Titel: Problemspelande bland ungdomar: kopplingar till individuella, familjerelaterade och skolkontextuella

Projektdeltagare: Sara Brolin Låftman, Gabriella Olsson, Kristina Sundqvist, Peter Wennberg

Projektperiod: 2018

Finansiär: Svenska Spels Forskningsråd

Det övergripande syftet med projektet är att studera problemspelande bland ungdomar och kopplingar till individuella och familjerelaterade villkor samt till skolkontextuella förhållanden. Det har hittills gjorts endast ett fåtal studier av problemspelande bland ungdomar i Sverige. Vi kommer att kartlägga vilka individ- och familjekarakteristika som hänger samman med problemspelande, och hur problemspelande hänger samman med ungdomars självrapporterade hälsa, livstillfredsställelse och framtidstro.

En central ambition är också att undersöka i vilken mån förekomsten av problemspelande skiljer sig mellan skolor och vad som kännetecknar de skolor där problemspelande är mer respektive mindre vanligt förekommande, med avseende på sociodemografiska karakteristika och skolklimat. Data kommer från Stockholmsenkäten, som genomförs vartannat år bland elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet i Stockholms kommun.

I vår forskning har vi definierat problemspelande som spel om pengar med potentiellt negativa sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser.

Kontaktperson: Sara Brolin Låftman, sara.brolin.laftman@su.se