Biotoper i kustzonen

Klippor och tång i kustzonen

Biotoper i kustzonen

Grunda kustnära livsmiljöer är hemvist, barnkammare och skafferi åt många arter, bland annat kustlevande fiskar som abborre och gädda. Samtidigt är exploateringstrycket högt på dessa miljöer, när våra kuster och havsområden i allt större grad tas i anspråk för bebyggelse och rörligt friluftsliv.

I projektet kartlägger vi påverkan på grunda livsmiljöer längs Sveriges östersjökust för att jämföra påverkanstryck mellan olika kustområden och se vilka livsmiljöer som är mest utsatta. Vi analyserar nätverket av skyddade områden i kusten för att bedöma om det behövs mer åtgärder för att ge grunda livsmiljöer och de arter som är knutna till dem ett tillräckligt skydd. Vi arbetar även med en litteraturstudie av fysisk påverkan på grunda kustområden, med fokus på effekter av båttrafik och annan fysisk störning på vegetationen.

Målet är att sammanställa kunskapsunderlag som kan förbättra förvaltningen av kustnära livsmiljöer och öka medvetenheten om värdet av dessa miljöer och hur de kan skyddas.

Svanar

3,9 miljoner för att skydda havsvikar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt 3,9 miljoner kronor för att kartlägga och skydda grunda havsvikar i Stockholms skärgård. Östersjöcentrums forskare deltar i projektet.

Om projektet

Projektet drivs av Baltic Eye och är ett samarbetsprojekt med bland annat forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet och SLU.

Skydda våra havsvikar - varför och hur?

Som ett led i arbetet med att skydda våra viktiga havsvikar har Länsstyrelsen i Kalmar sammanfattat varför särskilt skydd av havsvikar behövs och vad som är viktigast att satsa på. Forskare vid Östersjöcentrum har bidragit med analyser och kunskapsunderlag till en användbar broschyr.

Läs mer om grunda vikar

Mer om grunda vikar och varför de behöver värnas. En sida med fakta och länkar till korta filmer, artiklar och aktuella forskningsprojekt. Från webbplatsen svealandskusten.se