Påverkansfaktorer i den marina miljön kan vara naturliga eller mänskligt orsakade. BalticCAT ska räkna med både och. Foto: Maciej Tomczak.


Östersjöns ekosystem och livet i havet utsätts inte för en, utan för många stressfaktorer på samma gång. Stressfaktorer i miljön, eller påverkansfaktorer som de också kallas, kan vara naturliga eller mänskligt orsakade. Exempel är variationer i temperatur eller salthalt, syrebrist, förekomst av farliga ämnen och predation av fåglar, däggdjur samt fisketryck.

För att kunna bedöma de kumulativa effekterna av naturliga och mänskliga påverkansfaktorer på Östersjöns ekosystem behövs verktyg för att beräkna faktorernas sammanlagda och potentiellt förstärkande eller motverkande effekt.

Modell ska ta hänsyn till mycket

I BalticCAT vidareutvecklar vi en numerisk födovävsmodell som på lämpliga rumsliga och tidsmässiga skalor kan beräkna effekterna av ett stort antal naturliga och mänskliga påverkansfaktorer och därigenom uppskatta deras kumulativa effekter på Östersjöns ekosystem. Modellen tar samtidigt hänsyn till de potentiella effekterna av klimatförändringar.

Modellresultaten kommer också att stödjas med statistiska analyser av tidsserier som ger en ökad förståelse för hur fiskpopulationer påverkas av samverkande påverkansfaktorer. Projektets resultat kan användas för att förutsäga effekterna av olika förvaltningsåtgärder, som exempelvis fiskeregleringar, åtgärder mot utsläpp av näring och miljögifter från land och marina skyddade områden.

Hoppas komma till nytta för förvaltningen

Det finns olika metoder för att bedöma kumulativa effekterna av påverkansfaktorer, som har olika styrkor och svagheter beroende på användningsområde. I BalticCAT kommer vi att utvärdera hur olika sådana metoder (BalticCAT, Symphony, HELCOM Baltic Sea Impact Index) kan kombineras för att bedöma kumulativa effekter av påverkansfaktorer på Östersjöns ekosystem.

Kunskaperna från BalticCAT är viktiga för att stödja förvaltningen av Östersjön. Våra resultat kan användas för att stödja ekosystembaserad förvaltning av Östersjön, implementeringen av EU:s Havsmiljödirektiv (MSFD), Havsplaneringen (MSP) samt HELCOM:s Aktionsplan för Östersjöns miljö (BSAP).