Projektledare: Susanna Toivanen
Projektmedlemmar: Emma Hagqvist (HLV, MiUN), Stig Vinberg (HLV, MiUN), Mikael Nordenmark (HLV, MiUN),  Per-Olof Östergren (LU)
Projektperiod: 2016-09 – 2019-12
Finansiär: Arbetsmiljöverket

Projektbeskrivning

Projektets  syfte  är  att  generera  ny  kunskap  om  mikroföretagares  (<10  anställda)  arbetsförhållanden,  arbetsmiljö  och  hälsa  med  särskilt  fokus  på  skillnader  mellan  kvinnor  och  män  och  utifrån  födelseland.  Projektet  avser  vidare  att  bidra  till  utvecklingen  av  effektiva  metoder  för  tillsyn  i  mikroföretag  (inom  städbranschen)  samt  att  stödja  mikroföretagares  förutsättningar  och  motivation  att  följa  regelverket  för  god  arbetsmiljö.  Projektet  genomförs   i   två   delprojekt.   I   det   första   (1)   analyseras   register-   och   surveydata   om   mikroföretagares   arbetsförhållanden,  arbetsmiljö  och  hälsa.  I  det  andra  (2)  djupintervjuas  mikroföretagare  (i  städbranschen)  om  deras  tankar  kring  systematiskt  arbetsmiljöarbete,  tillsyn  och  hälsa.  Vidare  intervjuas  Arbetsmiljöverkets  (AV)  inspektörer,  arbetsmarknadens  parter  och  övriga  experter  hur  de  utifrån  sina  perspektiv  ser  på  utmaningar  och  möjligheter för god arbetsmiljö och hälsa i mikroföretag och hur AV:s tillsyn kan utvecklas.  Projektet  tillämpar  intersektionell  teori  för  att  undersöka  heterogeniteten  bland  mikroföretagare.  Till  exempel  hur  flera  sociala  kategorier  såsom  kön,  ålder,  etnicitet  och  socioekonomisk  position  sammanflätas  på  individnivå  och  skapar  unika  individuella  erfarenhet  av  privilegier  eller  nackdelar i arbetslivet.  Dessa  avspeglas  på  strukturell nivå i form av förtryck, till exempel sexism, rasism eller annan diskriminering, och påverkar individers handlingsutrymme,  livschanser  och  i  förlängningen  också  hälsan.  Med  ett  intersektionellt  perspektiv  kan  vi  tolka  hur   sociala   kategorier   på   individnivå   (såsom kön,   ålder,   etnicitet,   utbildning)   samverkar   med   faktorer   på   organisatorisk  (till exempel  företagsform och storlek)  och  strukturell  nivå  (t.ex.  bransch)  och  påverkar  mikroföretagares  arbetsvillkor och hälsa samt bidrar till ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper av mikroföretagare och anställda.

Kontaktperson: Susanna Toivanen susanna.toivanen@su.se