Ämnet för detta forskningssamarbete är övervikt/fetma som folkhälsoproblem samt dess tydliga sociala mönster i både Sydafrika och Sverige. Målet är att undersöka såväl sociala och utvecklingsmässiga uppkomstmekanismer som konsekvenser av övervikt och fetma, negativ kroppsuppfattning, ätstörningar och nedsatt psykiskt välbefinnande genom livet, och samband mellan generationerna. I strävan efter detta ämnar vi utnyttja befintlig, komplementär information från enkätundersökningar, kohortstudier och registerdatalänkningar i Sydafrika, Sverige och Australien, samt tillämpa moderna metoder från livslopps- och socialepidemiologi.

Projektet lägger särskild vikt vid att utveckla kunskapen om den roll som psykiskt välbefinnande kan ha för utvecklingen av övervikt/fetma i olika åldrar och eventuell överföring från föräldrar till barn. I synnerhet har projektet som mål att identifiera riskfaktorer som potentiellt kan förändras genom insatser samt sociala faktorer bakom ohälsa, såsom uppväxtförhållanden inom och utom familjen, sociala rörlighetsmönster samt andra sociodemografiska karakteristika. Vi tror att dessa faktorer kan vara av betydelse som mekanismer i sambandet mellan BMI (body mass index) och psykiskt välbefinnande bland män och kvinnor.

Vår samlade expertis omfattar kvalitativ forskning och kvantitativa metoder för livslopps- och socialepidemiologi. Gemensamt för de samarbetande institutionerna är ett intresse för hälsans sociala bestämningsfaktorer. Ett mål med projektet är också att utveckla ytterligare samarbeten mellan kollegor inom folkhälsoforskning, hälsopromotion och hälsopolitik, vilket motiveras av att både Sydafrika och Sverige är påverkade av övervikt/fetma som ett folkhälsoproblem. Vi avser att utnyttja våra nuvarande internationella forskningsnätverk för att stärka och utöka kopplingarna mellan våra institutioner, och på så sätt berika vår undervisning, forskning och kunskapsspridning på folkhälsovetenskapens och hälsoojämlikhetens område.

Titel: Kroppsstorlek, mental hälsa och ojämlikhet: ett livsloppsperspektiv (BMI)
Projektledare: Professor Ilona Koupil
Kontakt: Ilona Koupil, e-post ilona.koupil@su.se

Projektdeltagare: Professor Christina Dalman, Dr Daniel Falkstedt, Dr Anton Lager (Karolinska Institutet), Dr Anna Goodman, MSc Amy Heshmati (Stockholms universitet), Professor Gita Mishra (University of Queensland, Australien), Dr Whadi-ah Parker (Human Sciences Research Council, Sydafrika), Dr Zandile Mchiza (University of the Western Cape, Sydafrika)

Finansiär: FORTE
Projekt-id: 2017-01981
Projektperiod:1 oktober 2017 – 30 september 2020