Ann Ohlsson. Foto: Pia Nordin
Ann Ohlsson. Foto: Pia Nordin

Avhandlingsarbetet Elevers meningsskapande om vetenskaplig text handlar om det vetenskapliga skrivandet inom ramen för svenskämnet på gymnasiet.

Projektet undersöker vilka texter och textsamtal som förekommer i undervisningen och hur eleverna använder dessa som resurser för sitt skrivande och för sitt meningsskapande om vetenskaplig text.

Datainsamlingen bygger på etnografiska metoder, och materialet består av klassrumsobservationer av textsamtal, insamlade texter, elevintervjuer samt fokusgruppssamtal. Utifrån två exempel på textsamtal lyfter jag olika utmaningar i elevers möte med vetenskaplig text och diskuterar dem i termer av meningsskapande och positionering (t.ex. Linell 2011).

De preliminära resultaten visar utmaningar i form av elevers positionering i förhållande till den vetenskapliga texten som något främmande och utmaningar där undervisningens textexempel inte fungerar med elevers förståelse av vetenskap. Med utgångspunkt i analysen presenteras även didaktiska reflektioner kring möjligheter i undervisningen.