Deltagare: Kristina Sundqvist, Peter Wennberg, Susanna Toivanen, Per Carlbring och Stig Vinberg
Projektledare: Kristina Sundqvist
Projektperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31
Finansiering: Folkhälsomyndigheten
Samarbetspartner: Alna

Övergripande syfte med projektet
Det övergripande syftet med detta projekt är att öka kunskaperna om alkoholpreventiva program och dess möjlighet att förebygga alkoholproblem bland chefer och personal.

Hög alkoholkonsumtion har negativa konsekvenser för individen och samhället i stort. Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet är ett sätt att nå många människor och samtidigt vara till nytta för organisationen. Tyvärr är forskningen om effekten av sådana insatser otillräcklig. Syftet med detta projekt är att bidra med viktig kunskap om effekten av alkoholförebyggande insatser i arbetslivet. Projektet är en stor (N≈4000), randomiserad, kontrollerad studie. Insatsen består av implementering av alkoholpolicy i organisationen samt kompetensutveckling för ledare. Våra hypoteser är att insatserna kommer att resultera i ökad trygghet i hur man hanterar problematiskt alkoholbruk på arbetsplatser, en ökning av tidiga insatser riktade mot problematiskt alkoholbruk samt ett överlag mer hållbart alkoholbruk i organisationen.

Projektet är ett samarbete med Alna Sverige, en icke-vinstdriven organisation som ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden. Alna arbetar praktiskt med alkoholprevention och kommer att genomföra själva insatsen.

Det här kommer projektet att bidra till
Projektet kommer att utveckla forskningsfältet och ge en unik och praktisk intervention som kommer att kunna användas på arbetsplatser både nationellt och internationellt framöver.

Det finns ett betydande kunskapsgap gällande effektiviteten av alkoholpreventiva insatser på arbetsplatsen. Tidigare forskning kring alkoholprevention har i huvudsak bedrivits i skol- och universitetsmiljöer och med ungdomar. Behovet av evidensbaserade alkoholpreventiva insatser är stort. Utvecklandet och utvärderingar av preventionsprogram är viktigt både utifrån ett folkhälsoperspektiv och för företagen som investerar i dem. Det föreliggande projektet ämnar bidra med viktig kunskap om effekten av ett sådant program.

Kontaktperson Kristina Sundqvist, kristina.sundqvist@su.se