Historien om Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Historien om Östersjöcentrum

Ett nytt centrum byggt på mångårig erfarenhet

Stockholms universitets Östersjöcentrum inrättades 1 januari 2013, och är en sammanslagning av det internationella samarbetet Baltic Nest Institute, BNI, och före detta Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF) med Askölaboratoriet.

I februari 2013 ingick Östersjöcentrum ett strategiskt partnerskap med stiftelsen BalticSea2020 för att skapa Baltic Eye – åtgärdsinriktad analys, syntes och kommunikation. Dessutom ingick framtill 2015 administrering av det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM.

Det beslutades att Baltic Nest Institute, BNI, skulle finnas kvar som en identifierbar enhet och behålla sin internationella styrelse. Även webbplatsen, www.balticnest.org, skulle finnas kvar under överskådlig framtid.

Stockholms universitets marina forskningscentrum lades i och med universitetsstyrelsens beslut ned men verksamheten, inklusive Askölaboratoriet, fortsätter inom nya Östersjöcentrum.

Med gamla organisationer i ryggen
SMF var den organisation som hanterade fakultetens infrastrukturresurser för marin forskning; fältstationen Askölaboratoriet och diverse båtar och mätinstrument. Från SMF finns också ett mångårigt samarbete om kommunikation, framför allt med Umeå Marina Forskningscentrum, och ett flertal kanaler och produkter har skapats inom detta samarbete, såsom webbportalen havet.nu och tidskriften Havsutsikt. Dessa och andra produkter ska till en bred målgrupp öka kunskapen och intresset om havet och marin forskning. Från SMF finns också ett arbete med regional miljöanalys, särskilt om Svealandskustens skärgårdsmiljö, där det ofta är data från miljöövervakning som analyseras för en bättre förståelse för havets tillstånd och utveckling.

BNI arbetar med ett beslutsstödssystem för åtgärdsarbete med Östersjöns övergödning. Det är sammankopplade numeriska modeller och databaser, som tagits fram inom ett större forskningsprojekt, som omfattar även avrinningsområdet och atmosfären. Modelleringsverktyget har använts för att räkna fram de utsläppsminskningar som Östersjöländerna måste göra för att uppnå överenskomna miljömål. Detta sammanfattas i Baltic Sea Action Plan som har signerats av alla länders ministrar 2013. Havs- och vattenmyndigheten finansierar årligen BNI så att modelleringsverktyget ska kunna fortsätta utvecklas i takt med att ny kunskap kommer till. BNI är en egen enhet inom ÖC och dess forskare deltar i ett flertal nationella och internationella forskningsprojekt om Östersjöns miljöproblem och konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Ett viktigt nytillskott
2013 undertecknades även avtalet för det strategiska partnerskapet Baltic Eye med stiftelsen Baltic Sea 2020. Detta kan beskrivas som vetenskap för påverkanskommunikation, och har inneburit att forskare, kommunikatörer och omvärldsanalytiker har rekryterats för att gemensamt arbeta för mer och bättre åtgärder inom Östersjöns stora miljöutmaningar.

Sammansmältning internt

Uppbyggnaden av Baltic Eye
Uppbyggnaden av Baltic Eye, tackskrift till BalticSea2020

Under 2020 fortsätter vårt arbete med forskning och utbildning, kommunikation och omvärldsanalys och att erbjuda infrastruktur för marin forskning. Arbetssättet som vuxit fram inom Baltic Eye ingår nu i alla dessa områden, likaså personerna som varit knutna till projektet.

Läs vår tackskrift till stiftelsen BalticSea2020, klicka här! 

 

    

Mångårig erfarenhet samlad

Stockholms universitets Östersjöcentrum bildades 2013 genom att sammanföra två befintliga organisationer vid Stockholms universitet; Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF) med Askölaboratoriet och Baltic Nest Institute (BNI). 2013 ingick centrumet ett strategiskt partnerskap med BalticSea2020 och Baltic Eye bildades. Arbetssättet som byggdes upp under fem år genomsyrar idag alla våra verksamhetsområden. 

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se