Nyheter

Nyheter från Baltic Eye

Baltic Eye förklarar vetenskapen och sätter den i ett samhälleligt sammanhang, ofta genom expertkommentarer till aktuella händelser inom havsmiljöpolitiken. Syftet är att ge samhällets olika aktörer, beslutsfattare och media en utökad kunskap om samhällsfrågor som berör Östersjön.

Baltic Eye Policy Briefs
Vetenskapligt grundad information till beslutsfattare, media och opinionsbildare

Policy Briefs är kortfattade sammanställningar av aktuell vetenskaplig kunskap, med kommentarer till viktiga händelser och användbara rekommendationer. Policy Briefs är tänkta att underlätta till exempel en politikers engagemang i Österjöfrågorna.

Alla nyheter från Baltic Eye

 • Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem 2020-11-05 Mänskliga verksamheter har under lång tid minskat den biologiska mångfalden och försvagat ekosystemets naturliga funktioner vid kusten. I en ny policy brief beskriver vi vilka åtgärder som krävs för att ekosystemen ska kunna återhämta sig.
 • SU-forskare på unik plats i EU 2020-10-28 Professor Christina Rudén från Institutionen för miljövetenskap har blivit invald som observatör i den viktiga expertgruppen CARACAL i EU. Stockholms universitet är det enda lärosäte som deltar i denna grupp.
 • Smartare kemikaliehantering 2020-10-16 EU:s nya kemikaliestrategi har presenterats. Inför den har forskare, policyexperter och kommunikatörer gått samman med forskare på Stockholms universitet för att kommunicera viktiga forskningsresultat.
 • Ny stor Östersjöstiftelse grundas 2020-09-09 Den nya stiftelsen BalticWaters2030, som nu startar sin verksamhet, kommer att genomföra storskaliga, åtgärdsinriktade miljöprojekt som bygger på tillämpad forskning och som bidrar till en friskare Östersjö.
 • Bred kunskapssammanställning om miljögifter i Östersjön 2020-08-24 Östersjöländerna samarbetar för att begränsa utsläppen av farliga ämnen till havet. Många åtgärder och förbud har också minskat halterna av vissa gifter i Östersjön, men i flera fall är nivåerna fortfarande höga.
 • Jättestudie om samproducerad kunskap 2020-02-11 För att hitta lösningar på dagens komplexa miljöproblem måste forskare samarbeta med de personer som berörs. I en stor internationell studie som idag publicerats i Nature Sustainability slår forskarna fast fyra viktiga principer för hur sådant samarbete bör gå till.
 • Försurningen hotar Östersjöns ekosystem 2020-01-31 Havsförsurning kan påverka marina arter och göra havet mindre badvänligt. Åtgärder mot utsläpp, övergödning och överfiske krävs för att skydda ett unikt ekosystem och framtida matproduktion.
 • Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos Fact sheet: Konsten att förstå MSY 2019-11-26 MSY står för maximal hållbar avkastning och kan beskrivas som det största årliga uttag ett fiskebestånd kan producera på lång sikt. Begreppet är ifrågasatt, men det är ändå viktigt att förstå för alla som är involverade i fiskeförvaltning.
 • Baltic Breakfast: Att upptäcka smygande förändringar 2019-11-13 Välkomna på Baltic Breakfast onsdag 4 december 2019 om behovet av långa tidsserier i miljöövervakningen.
 • Foto: Witthaya Prasongsin/Mostphotos Farliga ämnen och cocktaileffekten 2019-11-08 Vid november månads Baltic Breakfast presenterade regeringens särskilda utredare, professor Christina Rudén från Stockholms universitet ACES, sin nya utredning om cocktaileffekten av kemikalier.
 • Så påverkar fritidsbåtarna miljön 2019-10-15 I Sverige finns idag över 700 000 fritidsbåtar och 120 000 bryggor. Sammantaget har dessa en betydande påverkan på miljön och grunda skyddade områden är extra känsliga. En ny rapport från Havsmiljöinstitutet har sammanställt båtarnas miljöpåverkan och ger förslag på hur den kan minskas.
 • Policy brief: Minska sill- och skarpsillsfisket nästa år – för torskens skull 2019-10-08 Östersjöns största torskbestånd står på randen till kollaps. Inför EU-förhandlingarna om nästa års fiskekvoter föreslår Östersjöcentrum en rad åtgärder som kan bidra till att häva krisen.
 • Foto: Tomas Järnetun/Azote Baltic Breakfast: Framtidens Östersjön – hopp eller flopp? 2019-10-09 Oktober månads Baltic breakfast handlade om utvecklingen när det gäller övergödning i Östersjön och hur den påverkar ekosystemen.
 • Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – hjälp eller stjälp för målet ”god miljöstatus”? 2019-10-09 Baltic Breakfast 4 september 2019 handlade om fiskeförvaltningen roll för havsmiljödirektivets mål om ”god miljöstatus” till 2020.
 • "Starkare strandskydd viktigt för den biologiska mångfalden" 2019-10-01 Inför uppdateringen av strandskyddslagstiftningen vill vi understryka betydelsen av strandskyddet andra syfte; att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, skriver fem forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms och Göteborgs universitet.
 • Foto: Tony Holm, Azote Musselodling – en bra åtgärd mot övergödning i Östersjön? 2019-06-19 Att minska övergödningen är en central fråga för Östersjöns miljötillstånd och musselodling har föreslagits som en åtgärd för att fånga upp näring från havet och återföra den till land. Men hur effektiv är musselodling som miljöåtgärd i Östersjön?
 • Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget? 2019-06-04 Frukostseminariet 11 juni 2019 handlade om hur fosforansamlingar på land påverkar risken för övergödning och diskutera åtgärder.
 • Baltic Breakfast: Havsfrågorna i EU-valet – vad tycker partierna? 2019-05-15 Med mindre än två veckor kvar till valdagen handlade maj månads Baltic Breakfast förstås om EU-valet och varför det är viktigt för havet.
 • Policy Brief: Fosforarvet på land måste åtgärdas 2019-09-11 De direkta utsläppen av fosfor till Östersjön har minskat de senaste decennierna, men kvar på land finns stora lager av fosfor som byggts upp under åren. Att minska detta fosforlager är viktigt för att utsläppen ska fortsätta minska.
 • Årsrapport från Östersjöcentrum 2019-04-26 Östersjöcentrums första årsrapport är lika mångfasetterad som centrets verksamhet. – Det är fantastiskt att se året summerat och hur mycket vi har åstadkommit, säger föreståndare Tina Elfwing.
 • Foto: Joakim Odelberg Ny studie visar: Aluminium effektiv fosforbindare i Östersjön 2019-04-03 Aluminiumbehandling är ett effektivt sätt att motverka övergödning, även i bräckt vatten. Det har Linda Kumblads och Emil Rydins studier av Björnöfjärden visat. Nu har de siffror på hur mycket fosfor som bundits i sedimenten tack vare aluminiumbehandling.
 • J. Lokrantz/Azote Målen om en god havsmiljö kan nås 2019-03-22 Det är möjligt att nå målen om god ekologisk status i Östersjön, på vissa håll redan om 20 år. Det visar en ny studie av bland andra forskare vid Östersjöcentrum.
 • Upprop för miljöövervakningen 2019-03-15 Höstens budget innebar en kraftig minskning av anslagen till den nationella miljöövervakningen. Detta kan leda till att vissa provtagningar inte genomförs och bland andra Östersjöcentrum uppmanar nu politikerna att återställa anslagen i vårbudgeten.
 • Baltic Breakfast: Havsfrågorna i EU-valet – vad tycker partierna? 2019-05-02 Med mindre än två veckor kvar till valdagen handlar maj månads Baltic Breakfast förstås om EU-valet och varför det är viktigt för havet.
 • Bodar och hus på Huvudskär i Stockholms skärgård. Foto: Fredrik Wulff/Azote Baltic Breakfast: Strandskyddet – hur och varför? 2019-05-15 Frågan om strandskydd är politiskt aktuell och tema för april månads frukostseminarium.
 • Ett klassiskt julbord dignar av kött och fisk. Hur påverkar det Östersjön? Baltic Breakfast: Julmaten och Östersjön 2018-12-11 Ett klassiskt julbord dignar av kött och fisk. Årets sista Baltic Breakfast handlar om hur detta påverkar Östersjön.
 • Each year, 23 million pigs, 16 million cows, and 244 million chickens in the catchment together produce manure containing two million tons of nitrogen and 0.4 million tons of phosphorus. This can be compared to 85 million people living in the same area.
Fact sheet: Kan ändrade kostvanor hjälpa Östersjön? 2018-10-18 Våra kostvanor påverkar inte bara vår hälsa, utan också miljön. Detta faktablad beskriver olika scenarier för hur handel, produktion och konsumtion av vegetabiliska och animaliska produkter påverkar övergödningen i Östersjön.
 • Foto: Jerker Lokrantz/Azote Policy Brief: Förändrad jordbruksstruktur kan minska näringsläckaget 2018-10-18 Specialiseringen och den geografiska uppdelningen mellan växt­odling och animalieproduktion är en starkt bidragande orsak till överskottet på näringsämnen, som ökar risken för övergödning i Östersjön.
 • Musselodlingar - effektiva mot övergödning? 2018-10-18 Är musselodlingar ett kostnadseffektivt sätt att motarbeta övergödningen i Östersjön? Det är frågeställningen för den nya rapporten "Limitations of using blue mussel farms as a nutrient reduction measure in the Baltic Sea".
 • Svenska Dagbladet har följt med projektledare Linda Kumblad och Sveriges vattenekologer på vegetationsinventering i Björnöfjärden. Foto: Malin Holestad/SvD Levande kust uppmärksammas i SvD 2018-10-09 Genom projektet Levande kust har vattenkvaliteten i Björnöfjärden förbättras betydligt. Projektet uppmärksammas nu i ett stort reportage i Svenska Dagbladet.
 • Dr Chris Cvitanovics forskning visar att Baltic Eyes arbete har påverkat både politik och praxis, de egna medarbetarna och Stockholms universitet i stort. Ny studie: Baltic Eye påverkar på flera nivåer 2018-09-25 Baltic Eyes arbete har haft effekt på flera nivåer. Det har påverkat såväl politik och praxis som universitetet i stort, visar en ny studie.
 • Policy Brief: Mer information behövs om kemikalieinnehållet i varor 2018-10-19 Forskare och analytiker vid Baltic Eye ser ett akut behov av åtgärder för att förbättra informationen om vilka kemikalier som ingår i vanliga konsumentartiklar.
 • Dags att söka populär Östersjökurs! 2020-10-14 Under våren 2021 ges masterkursen Östersjöns ekosystem på nytt. Med en nära koppling till Östersjöcentrums experter, myndigheter och den ideella sektorn är detta en bred kurs för dig som vill veta hur forskning kan bidra till beslutsfattarnas arbete med Östersjöförvaltning.
 • Baltic Breakfast: Kemikalier i varor 2019-03-20 Välkomna till Baltic Breakfast där vi diskuterar kemikalier i varor och varför vi behöver ha större tillgång till information om vad de innehåller.
 • Uppgraderade reningsverk ger tydliga effekter i Finska viken 2018-07-12 Vi ser flera tecken på en förbättrad havsmiljö i delar av Östersjön. Tack vare insatser i både reningsverk och jordbrukssektorn har ett par områden nu nått en god miljöstatus, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
 • Ny farled för lyxkryssare miljömässigt vettlöst 2018-04-11 Trafikverkets och Sjöfartsverkets förslag om en ny farled för lyxkryssare genom Stockholms skärgård skulle innebära att två miljoner ton kobbar, skär och undervattensfauna i en tidigare orörd miljö skulle sprängas och muddras bort.
 • Fr.v. Sandra Karlsson (Trosa arbetarekommun), Sven-Erik Bucht (landsbygdsminister), Tina Elfwing (Östersjöcentrum), Christoph Humborg (Östersjöcentrum), Gun Rudquist (Östersjöcentrum), Magnus Jonsson (Bergs gård), Frida Jonsson (Bergs gård). Askölaboratoriet i fokus vid ministermöte 2018-04-04 Idag träffades Östersjöcentrum och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att diskutera hur vi kan förbättra tillståndet i Östersjön och vilken verksamhet som bedrivs vid den marina forskningsstationen Askölaboratoriet i Trosa skärgård.
 • Foto: Tony Holm, Azote Policy Brief: Musselodling i Östersjön - en ineffektiv åtgärd mot övergödning 2019-05-14 Att anlägga storskaliga musselodlingar är idag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet. Dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper den.
 • Ny kartläggning av Östersjöns skyddsvärda områden 2018-02-19 Enligt HELCOMS åtagande vid FN:s havskonferens ska man för första gången ska ta fram en översikt över Östersjöns skyddsvärda havsområden. I februari deltog experter från Östersjöländerna för att ta fram denna kartläggning
 • Östersjöcentrum välkomnar förbud om mikroplast i kosmetika 2018-02-01 Sverige förbjuder mikroplast i avsköljningsbara kroppsvårdsprodukter från och med 1 juli. Ett bra beslut för miljön, enligt våra forskare, som hoppas att även andra produkter snart förbjuds.
 • 4,6 miljoner till projekt om miljöpåverkan längs kuster 2018-01-25 Sveriges kustmiljöer är föremål för en rad exploaterande verksamheter som påverkar viktiga funktioner i ekosystemen. Inom projektet ECOCOA ska forskare hjälpa förvaltning att minska förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att nyttjandet av våra kuster ska bli hållbart på lång sikt.
 • Foto: Bengt Ekberg/ Azote Policy brief: Förbättra gödselåtervinningen i jordbruket 2018-01-17 Fosfor är en ändlig resurs och effektiv, återcirkulerande användning är absolut nödvändigt. För att sluta fosforns kretslopp behöver fokus bland annat riktas mot återanvändning av gödsel inom jordbruket.
 • Östersjöns torsk blir allt mindre 2018-01-02 Ett ökat fisketryck i kombination med en låg tillväxt gör att vi nu har historiskt få stora torskar i Östersjön. Forskaren Henrik Svedäng menar att situationen är alarmerande, både för ekosystemet och fiskerinäringen.
 • Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum. Foto: Lasse Burell God Helg önskar föreståndaren! 2017-12-19 Det doftar glögg och pepparkakor. Plötsligt inser jag att julen inte bara knackar på dörren, utan bankar ganska hårt. När julledigheten är nära och året närmar sig sitt slut så känns det naturligt att reflektera lite över verksamhetsåret 2017;
 • Forskarnas budskap till fiskeministrarna 2017-09-26 Lyssna på vetenskapen. Den uppmaningen ger forskarna inför EU-förhandlingarna om årets fångstkvoter. I ett brev till alla EU:s fiskeministrar uppmanar Östersjöcentrum till att följa vetenskapens råd för hållbara fångstkvoter i Östersjön nästa år.
 • Hur engagerar vi fler i Östersjöfrågor? 2017-09-13 FN:s havskonferens är över, men det är inte engagemanget och viljan att rädda havet. Årets Hållbara Hav-seminarium på Kolskjulet fokuserade därför på hur engagemanget går att omsätta till handlingar och åtgärder som är relevanta för Östersjön.
 • Forskare kommenterar satsning på havet 2017-08-31 Regeringens besked om ytterligare miljonsatsningar på havet är positiva nyheter för oss på Östersjöcentrum. Läs kommentarerna från våra forskare och omvärldsanalytiker.
 • Lunch-mingel vid Hållbara Havs seminarium 2016 Hållbara Hav: Engagemang för Östersjön 2017-08-22 Stiftelsen Hållbara Hav och Stockholms universitets Östersjöcentrum bjuder in till årets Östersjöseminarium. Nu vet vi vad som ska göras, men vilket engagemang krävs för att det ska bli verklighet?
 • Hur påverkas havet av marint fritidsliv? 2017-07-11 Marin och kustnära turism är den största sektorn av de maritima näringarna och därmed en viktig del i strategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. Men för att turismen ska blomstra så behöver både djur, natur och vatten hålla god kvalitet.
 • Utforska mångfalden under ytan 2017-05-22 FN har utropat 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. I Sverige uppmärksammas dagen med evenemang, visningar och utflykter på land, men det är lite mer komplicerat att få med besökarna under ytan. Därför lanserar Baltic Eye idag sin nya fokussida för livsmiljöer i Östersjön.
 • Ny handlingsplan för naturskyddsarbete 2017-05-21 I dag, den 21 maj, firas Europeiska Natura 2000-dagen för första gången. Samtidigt har medlemsländerna hittills inte uppfyllt sitt naturskyddsarbete. EU-kommissionen har antagit en ny handlingsplan för att hjälpa dem att påskynda arbetet. Östersjöcentrums Sofia Wikström hoppas att planen leder till hållbara åtgärder för fiske i skyddade områden.
 • SvD: Plast i haven varar i 100-tals år 2017-05-15 På 50 år har plastförbrukningen ökat 20 gånger. Mycket hamnar i haven, där det kan ta flera hundra år innan skräpet bryts ned. Plast i magen och försämrad fruktsamhet är två konsekvenser av detta. Så här skadar plasten djur och natur.
 • SvD: Viktig forskning hindras när havsbottnen hålls hemlig 2017-05-15 Tack vare Electras utrustninge kan de marina forskarna ta fram mer information om Östersjöns bottnar än tidigare. Men militära intressen gör det olagligt att avbilda och sprida information om havsbottnarna.
 • Ministerbesök på R/V Electra 2017-05-12 Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin åkte ut med Östersjöcentrums nya forskningsfartyg Electra för att diskutera havsfrågor med våra forskare.
 • Daphnia med mikroplast i magen Policy Brief: Mikroplast i marint liv 2017-06-16 Man vet inte exakt hur skadlig mikroplast är för havets djur men studier visar att partiklarna kan orsaka försämrad fortplantning och överlevnad. Risken för permanenta skador på ekosystemet motiverar kraftfulla politiska åtgärder för att strypa tillförseln av mikroplast till havet.
 • Rapport 1/2017: Människan, näringen och havet 2019-04-26 Människan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?
 • DN: Reningsverken får inte bort alla gifter 2017-04-20 Under världsvattendagen 22 mars uppmärksammade Dagens Nyheter vår nya policy brief om avancerad vattenrening och vilka utsläppseffekter det skulle innebära att uppgradera ett fåtal av Östersjöns kustnära reningsverk.
 • Kustmiljöerna i centrum på förvaltningsmöte 2017-04-06 Våra kustvatten påverkar havets mångfald och erbjuder rekreation, turism och maritima näringar. Men forskning och förvaltning behöver hitta hållbara gränsvärden för hur kusterna kan nyttjas, vilket var fokus för årets konferens om kustförvaltning.
 • Policy brief: Avancerad vattenrening 2017-05-05 Avancerade vattenreningstekniker kan vara ett sätt att möta utmaningarna kring samhällets ökande kemikalieanvändning. Nya tekniker möjliggör kraftigt reducerade utsläpp av till våra vattenmiljöer och kan minska risken för marina föroreningar.
 • Forskare utformar modell för havs- och vattenförvaltning 2017-03-15 Stockholms universitet får 1,5 miljoner kronor för att undersöka hur den svenska förvaltningen av hav och vatten kan bli mer hållbar genom ett en mer ekosystembaserad ansats.
 • Danmark och Tyskland bryter mot fiskeförbud 2017-02-21 Med ett starkt hotat bestånd och dålig tillväxt har EU förlängt fiskestoppet för torsk i västra Östersjön. Men trots förbudet har tyska och danska yrkesfiskare beviljats tillstånd för att tråla i området under perioden.
 • Inför Baltic Sea Future: mobilisera för Östersjön 2017-03-21 Östersjöregionen kan bli en framgångsrik modell för det globala klimat- och ­miljöarbetet. Men då måste lokala krafter i hela regionen mobiliseras, skriver Östersjöcentrums Tina Elfwing, Skypegrundaren Niklas Zennström och miljöprofessor Johan Rockström.
 • Stora mängder mikroplast även funna i sjöar 2017-02-20 Enligt en pågående finsk studie har stora mängder mikroplast hittats i sjön Kallavesi. Liknande fynd har gjorts i svenska sjöar, och det blir allt tydligare att problemet med plastpartiklar inte bara rör havsmiljöer. Sveriges Radio bad vår ekotoxikolog Marie Löf att reda ut var plasten kommer ifrån, hur den påverkar sjöarna och hur vi kan minska utsläppen.
 • J. Lokrantz/Azote 10 procent skyddade områden - räcker det? 2017-07-11 Tio procent marina skyddade områden – räcker det? Vad behövs för att säkerställa ett hållbart nyttjande av havet och hur behöver de skyddade områdena utformas?
 • Utredning om skarpare förbud mot mikroplast 2017-01-24 Regeringen öppnar för att ett förbud om mikroplaster i kosmetika ska bli mer omfattande och beröra fler produkter än tidigare. Ett initiativ som välkomnas av forskare vid Östersjöcentrum.
 • Hur hänger julskinkan ihop med övergödningen i Östersjön? 2016-12-28 Att våra matvanor har effekter på hälsa och klimat är känt, men hur de påverkar våra havsmiljöer är mindre diskuterat. Studier visar att köttkonsumtionen bidrar till näringstillförsel i våra hav, men vad skulle hända om svenskarna minskade sin matkonsumtion och är det odelat positivt att odla mindre?
 • EUs naturvårdsdirektiv är säkrade – nu dags att öka kvaliteten 2016-12-08 EU-kommissionen har precis tagit ett länge inväntat beslut om framtiden för fågel- och habitatdirektiven. Baltic Eye vid Östersjöcentrum sammanfattar och kommenterar.
 • Zostera marina field. Photo: Hans Kautsky Policy brief: Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd 2016-12-07 För att bevara Östersjöns biologiska mångfald och säkra ett hållbart nyttjande av havets resurser måste marina områdesskydd inrättas på nya sätt med ett tydligare fokus på kvalitet, inte bara kvantitet.
 • Det behövs bättre balans mellan trålfiske och fiske med passiva redskap 2016-11-25 Östersjöcentrum har svarat på HaVs betänkande om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.
 • EU:s sjunde strategiforum Fullsatt när forskare och politiker diskuterade strategier mot övergödning 2016-11-14 Politiker och forskare diskuterade övergödning och resursfördelning under Baltic Eyes seminarium vid EU:s sjunde strategiforum för Östersjön som hölls i Stockholm den 8-9 november.
 • Sjöfåglar äter plast eftersom det luktar mat Sjöfåglar äter plast eftersom det luktar mat 2016-11-10 Många havsfåglar använder luktsinnet för att finna föda när de flyger över oceanerna. Nu har amerikanska forskare visat att även plast i havet avger den lukt som fåglarna letar efter. ”Det är oroande resultat”, säger Marie Löf från Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.
 • Berättelsen om Östersjön 2.0 2016-10-31 Människans uppfattning om havet har ändrats genom åren. Vår tids berättelse om Östersjön måste väva samman samhälle, människa och hav, tycker forskaren Susanna Lidström.
 • Gödseldiet – i väntan på ändrade matvanor 2016-10-31 Minskad köttkonsumtion kan leda till positiva effekter för miljön. Men folks matvanor lär inte ändras över en natt. Under tiden skulle bättre gödselhantering inom jordbruket vara bra för Östersjön, skriver Baltic Eye-forskaren Michelle McCrackin.
 • Östersjön behöver mer än en ”quick fix” 2016-10-31 Att se geoengineering som en snabb lösning på övergödningen i Östersjön avleder oss från det verkliga problemet, skriver Baltic Eye-forskaren Michelle McCrackin.
 • Paneldebatten under seminariet. Foto: Göran Andersson, Svealands kustvattenvårdsförbund Östersjöns utmaningar och mediernas logik 2016-10-24 Med Östersjöns problem och möjligheter i fokus bjöd Initiativet Hållbara Hav in till sitt årliga seminarium. Här samlas många Östersjövänner, inklusive HKH Kronprinsessan Victoria. Flera forskare från Stockholms universitet deltog.
 • Östersjöseminarium: En kunskapsinjektion inför arbetet med FNs hållbarhetsmål 2016-10-20 Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till Östersjöseminarium med fokus på FN:s hållbarhetsmål.
 • Policy Brief: Internbelastning 2017-01-17 Ackumulerad fosfor på land är den yttersta källan till fosfor i havet. Åtgärder i havet för att minska internbelastningen tar därför inte itu med grundorsaken till övergödning utan fokus bör riktas mot att öka lantbrukets växtnäringsutnyttjande och förbättra avloppsreningen.
 • Nutrient recycling in agriculture
– for a cleaner Baltic Sea Policy brief: Näringsflöden i jordbruket 2016-11-25 Jordbruket står för en stor andel av växtnäringstillförseln till Östersjön. Endast ungefär hälften av näringsämnena i handelsgödsel och stallgödsel omvandlas till skördade grödor. Växtnäringsutnyttjandet måste förbättras.
 • Beslutade kvoter (Agreed TAC), vetenskapliga råd (ICES Advice) och mängd landad torsk (Landings) i det ösra torskbeståndet under de senaste åren EU-ministrarnas beslut om torskkvoter handlar om fiskets framtid 2016-10-07 Den 10 oktober träffas Europas fiskeministrar i Luxemburg för att bestämma hur mycket som får fiskas upp ur Östersjön nästa år. Deras viktigaste beslut gäller Östersjöns torskbestånd – och i synnerhet det västra beståndet.
 • Workshops på EUs Östersjöstrategimöte 2016-10-31 Baltic Eye vid Östersjöcentrum är på plats under EUs Östersjöstrategimöte och bjuder in till en workshop om den pågående diskussionen gällande åtgärder på land för att begränsa tillförseln av fosfor till Östersjön.
 • Foto: Joakim Hansen/Östersjöcentrum Östersjöseminarium: FN:s hållbarhetsmål förpliktigar – men vem gör vad för Östersjön? 2016-10-10 Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till Östersjöseminarium med fokus på FN:s hållbarhetsmål.
 • Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer
Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer 2016-08-10 Hur påverkar övergödning och för stort uttag av rovfiskar balansen i kustmiljöerna? Professor Emeritus Lena Kautsky förklarar sambanden i en kort film.
 • Vetandets värld om mikroplast i miljön 2016-05-25 I en miniserie om två program tog Sveriges Radio Vetandets värld upp problemen med mikroplast i naturen. Marie Löf, forskare vid Baltic Eye på Östersjöcentrum medverkade i programmen.
 • Remissvar på ny EU-lag för gödselhantering 2016-05-17 Handel med gödsel är en central fråga för både havsmiljön och jordbruket runt Östersjön. I sitt remissvar till näringsdepartementet stödjer Baltic Eye därför EU-kommissionens nya lagförslag, som skulle underlätta handel och öka cirkulationen av näringsämnen.
 • ”Välkommet att Centerpartiet vill satsa på Östersjön” 2016-05-04 Det säger Baltic Eyes Michelle McCrackin och Annika Svanbäck i en kommentar till att Kristina Yngwe och Centerpartiet tar ett initiativ och säger att de vill satsa på att rädda Östersjön.
 • Stockholms universitet säger ja till förbud mot mikroplast 2016-05-03 Kemikalieinspektionens förslag om ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetika är i grunden bra. Men det har också brister. Det konstateras i remissvaret som lämnades till regeringen den tredje maj.
 • Den mesta mikroplasten i miljön kommer från vägtrafik och konstgräsplaner, Båtbottenfärger viktig källa till mikroplast i havet 2016-03-16 Den mesta mikroplasten i miljön kommer från vägtrafik och konstgräsplaner, enligt en ny studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Men hur mycket som når havsmiljön är oklart. Enligt forskare kan andra källor vara minst lika viktiga. "En viktig källa tycks vara slitage från båtbottenfärger" säger forskaren Marie Löf.
 • Daphnia med mikroplast i magen Forskare: Regeringen bör förbjuda mikroplasten 2016-01-22 Tretton forskare, varav flera från Stockholms universitet, uppmanar i en debattartikel i Svenska Dagbladet regeringen att följa Kemikalieinspektionens råd om att införa ett svenskt förbud mot kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplast.
 • Ett steg närmare svenskt förbud mot mikroplast 2016-01-18 Kemikalieinspektionen (KemI) föreslår ett svenskt förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter. Det framgår av myndighetens nya rapport till regeringen.
 • Forskare: nya torskkvoter oroande höga 2015-10-26 Efter hårda förhandlingar enades EU:s ministerråd förra veckan om sänkta fångstkvoter för torskfisket i Östersjön nästa år. Kvoterna överskrider fortfarande de vetenskapliga rekommendationerna, vilket kan få negativa konsekvenser för torskbestånden – och EU:s fiskepolitik.
 • Klimat- och miljöminister och vice statsminister Åsa Romson. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet Regeringen tillsätter utredning om mikroplastförbud 2015-10-06 Regeringen utreder möjligheterna att införa ett svenskt förbud mot mikroplaster i kroppsvårdsprodukter och kosmetika. "Jag hoppas att det svenska initiativet kommer att inspirera de andra Östersjöländerna", säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP).
 • Experimentboj för syresättning av syrefattigt bottenvatten med ytvatten som pumpas ned. Foto: Gunnar Aneer/Azote Det finns ingen mirakelmedicin för Östersjön 2015-09-23 Havsbaserade åtgärder mot övergödningen kan inte ersätta landbaserade. Det säger ledande Östersjöforskare, varav flera från Stockholms universitet, i en replik på en debattartikel i Svenska Dagbladet häromdagen.
 • Baltic Eye skriver om blå tillväxt på DN Debatt 2015-07-10 Finns det sätt att exploatera havets resurser utan att förstöra havsmiljön? Går det rentav att utveckla metoder och strategier för tillväxt, som samtidigt skapar bättre havsmiljö? I dagens DN skriver elva experter från Baltic Eye vid Östersjöcentrum om förutsättningar för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen.
 • Forskare kartlägger Östersjötorskens nedgång 2015-06-17 I en ny vetenskaplig artikel söker forskare svar på varför torsken i Östersjöns östra bestånd mår så dåligt. Utvecklingen är förbryllande, då prognoserna bara för några år sedan såg mycket goda ut. Det finns ännu inga entydiga svar på vad som har hänt.
 • Oskar KIhlborg och Sören Kjellkvist kommer i land från äventyren över Östersjön Mikroplastpaddlare åter i land 2015-06-16 Äventyrarna Oskar Kihlborg och Sören Kjellkvist kom till Nybrokajen i Stockholm i söndags efter en tio dagar lång paddeltur på stand up paddleboard från Visby till Stockholm. På vägen har de håvat efter mikroplaster som överlämnats till Stockholms universitet för analyser.
 • Konstruktivt möte med experter runt Östersjön 2015-06-16 Jordbrukets näringsläckage är en stor och svårhanterlig bidragare till Östersjöns övergödning. Under ett arbetsmöte diskuterade en grupp forskare och miljöhandläggare från länderna kring Östersjön hur situationen ser ut och vilka åtgärder som hittills vidtagits.
 • Knoppslinga, Joakim Hansen Skydda våra havsvikar - varför och hur? 2020-10-12 Som ett led i arbetet med att skydda våra viktiga havsvikar har Länsstyrelsen i Kalmar sammanfattat varför särskilt skydd av havsvikar behövs och vad som är viktigast att satsa på. Forskare vid Östersjöcentrum har bidragit med analyser och kunskapsunderlag till en användbar broschyr.
 • Stå upp för Östersjön 2015-06-05 Äventyrarna Oskar Kihlborg och Sören Kjellkvist ska långpaddla med SUP på Östersjön. Syftet är att uppmärksamma problemen med mikroplaster, och framför allt de helt onödiga som finns i skönhetsprodukter.
 • Svåra EU-förhandlingar om framtidens fiske i Östersjön 2015-05-07 Fiska precis på gränsen för vad som är hållbart, eller fiska lite mindre och tillåta större bestånd? Det är frågan när EU-parlamentet, Kommissionen och medlemsstaterna nu förhandlar om en ny förvaltningsplan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön.
 • Hygienprodukter med mikroplast Stort intresse för nya rön om mikroplast 2015-04-16 Baltic Eye-forskaren Katja Broegs nya rön om mängden mikroplast från kroppsvårdsprodukter som årligen släpps ut i Östersjön har fått stor medial uppmärksamhet.
 • Policy brief: Mikroplaster i hygienartiklar 2015-04-15 Hygienprodukter är en liten men viktig källa av mikroplast till miljön. Baltic Eye har i ett Policy Brief sammanfattat ett antal råd för hur man kan minska utsläppen av mikroplaster från hygienprodukter.
 • Livet i havet studeras i fält för en ökad förståelse för ekosystemet och arterna som lever där Baltic Eye - sätter Östersjön på agendan 2014-12-17 Nya rön om Östersjön publiceras kontinuerligt och vid Stockholms universitet är just den forskningen både bred och djupgående. Så hur kommer det sig att det går så långsamt att lösa Östersjöns miljöproblem? Satsningen Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum ska se till att beslutsfattare får den kunskap om Östersjön som de behöver.
 • Foto: Carolina Göransson Baltic Bar med Baltic Eye som tema 2014-12-17 I november höll Östersjöcentrum en Baltic Bar. Inbjuden var äventyraren Oscar Kihlborg för att berätta om hur han fick upp ögonen för läget i Östersjön.
 • Flygburen laserskanning effektiviserar naturvården 2014-12-12 Ny forskning visar att flygburen laserskanning och flygfotografering kan förbättra karteringen av land och grunda havsområden. Tekniken kan bland annat användas för att upptäcka värdefulla marina områden och ge bättre underlag för kustplanering.
 • Bild ur filmen Forskare vill sätta politiskt fokus på Östersjöfrågor 2015-04-28 Forskare vid Stockholms universitet skickar ett brev till regeringen med förslag för ett friskare Östersjön.
 • Minskade torskkvoter för Östersjön 2014-10-28 Ministerrådets beslut om nästa års fiskekvoter innebär ökade risker för torskbestånden i Östersjön. – Vill man behålla ett långsiktigt fiske med sunda och hållbara bestånd, som även gynnar fiskerinäringen, bör man följa de vetenskapliga råden, säger Maciej Tomczak, fiskekolog.
webmagasin Östersjöcentrum

Kontakta redaktionen!

Vill du komma i kontakt med redaktionen för webbmagasinet för att ställa frågor, synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att mejla ostersjocentrum@su.se