Projektledare: Ylva B Almquist
Projektmedlemmar: Bitte Modin, Jenny Torssander, Lars Brännström
Period: 2013-2016/2018
Finansiär: Forte (2012–0201)

Begreppet välfärd speglar en människas typer av resurser, t.ex. sociala, ekonomiska och hälsomässiga. Tidigare forskning visar att bristande resurser inom olika områden tenderar att samvariera, något som beskrivits som ”ofärdens samgång”. Majoriteten av dessa studier har dock inte tagit hänsyn till vad som egentligen är samgående: är det problem av alla slag eller specifika kombinationer av problem?

Syftet med det här projektet att undersöka ofärdens samgång utifrån en personorienterad ansats, där den grundläggande tanken är att identifiera på vilket sätt individer liknar respektive skiljer sig från varandra med avseende på ofärdsproblem (hur de ”klustrar” sig). Projektet bygger på tre delar: I) Hur ofärdsproblem klustrar sig i den svenska befolkningen, och hur detta kan variera över historisk tid och livsförlopp samt mellan samhällsgrupper, II) Vilka barndomsfaktorer (knutna till familj, individ och skola) som är relaterade till individers klustertillhörighet som vuxna, och III) Hur samgången av ofärdsproblem i vuxenlivet kan kopplas samman med total och orsaksspecifik dödlighet. För att besvara dessa frågor analyseras registerdata för den svenska totalbefolkningen samt longitudinella data för en kohort född på 1950-talet i Stockholm, genom olika klusteranalytiska och regressionsbaserade metoder. Resultaten kan bidra till det kunskapsunderlag som vägleder de politiska åtgärder som avser att reducera ojämlikhet.

Kontaktperson: Ylva B Almquist, ylva.almquist@su.se