Om oss

Östersjöcentrum är en länk mellan vetenskapen och samhället

Vi är en länk mellan vetenskapen och samhället

Hos oss samlas en unik kombination av forskare och kommunikatörer som arbetar med att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem. Vi ger vetenskapligt stöd i Östersjörelaterade beslut och gör forskningsresultat användbara för samhället.

Vid Stockholms universitet har vi bedrivit framgångsrik marin forskning och utbildning i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som finns vid universitetet.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar; minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den biologiska mångfalden.

Vårt uppdrag är att:

  • utföra angelägen forskning och miljöanalys till stöd för förvaltningen
  • samla användbar kunskap och kommunicera den till rätt plats i samhället
  • stärka och synliggöra den marina verksamheten vid hela universitetet
  • tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning och utbildning

Våra senaste nyheter

  • Provfiske med flera typer av nät ingick i sommarens undersökningar. Foto: Naturvatten AB Inventering av 25 vikar 2021-03-31 Nu är de första resultaten från förra sommarens undersökningar av 25 grunda vikar klara. En rapport om resultaten har tagits fram av forskarna för fiskerättsägare och andra intresserade.
  • Inom projektet togs vattenprover i diken och vattendrag omkring 20 ggr per år, både för att kunna identifiera nya näringskällor, och för att kunna utvärdera effekten av landåtgärder. Foto: Fredrik Sederholm. Nätverk av Östersjöparlamentariker 2021-03-19 Sedan 1991 har nätverket Baltic Sea Parliamentary Conference arbetat för att främja politisk dialog mellan parlamentariker i Östersjöregionen. I veckan presenterade våra forskare sina resultat på ett av deras möten.
  • Foto: Tobias Dahlin/Azote Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen 2021-03-16 Situationen för Östersjöns sill och strömming har försämrats de senaste tio året, samtidigt som det svenska trålfiskets kustnära fångster har ökat kraftigt. I en ny policy brief beskrivs vilka åtgärder som behövs för att bryta den negativa utvecklingen.
  • Filmen om Östersjön på Skansen 2021-03-22 En film om Baltic Sea Science Center på Skansen. Se de magra Östersjötorskarna som blivit jättestora och tjocka. Möt sjöhästens svenska släktingar och lär dig mer om utmaningarna som Östersjön står inför.
  • 2020 - ett år präglat av pandemin 2021-02-26 Omställning till hemarbete och digitala evenemang, en ny arbetsbåt till Askö, mycket spännande forskning och en ny forskningsvision som knyter ihop hav och klimat.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se