Stockholms universitet

Forskningsprojekt DEPICT – inkludering, kommunikation och översättning genom avbildande tecken

Projektet DEPICT – om avbildande tecken som medel för att främja inkludering, kommunikation och översättning – undersöker hur avbildning fungerar i flerspråkig kommunikation och vid tolkanvändning i olika situationer med döva invandrare. Projektet består av 6 delprojekt och har fått 12 miljoner norska kronor från Norges forskningsråd.

Konturer av illustrerade tecknande händer i olika färger.
Källa: hvl.no/en/research/prosjekt/depict

Tecknade språk är egna och oberoende språk. De kan uttrycka samma saker som talade språk. Någon som kan svenskt teckenspråk (STS) kan inte automatiskt förstå norskt, brittiskt eller tyskt teckenspråk. Avbildande tecken är en viktig del av teckenspråkig grammatik och används för effektiv kommunikation. Användningen av avbildande tecken (depiction), kan delvis förklara varför döva personer trots att de inte kan varandras teckenspråk ändå har relativt lätt att kommunicera med varandra. Men för andraspråksinlärare av teckenspråk (som exempelvis många tolkar) kan det vara svårt att lära sig att använda idiomatiskt. Bruket av avbildande tecken kräver en avancerad förmåga att uppfatta vilka gemensamma erfarenheter personerna i samtalet har. Denna färdighet bemästrar ofta teckenspråkiga döva mycket väl. DEPICT består av sex projekt som undersöker olika aspekter av bruket av avbildande tecken.

Projektbeskrivning

Se projektbeskrivning på engelska:

DEPICT – Depiction as an Engine for Promoting Inclusion, Communication, and Translat [länk kommer]

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Gro Hege Saltnes Urdal

Førsteamanuensis

Høgskulen på Vestlandet: Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Medlemmar

Elisabet Tiselius

Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Elisabet Tiselius sitter i en tolkkabin och tar på sig hörlurar

Övriga projektmedlemmar, se den engelska sidan.

-