– Stallgödsel utnyttjas inte effektivt idag. Men EU-kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning, säger Baltic Eyes Annika Svanbäck.

Förslag till ny förordning omfattar både handels- och stallgödsel. Syftet är att säkerställa gemensamma kvalitetskrav för alla gödselprodukter som tillverkas i linje med EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. Bland annat ställs krav på att deklarera både näringsinnehåll och föroreningar som exempelvis kadmium.

Baltic Eye anser att lagen skulle bidra till att öka cirkulationen av näringsämnen och minska tillförseln av nya kväve- och fosforkällor – två viktiga delar i att åtgärda Östersjöns problem med övergödning.

Annika Svanbäck, forskare, Baltic Eye, Östersjöcentrum
Annika Svanbäck, forskare, Baltic Eye, Östersjöcentrum

– Detta är särskilt viktigt för stallgödsel. I dag omfattas dessa organiska gödselmedel inte av EU:s gemensamma lagstiftning. Men om det finns regler för försäljning av stallgödsel underlättas handeln med sådana produkter och problemen med för mycket stallgödsel i vissa regioner kan åtgärdas, säger Annika Svanbäck. 

Att främja cirkulationen av näringsämnen inom jordbruket är ett viktigt verktyg för att minska övergödningen av Östersjön. I slutänden handlar det om att maximera utnyttjandet av näringen som används till grödorna, och minimera näringsläckaget ut i miljön.

Och i det arbetet är hanteringen och handeln med stallgödsel en viktig faktor, menar Annika Svanbäck.

– Ser vi till hela Östersjöregionen finns det ofta för mycket stallgödsel i ett område i förhållande till arealen av åkermark att sprida den på. Så handel med stallgödsel bör underlättas och stimuleras. Samtidigt måste man på allvar åtgärda problemen med för många djur i vissa regioner.

Efter remissrundan kommer EU-kommissionens lagförslag framöver att diskuteras i både Europa-parlamentet och i ministerrådet.

Nedan kan du läsa hela Baltic Eyes svar på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning SOM (2016) 157 om fastställande av bestämmelser och tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009.