemi.

Ämnesbeskrivning: Med hydrogeokemi menas här storskaliga studier av kol, närsalter och spårämnen i akvatiska system längs övergången från land till hav.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och handledning. I arbetsuppgifterna ingår att leda och utveckla den biogeokemiska laboratorieverksamheten.

Läs mer på universitetets sida om lediga anställningar.

The Department of Applied Environmental Science (ITM) at Stockholm University (www.itm.su.se) has a strong research focus (>100 peer-reviewed articles per year) ranging from environmental chemistry and toxicology to atmospheric science and biogeochemistry. The Biogeochemistry Unit emphasizes the study of aerosols and carbon-climate links at high latitudes including permafrost carbon dynamics, and anthropogenic impacts on the Baltic Sea and its catchment, in collaboration with partners throughout the research environment.

Read more in English on the Department homepage.