Samarbeten

Tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med parter utanför universitetet är en styrka hos forskare och lärare på Institutionen för svenska och flerspråkighet. Målet för våra samarbeten och vår samverkan är att möta nya behov av kunskapsutveckling, att skapa förutsättningar för mer effektiva och ändamålsenliga utbildningar och att bidra till samhällsutveckling, hållbarhet och innovation.

Några exempel på samverkansformer och aktiviteter är forskningssamverkansprojekt, uppdragsforskning, uppdragsutbildning, expertuppdrag, rådgivning, praktikplats inom professionsutbildning, deltagande i samhällsdebatt och förmedling av forskningsinformation.

Våra expertområden är svenska språket, svenska som andraspråk, tvåspråkighet, tolkning och översättning. Var och en av dessa rymmer många olika kunskapsområden, teorier och metoder.

Läs mer nedan om våra samarbeten och vår samverkan.

En grupp människor står och sitter runt ett bord och pratar på en arbetsplats.
Foto: Yuri Arcurs. MostPhotos
 

Exempel på våra samarbeten och samverkansprojekt

Vår institution har flera olika samarbeten och samverkansprojekt, se rubrikerna nedan.

 

Vill du och din organisation samarbeta med oss?

Välkommen att kontakta vår ansvariga för våra samarbeten och vår samverkan, se Kontakt längre ned på den här sidan.

 

Samverkans- och samarbetsfinansiärer

Våra samverkansparter finns huvudsakligen inom offentlig sektor, men också inom privat sektor och inom ideell sektor.

 

Företag och organisationer vi samarbetar med

De företag och organisationer som vi samarbetar med finns både inom offentlig, privat och ideell sektor.

 

Lärosäten och skolor vi samarbetar med

Vi samarbetar med lärosäten både nationellt och internationellt.  När det gäller skolor samarbetar vi med skolor inom Sverige.

Gester hjälper elever att minnas ord

Goda relationer underlättar språkinlärning

Intensivsvenska – en grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern

Kartläggning av litteracitet – nyanlända vuxna (2018–2019)

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper (2014–2018)

Samtidig samverkan mellan forskare och lärare (2021–2022)

 

Nätverk vi ingår i

Institutionen och våra medarbetare ingår i en rad nätverk, både nationella och internationella.

 

Uppdragsutbildning vi ger

Se Fortbildning och uppdragsutbildning

 

Gästföreläsningar vi ger

Vi håller gästföreläsningar hos oss på institutionen och vi kan komma ut till ert företag/organisation och hålla gästföreläsningar.

Välkommen att kontakta vår ansvariga för samarbeten och samverkan, se Kontakt längre ned på den här sidan.

 

Kontakt

Samarbeten Centrum för tvåspråkighetsforskning

Samarbeten Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Samarbets- och samverkanskoordinator
På denna sida