Profiles

Anna-Lena Ljusberg. Photo: Niklas Björling.

Anna-Lena Ljusberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 59
E-post anna-lena.ljusberg@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 410
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Anna-Lena Ljusberg är filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot fritidspedagogik och lärande.

Programansvarig för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Programrådsordförande, programrådet för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

 

Undervisning

Undervisar och har kursansvar för kurser i fritidshemspedagogik och inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Forskning

Forskningsprojekt

Inventering av barns behov och intressen som grund för systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem

Ett treårigt aktionsforskningsprojekt: 2018-08-01-2021-07-31.
Finansiär: Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Sverige.
Forskningsledare: Fil. Dr. Eva Kane, övriga forskare knutna till projektet är Fil. Dr. Anna-Lena Ljusberg och Fil. Dr. Ann Pihlgren.

Bakgrund och utgångspunkter:
Fritidshemmets styrdokument uppmanar till att inventera elevernas behov och intressen innan aktiviteter, arbetsformer och arbetssätt som leder mot läroplanens mål definieras. Detta blir inte alltid synligt i planeringsarbetet på fritidshemmet. Fritidshemmet har såväl ett kompletterande som kompenserande uppdrag och fokus för studien är hur ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i elevernas behov och intressen kan se ut. Två grundskolor med olika upptagningsområden i Stockholmsområdet ingår i projektet.

Forskningsfrågor är:
Vilka formella och informella metoder används och kan utvecklas, i fritidshemmets praktik, för att kontinuerligt inventera den aktuella elevgruppens behov, intressen och erfarenheter?

Hur kan ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på elevernas behov, intressen och erfarenheter realiseras i fritidshemmets vardag?

Hur kan fritidshemmets inventering också berika lektionsinnehåll planerat för att uppnå kursplanemål?

Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen

Ettårigt projekt med varaktighet under 2018.

Finansiär: Norska Utdanningsdirektoratet.
Forskningsledare: Professor Christian Wendelborg NTNU Samfunnsforskning i Trondheim, Norge. Två svenska forskare är knutna till projektet: Professor Nihad Bunar och Fil. Dr. Anna-Lena Ljusberg.

Evalueringen skal inkludere en vurdering av ulike mål på kvalitet på SFO som for eksempel organisering, kompetanse, innhold og brukertilfredshet. Evalueringen skal synliggjøre hvordan handlingsrommet i dagens opplæringslov er forstått og utnyttet lokalt hva gjelder SFO. Evalueringen omfatter SFO for elever på 1.-4. trinn og SFO for elever med særskilte behov på 1.-7 trinn.

Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen har en hemsida i Trondheim:https://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Nasjonal-evaluering-av-skolefritidsordningen.aspx

Kvalitetsutveckling av grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Avhandling

Avhandling 2009: Pupils in remedial classes

Pressmeddelande och intervju kring avhandlingen: "Skolan förlägger problemen hos eleven"

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa