Titel: Kvinnors hälsa i ett livsloppsperspektiv
Projektledare: Ilona Koupil
Finansiering: Forte (2018-00211)
Projekttid: 2019-01-01–2021-12-31

Sammanfattande projektbeskrivning

I det planerade projektet studeras hälsans sociala bestämningsfaktorer utifrån ett livsloppsperspektiv. I projektet betraktas tiden under graviditet och förlossning som en särskilt känslig period för senare hälsa hos både föräldrar och barn. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera hur social rörlighet och förhållanden under graviditet och förlossning är förknippade med hälsa senare i livet, och hur dessa effekter varierar beroende på kön. Ett annat viktigt syfte är att studera hur sociala och andra bestämningsfaktorer för kvinnors hälsa skiljer i olika faser av livet, i vuxen ålder, vid peri-menopaus och i ålderdomen.

En stor, och ur ett internationellt perspektiv, unik kohort av svenska män och kvinnor som spänner över flera generationer (Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study) är den viktigaste datakällan för vårt projekt. Vi planerar att använda moderna statistiska metoder (exempelvis multivariabla regressionstekniker och strukturella ekvationsmodeller) och familjebaserade studieupplägg för att stärka giltigheten i våra slutsatser kring orsakssamband. I våra jämförande studier kommer vi även att utnyttja nationella registerdata ifrån Sverige samt kohortdata ifrån en longitudinell uppföljning av kvinnors hälsa i Australien (Mothers and their Children's Health study).

Vi är övertygade om att vårt projekt kan bidra till att (i) identifiera sårbara befolkningsgrupper, (ii) upptäcka känsliga perioder under livscykeln och kombinationer av olika riskfaktorer som orsakar hälsoojämlikheter, och (iii) beskriva skillnader i effekter i olika historiska och geografiska sammanhang med skilda typer av social-, familje- och hälsopolitik. Dessa resultat kan i förlängningen förväntas leda till mer effektiva förebyggande folkhälsoinsatser, och kan dessutom stimulera till ytterligare forskning om kvinnors hälsa i ett livsloppsperspektiv.

Collaborators and co-applicants

Professor Ilona Koupil (principle investigator, project leader), Stockholm University/Karolinska Institutet
Dr Anna Goodman, Stockholm University/London School of Hygiene and Tropical Medicine
Docent Anna Rignell-Hydbom, Lund University
Professor Jonas Björk, Lund University
Professor Kirk Scott, Lund University
Guest Professor Gita Mishra, University of Queensland