Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Linus SalöUniversitetslektor, Docent

Om mig

[Profile page in English here]

Jag är docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning och verkar i flera olika fält, däribland två- och flerspråkighet, sociolingvistik, språksociologi, lingvistisk antropologi och vetenskapsstudier (historiska, sociologiska och sociolingvistiska perspektiv). Till mina huvudsakliga intressen hör språkpolitik, språkideologi, humanioras kunskapspolitik, språkliga förhållanden i forskning och högre utbildning, modersmålsundervisning och begreppet halvspråkighet (se vidare Forskning och Publikationer nedan – många texter kan läsas på min Researchgate).

Jag har följande pågående uppdrag vid SU:

 • Humanistiska fakultetens representant i tankesmedjan Humtank
 • Forsknings- och samverkanskoordinator vid Institutionen för svenska och flerspråkighet 
 • Styrelseledamot i forskarskolan Culturally Empowering Education through Language and Literature (CuEEd-LL), finansierad av Vetenskapsrådet (2021–2026). Ingående lärosäten: Jönköping University, Göteborgs, Stockholms och Malmö universitet.
 • Handledare för Luke Holmes avhandlingsprojekt, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Sedan 2017 arbetar jag inom projektet Universitetet som samhällsbyggare (Vinnova 2015–2023). Därtill ingår jag i två NOS-HS-nätverk: "Language, Globalization, and the Nation" (Mortensen, Milani et al.) och "The Politics and Ideologies of Multilingual Writing" (Kuteeva, Larsen, Saarinen). Läs mer om dessa här. Vidare är jag forskare vid KTH, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, där jag är handledare för Klara Müllers avhandlingsprojekt om humanioras kvalitetskulturer (2021–), samt affilierad med SEC, Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet.

Undervisning

Jag undervisar och handleder på alla nivåer: grund- och avancerad nivå samt på forskarutbildningen. 

Min undervisning kretsar ofta kring flerspråkighetens sociolingvistik, tvåspråkighetsforskningens idéhistoria, språkpolitik och -ideologi samt tvåspråkig utbildning. Exempel på undervisade kurser under senaste decenniet är: Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv, Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, Tvåspråkighet i ett ämnes- och idéhistoriskt perspektiv, Självständigt arbete i svenska som andraspråk, Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv, Textanalys och multimodalitet, Språkbruk i arbetslivet, Sociolingvistiska och sociopolitiska perspektiv på flerspråkighet, Tvåspråkighet i samhällsperspektiv, Muntlig och skriftlig kommunikation för hälso- och sjukvårdskommunikation, Utbildningsvetenskap A, Organisation och ledning i offentlig verksamhet.

Forskning

Till mina forskningsintressen hör språk i samhället och språkpolitik, så som detta studeras inom sociolingvistik, lingvistisk antropologi och språksociologi. I mitt fall rör detta frågor om två-och flerspråkighet i historiskt perspektiv, med särskilt fokus på språkliga minoriteters utbildning och minoritetsspråkspolitik, likväl som mer nutida perspektiv på flerspråkighet och språkideologi i olika sammanhang. Ett annat forskningsfokus är vetenskapens sociolingvistik i internationaliseringens tidevarv, vilket inkluderar användningen av (olika) språk i publicering, undervisning och på arbetsplatsen. Inom universitetsstudier intresserar jag mig också för samverkansformer, kunskapsgenomslag, utvärderingspraktiker och humanioras kunskapspolitik. 

På senaste tiden har jag varit redaktör för en forskningsantologi på Dialogos (2021) samt för ett specialnummer i International Journal of the Sociology of Language (kommande). Till min ensamförfattade, refereegranskade produktion hör en forskningsmonografi på Palgrave (2017), antologikapitel på John Benjamins och Dialogos samt artiklar i tidskrifter så som Language in Society,  Journal of Sociolinguistics, Sociolinguistic studies, Multilingual Margins, Language and Education och Nordand. Mina samförfattade publikationer har utkommit på Routledge, SAGE, Brill och Multilingual Matters samt i tidskrifterna Language  Policy, Higher Education, Language & Communication, Multilingua samt Språk och stil.

Publikationer (alla typer)

In press

 • [63] Salö, L., Karlander, D. Leppänen, S. & Westinen, E. (Eds.) Spaces of upset in the Nordic region: Sociolinguistics beyond consensus and stability in Denmark, Finland, and Sweden. Special topics issue in International Journal of the Sociology of Language.
 • [62] Salö, L., Karlander, D., Leppänen, S., Westinen, E. & Møller, J.S. In press. Introduction: Spaces of upset in the Nordic region. International Journal of the Sociology of Language.
 • [61] Salö, L. In press. Broadcasting the skeptron: The upset of sociolinguistic closure in Swedish public service television. International Journal of the Sociology of Language
 • [60] Salö, L. & Karlander, D. In press. The travels of semilingualism: Itineraries of ire, impact, and infamy. In Williams, Q., Deumert, A. & Milani, T. (Eds.)  Struggles for Multilingualism and Linguistic Citizenship. Clevedon: Multilingual Matters. 
 • [59] Salö, L.  In press. The spatial logic of linguistic practice: Bourdieusian inroads into language and internationalization in academeLanguage in Society, aop: doi:10.1017=S0047404520000743

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

 • [2] Salö, L. 2009. Vad heter ”glottophagy” på svenska? Klarspråk (4), 3.
 • [1] Hanell, L. & Salö, L. 2009. Säg jo och andas in – samtidigt! Språktidningen 3, 15–19.