Under utbildningen

Här hittar du information om digitala mötesverktyget Zoom, om examination och fusk (hur du undviker det och vad som sker om du fuskar), studentrådet SISOFS, vår miljö och arbetsmiljö, enkätverktyget Survey&Report, lunch- och fikaställen på campus Frescati, universitetets profilprodukter och våra sociala medier.

 

Undervisning vid institutionen

Undervisning och examination vid institutionen sker i huvudsak enligt ordinarie form på campus.

Mer om undervisningen vid institutionen under pandemin

Vid behov använder sig våra lärare sig av e-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan det är dags för ditt första undervisningsstillfälle. Zoom är kostnadsfritt för dig som är student vid Stockholms universitet.

Om Zoom (Serviceportalen)

 

Examinationsregler

All examination är en form av myndighetsutövning. För att examinationen ska fungera väl för både examinator och dig som student, krävs att det inte råder oklarheter och att brister i rättssäkerheten kan undvikas. För att uppnå detta är det viktigt att alla inblandade har förståelse för examinationens ställning som myndighetsutövning och är väl insatta i de regler som gäller. Det är därför viktigt att du läser igenom examinationsreglerna, se rubrik nedan.

Examination regleras i högskolelagen, högskoleförordningen och förvaltningslagen samt i Stockholms universitets lokala föreskrifter, som är fastställda av rektor.

Regler för salstentamen vid Stockholms universitet

Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet

 

Fusk: plagiat, självplagiat och otillåtet samarbete (s.k. vilseledande) vid examination

Det är inte tillåtet att vilseleda när du blir examinerad vid Stockholms universitet. Sker det kan det leda till att du blir varnad eller avstängd från studierna under en period. Det är därför mycket viktigt att du är uppmärksam på vad som gäller för varje enskilt examinationstillfälle.

Texten under de utfällbara rubrikerna nedan finns som pdf:

Information om vilseledande vid examination: fusk, plagiat och otillåtet samarbete. (Svefler) (50 Kb)

Dina rättigheter och skyldigheter

Vilseledande

Vilseledande vid examination kan röra samarbete med andra när en uppgift ska utföras individuellt, användning av otillåtna hjälpmedel och fusklappar vid examination, manipulering av närvarolistor eller plagiering av andras eller egnas texter.

Plagiat

Plagiat är en form av vilseledande som innebär att använda andras arbeten (texter, diagram, tabeller, data etc.) som ditt eget utan att referera till källan eller utan att markera att det är ett citat.

Självplagiat

Självplagiat är att återanvända egna tidigare arbeten utan att referera till dig själv.

För att undvika att bli anklagad för vilseledande vid examination ska du som student vid skriftliga uppgifter, inklusive tentamina, följa lärarens anvisningar för textens utformning, för hur källor ska användas och i vilken utsträckning samarbete och användning av hjälpmedel är tillåtna. Fråga om du är osäker!

Skriftliga uppgifter ska vara självständigt formulerade.

Skriftliga uppgifter ska vara självständigt formulerade. Därför är det viktigt att du tydligt visar i dina uppgifter vad som är dina egna idéer och vad som är hämtat från annan källa.

Ange referenser och citera på ett korrekt sätt

Ange referenser och citera på ett korrekt sätt: Ange alltid källan när du använder formuleringar och tankegångar från någon annan. Detta gäller även texter som du själv skrivit och lämnat in eller publicerat i ett tidigare sammanhang. Om du inte anger källan är det att betrakta som plagiat/självplagiat och betraktas som fusk. Direkta citat ur källor ska markeras med citationstecken även vid direktöversättning.

Källhänvisningar

Källhänvisningar, inklusive sidhänvisning, ska göras vid citat och referat och när du anför specifika uppgifter ur en källa, t.ex.: (Hellberg 2004:220).

Gör uppgiften själv

Du får inte heller låta någon annan formulera uppgifter åt dig eller skriva uppgifter i samarbete med någon annan, annat än när instruktionerna uttryckligen anger att det rör sig om en gruppuppgift eller att samarbete är tillåtet.

Alla anställda vid Stockholms universitet är skyldiga att anmäla så kallade disciplinärenden. Den som får kännedom om ett misstänkt disciplinärende ska skyndsamt rapportera detta till studierektor i respektive ämne, som sedan utreder ärendet med lärare, utbildningsadministratör och skrivvakt.

Du som student kallas till ett samtal

Du som student kallas till ett samtal. Det är tillåtet att du tar med ett ombud från studentkåren. Under samtalet redogör du för din version av det inträffande och anteckningar förs. Om det enligt utredningen föreligger skäl för misstanke om fusk ska ärendet anmälas till rektor.

Om ärendet går vidare till Disciplinnämnden

I det fall där ärendet går vidare till Disciplinnämnden för beslut kommer du att kallas till ett disciplinnämndsmöte. Sådana möten leds av rektor och där deltar även universitetets jurister, representanter från universitetet, studentrepresentanter och en representant från institutionen som anmält ärendet. Som student har du rätt att yttra dig över anmälan.

Mötet fungerar ungefär som en rättegång där de inblandade parterna hörs. Du som student och institutionsrepresentanten lämnar mötet under en stund och får sedan komma tillbaka för att meddelas vad nämnden kommit fram till. Disciplinnämnden kan lämna ärendet utan vidare åtgärd, besluta att avstänga dig från studier eller utdela en varning.

Få hjälp av Studentkåren

Om du är student och blir anklagad eller misstänkt för vilseledande kan du kontakta studentkåren:

Stockholms universitets Studentkår (SUS)

Se även Kontakt längre ned på den här sidan.

Om plagiat, självplagiat eller otillåtet samarbete upptäcks blir uppgiften underkänd och du kan bli avstängd under viss tid från studier vid Stockholms universitet. Som en följd av detta kan du bl.a. bli skyldig att återbetala studiemedel för den tid som avstängningen avser, eftersom en avstängning räknas som ett avbrott i studierna.

Se Regelboken om examination vid Stockholms universitet:

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet

Under själva avstängningen får du inte delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen eller påbörja några studier vid universitetet och inte heller utnyttja universitetsbiblioteket. Därutöver kan ditt tillträde till universitetets lokaler begränsas

Om du är student och blir anklagad eller misstänkt för vilseledande kan du kontakta studentkåren:

SUS ombud din trygghet vid studierelaterade problem

Stockholms universitets Studentkår (SUS)

Se även Kontakt längre ned på den här sidan.

 

Studentrådet SISOFS

SISOFS är Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

Vi är tillgängliga för dig som är student och har frågor, vill komma med förslag på hur studenternas situation kan förbättras eller har ett studierelaterat problem och kanske vill ha stöd i kontakten med institutionen. Tveka inte att kontakta oss!

 Studentrådet SISOFS

 

Uppsatser och enkätverktyg

Ska du skriva uppsats/examensarbete? Då behöver du tillgång till en uppsatsmall i Word. Kanske att du vill göra en enkätundersökning? Då finns ett verktyg för det.

När det är dags att skriva uppsats behöver du tillgång till en uppsatsmall i Word, du kanske behöver Word-tips och efter att uppsatsen är godkänd kan du registrera och ladda upp den i publikationsdatabasen DiVA. Du kanske vill se vad andra har skrivit för uppsatser.

Uppsatsmall och Word-tips

För dig som skriver uppsats (Universitetsbiblioteket)

Uppsatsarkiv, se Publikationer > Publikationstyper > Studentuppsatser

Registrera uppsats i DiVA

Survey&Report är ett webbaserat enkätverktyg som kan användas av alla anställda och studenter vid Stockholms universitet, t.ex. om du gör en undersökning när du skriver uppsats. Det enda som krävs är att du har ett universitetskonto och loggar in.

Support i Serviceportalen om Survey&Report

Survey&Report

 

 

Examen och intyg/studiemeriter

Se Examen

 

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka

Om du blir sjuk är det flera instanser du behöver kontakta: din(a) lärare, studievägledaren, Försäkringskassan och eventuellt CSN. Du kan få medicinsk och psykiatrisk rådgivning av Studenthälsan.

Om du råkar ut för tillbud, arbetsskada och sjukdom är det bra om du anmäler det i SAMIR. Där kan du även göra en polisanmälan.

Kontakta:

Läraren

På vissa kurser har vi obligatorisk närvaro. Därför är det bra att du meddelar din lärare om du blir sjuk inför lektionen eller seminariet.

Athena

Studievägledaren

Längre sjukfrånvaro anmäler du till studievägledaren, se Kontakt längre ned på den här sidan.

Försäkringskassan

Tänk också på att anmäla sjukdom till Försäkringskassan.

Försäkringskassan

CSN

Kontrollera med CSN (Centrala studiestödsnämnden) vad som gäller om du har studiebidrag och/eller studielån.

CSN

Studenthälsan

Du kan få medicinsk och psykologisk rådgivning hos Studenthälsan.

Studenthälsan

SAMIR: Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem

I SAMIR kan du

  • anmäla tillbud (en händelse som hade kunnat leda till personskada), arbetsskador och sjukdom
  • anmäla miljöavvikelser och ge förslag på förbättringar
  • göra en polisanmälan
  • ge anonyma säkerhetstips, om exempelvis hot, trakasserier, stöld och skadegörelse.

Anmälningssidor i SAMIR

Alla studenter och medarbetare kan föreslå miljöförbättringar eller anmäla miljöavvikelser. Det är Sektionen för säkerhet som hanterar alla inkommande rapporteringar.

Anmäl ett tillbud eller en arbetsskada

Anmäl en miljöavvikelse

Anmäl en säkerhetsavvikelse

Gör en polisanmälan

Kontakt

Du som är student kan även kontakta studentkåren (SUS). Glöm inte att du som student är försäkrad under skoldagen genom Kammarkollegiet.

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

SUS

Kammarkollegiet

Din information är viktig!

Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar medarbetare vid Stockholms universitet ständigt med att förebygga olyckor, brott, miljöproblem samt säkerhetsbrister. För att detta arbete ska fortsätta och brister i studiemiljön ska kunna åtgärdas är det viktigt att universitetet får kännedom om incidenter när dessa inträffar.

Det är viktigt att du som student rapporterar in när du eller någon annan råkat ut för en olycka eller säkerhetsrisk relaterat till dina studier.

Ju fler som rapporterar in desto bättre blir verksamheten, vilket bidrar till en säker studie- och arbetsmiljö för alla här vid Stockholms universitet.

 

Lunch- och fikaställen

Nu under den rådande coronapandemin håller ett fåtal caféer, restauranger och butiker öppet på campus Frescati.

Närmast hus D (Södra huset) där vi har våra lokaler, finns Caffe Prego, bredvid Universitetsbiblioteket.

Hitta rätt – campus och byggnader vid Stockholms universitet > Frescati

 

Handla profilprodukter i webbshoppen

Anteckningsbok med post it, grå hoodie med STHLM UNI, mörkblå keps med SU-logotyp, orange paraply

I Stockholms universitets webbshop kan du handla profilprodukter med universitetets namn eller logotyp på.

Webbshoppen

 

Svefler på sociala medier

Institutionen finns med på sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube.

Institutionen för svenska och flerspråkighet:

facebook.com/sveflerSU

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI):

facebook.com/tolk.su.se

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning:

facebook.com/kandidatprogramiteckensprakochtolkning

Studentrådet SISOFS:

facebook.com/studentradetsisofs

Institutionen för svenska och flerspråkighet:

svefler_SU

instagram.com/svefler_SU

 

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI):

linkedin.com/company/töi

Institutionen för svenska och flerspråkighet:

youtube.com/@sveflerSU

 

Kontakt

Kontakt: studieadministratörer, studierektorer

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid institutionen (RALV) för studenter

Studenthuset och Infocenter (SU) om stöd och service för studenter

Studenthälsan

Studentkåren vid Stockholms universitet (SUS)

Studentrådet vid institutionen (SISOFS)

Miljörepresentant RALV
Ombud för likabehandling för studenter RALV
På denna sida