Centra och andra enheter

Institutionen för svenska och flerspråkighet består av enheterna Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svenska och nordiska språk, Svenska som främmande språk och Tolk- och översättarinstitutet.

Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet har egna budgetar, stadgar, styrelser och ledarskap, men med delad administration med institutionen. Deras respektive budget, årsbokslut, rekryteringar och kursfrågor behöver godkännas av institutionsstyrelsen.

Institutionsstyrelsen

 

Centrum för tvåspråkighetsforskning

Vid Centrum för tvåspråkighetsforskning forskar och undervisar vi i tvåspråkighet. Forskningen inriktar sig på flerspråkighet och samhälle, den tvåspråkiga individen och svenska som andraspråk. Vi ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Centrum för tvåspråkighetsforskning

Forskning

Se universitets forskningskatalog:

Tvåspråkighet

Utbildning

Tvåspråkighet

Svenska som andraspråk

 

Svenska och nordiska språk

Inom svenska och nordiska språk ryms många olika infallsvinklar på språk och språkanvändning. Våra forskare studerar svenskan och de nordiska språken ur ett historiskt perspektiv, men också kommunikation i dagens mångspråkiga samhälle.

Vi undervisar om svenskan både förr och i vår samtid och undervisar även i danska och norska. Här ges Språkkonsultprogrammet och Kommunikatörsprogrammet.

Forskning

Se universitets forskningskatalog:

Svenska och nordiska språk

Utbildning

Svenska

Nordiska språk

Svenska som andraspråk

 

Svenska som främmande språk

Inom Svenska som främmande språk ger vi språkfärdighetstränande kurser i svenska som främmande språk, svenska för andraspråkstalare och internationella studenter vid Stockholms universitet. Vi ger också särskilda kurser för internationella anställda.

Utbildning

Svenska som främmande språk

Svenska för internationella studenter: Swedish for International Students

Kurser för anställda: Swedish Language Courses for International Employees at Stockholm University

Vi ger även Tisus, som är ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier i Sverige. Det ges två gånger per år på flera orter i Sverige och utomlands.

Tisus

Samrådsgruppen för Tisus och Behörighetsgivande kurs i svenska

 

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) forskar och undervisar vi om översättning och tolkning i ett flerspråkigt samhälle. Vi utbildar tolkar och översättare för Sveriges behov på direkt uppdrag från regeringen.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Forskning

Se universitets forskningskatalog:

Översättningsvetenskap

Utbildning

Översättningsvtenskap: tolkning och översättning

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
Föreståndare Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
Ämnesansvarig – Svenska och nordiska språk
Ämnesansvarig – Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter/anställda
På denna sida