Om institutet

Vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) forskar vi om och utbildar i översättningens olika former, till exempel fackspråklig och skönlitterär översättning, och medieöversättning, till exempel undertextning. Vi forskar och utbildar även i olika former av tolkning, som tolkning mellan teckenspråk och talat språk, tolkning mellan talade språk i offentlig sektor (vård, omsorg, rättsväsende) och tolkning vid internationella konferenser.

Utbildningarna omfattar både grundnivå och avancerad nivå och vid TÖI finns Sveriges första och enda utbildning på forskarnivå i översättningsvetenskap.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) vid Stockholms universitet.

su.se/svefler

 

Om forskning i översättningsvetenskap

Översättningsvetenskapen bidrar med kunskap om tolkning och översättning; hur dessa aktiviteter utförs, under vilka olika villkor de utförs, och vilka betydelser tolkningar och översättningar har för individer och kulturer. Det kan handla om flerspråkiga möten eller om spridningen av litteratur i världen och andra sociala och kulturella fenomen, till exempel framväxten av tolk- respektive översättarprofessioner.

Inom översättningsvetenskapen använder man en rad teorier och metoder. Man kan studera tolkning och översättning som sociala språkliga och kulturella praktiker mellan människor, i samhällen och globalt, eller som individers kognitiva processer.

Läs mer om Översättningsvetenskap i Stockholms universitets forskningskatalog

Forskningsområdet översättningvetenskap är indelat i följande forskningsämnen:

Tolkning

Översättning

 

Utbildning

Inom översättningsvetenskap kan du studera tolkning och översättning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Du hittar all information om våra utbildningar på Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Utbildning

Våra utbildningar > Översättningsvetenskap: tolkning och översättning

Utbildning på forskarnivå

Fortbildning och uppdragsutbildning

 

Högre seminarier

Glasdiamanter i olika färger. Foto: Jiri Vaclavek MostPhotos
Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

På TÖI ger vi tre seminarieserier: Högre seminariet i översättningsvetenskap, Interaktionsseminariet (tillsammans med vår huvudinstitution Sveflers enhet Svenska och nordiska språk) och Tolkseminariet. Vi ansvarar även för Tolkarenan, som är en arena för spridning av tolkforskning.

Högre seminariet i översättningsvetenskap

Interaktionsseminariet (Sveflers sajt)

Tolkarenan

Tolkseminariet

Kalender TÖI

Samtliga högre seminarier och kollokvier vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Kalender hela Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

Konferenser, symposier och workshoppar

En kvinna som sitter ned vänder sig om och pratar med en annan sittande kvinna bland folk på konfere
Foto: Syda Productions, MostPhotos

Vi arrangerar och samarrangerar nationella och internationella konferenser och symposier.

Konferenser, symposier och workshoppar Institutionen för svenska och flerspråkighet

Kalender TÖI

Kalender Institutionen för svenska och flerspråkighet

Just nu har vi ingen kommande konferens.

2022

Skrivarstuga med TÖI. Översättningsvetenskap på Wikipedia (10 maj)

2021

Editathon med TÖI. Översättningsvetenskap på Wikipedia (8 mars)

2020

Editathon med TÖI. Översättningsvetenskap på Wikipedia (11 mars)

Produktiv skrivarstuga på universitetet med TÖI och Wikipedia, 2020

2019

Konferens: (engelska) Media for All 8, M4A8 (17–19 juni)

2016

Jubileum: Tolk- och översättarinstitutet 30 år, tillsammans med Svenskt översättarlexikon 10 år (24–26 nov.)

Workshop: (engelska) Interpreting practices at the multilingual workplace (14–15 apr.).

2014

Tre workshoppar om syntolkning (Stockholm 2011, Lund 2012, Stockholm, 6 mars 2014)

2011

(Engelska) Text-Process-Text (17–19 nov.)

2009

Temadag: Forskning om praktisk kunskap (2 okt.)

 

Publikationer

Publikationer, Institutionen för svenska och flerspråkighet

TÖI:s samtliga publikationer i publikationsdatabasen DiVA

 

Samarbeten

Tolkning och översättning är ett forskningsområde med hög relevans i samhällsdebatt och myndighetsarbete, och efterfrågan på kvalificerade tolknings- och översättningstjänster ökar för var dag. Tolk- och översättarinstitutet vid institutionen för svenska och flerspråkighet samarbetar, förutom med andra universitet, också med aktörer både inom offentlig och privat sektor. Samarbete med andra akademiska fält är givet inte minst på grund av översättningsvetenskapens tvärvetenskapliga natur. Lika nära till hands ligger samarbete med statliga myndigheter och privata företag som förmedlare och avnämare av tolk- och översättningstjänster.

Fortbildning och uppdragsutbildning (visas på institutionens huvudsajt Svefler)

Samverkan med tolk- och översättarbranschen sker aktivt under de olika utbildningarna. I utbildningarna används verklighetsförankrade case, rollspel, avancerade översättningsverktyg för att nämna några saker. Övningsmomenten undervisas både av disputerade lärare och väletablerade tolkar och översättare, som rekryterats av TÖI. Syftet är att hitta den bästa balansen i den professionella praktiken som vilar på en medveten balans mellan vetenskap och praktik.

Varje år bjuder TÖI också in aktörer inom branschen, dvs. framtida arbets- och uppdragsgivare, för att skapa förutsättningar för dem och studenter att mötas. Aktörerna, som representerar såväl offentlig som privat sektor, berättar om sin verksamhet och studenterna har möjlighet att ställa frågor. Det är viktigt för studenterna att redan under utbildningen skapa sig en förståelse för arbetsmarknadens villkor och krav. Lika viktigt är det för branschens representanter att lokalisera och rekrytera blivande medarbetare.

Studenter i såväl tolkning som översättning har under sina utbildningar möjlighet att göra kortare eller längre praktikperioder.

Praktik inom översättning

Som översättarstudent kan du efter två terminer praktisera t.ex. på översättningsbyråer, språkavdelningar inom större myndigheter eller företag, presstjänsten på olika ambassader, konsulat eller t.ex. handels- och kulturinstitut.

Praktik inom tolkning

Som student inriktad mot tolkning i offentlig sektor kan du göra praktik på en tolkförmedling. Där får du så väl auskultera tolkningar där båda språken är bekanta, observera tolkningssituationer där enbart svenska är det bekanta språket, och också pröva på både telefontolkning och påplatstolkning. Du har alltid tillgång till en erfaren handledare som redan jobbar med dina tolkspråk och som du kan diskutera med.

Teckenspråkstolkning

Som student inriktad mot teckenspråkstolkning har du både möjlighet till auskultation under termin 4 och en verksamhetsförlagd utbildning under termin 6. Det finns också valfria praktikkurser efter avslutad utbildning på fem, tio, femton eller tjugo veckor, för den student som känner att den önskar mer praktik.

 

Organisation

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).

Organisation Svefler

TÖI är ett institut vid Stockholms universitet och har därför en egen styrelse. TÖI är även representerat i Institutionen för svenska och flerspråkighets (Svefler) institutionsstyrelse.

Stadgar och styrelseprotokoll finns under Styrelsen:

Styrelsen TÖI

Institutionsstyrelsen Svefler

TÖI:s föreståndare är medlem i Institutionen för svenska och flerspråkighets (Svefler) ledningsgrupp:

Ledningsgruppen Svefler

Se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Miljöarbete

 

Jobba hos oss

Se Institutionen för svenska och flerspråkighets huvudsajt:

Jobba hos oss

 

Historik

Historik Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

 

Priser och utmärkelser

Följande priser och utmärkelser har tilldelats anställda vid TÖI.

Se även Priser och utmärkelser, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Svenska Humanistiska Förbundet verkar i svensk folkbildningstradition med att föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv. Förbundet har ca 2500 medlemmar i närmare trettio lokalförbund runt om i landet. Det årliga priset till yngre humanist beslutas av en jury.

Svenska Humanistiska Förbundet

2019

Elin Svahn
Tolk- och översättarinstitutet

ett otroligt arbete […] där varje punkt är betydelsebärande

Hon har etablerat sig som en skicklig översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur av hög kvalitet. Från franska har hon bland annat översatt den unga kongolesiska författaren Fiston Mwanza Mujilas roman Tram 83 (2016, Rámus förlag) som har ett mycket säreget språk. Svahns översättning har beskrivits som ”ett otroligt arbete […] där varje punkt är betydelsebärande”. Hon har vidare översatt verk av den franskkanadensiska författaren Lise Tremblay, Hägern (2015) och Huset på Saint Pauls väg (2017, båda på bokförlaget Rámus).

Elin Svahn arbetar också som doktorand i översättningsvetenskap vid Stockholms universitet med en undersökning av svenska översättares yrkesroll och identitet, och hon har varit aktiv med artiklar och föredrag om översättningar och översättande i olika sammanhang.

Ett livsvillkor för svensk litteratur, svenskt språk och svensk humanistisk tradition är goda och djärva översättningar, också av svårtillgängliga verk. Elin Svahn har både med egna översättningar och på annat sätt gjort väsentliga insatser för svensk översättningskultur.

Varje år delar Stockholms universitet ut det pedagogiska priset Årets lärare till en till fem riktigt pedagogiskt skickliga lärare. Det är studenter och personal som nominerar engagerade lärare och kollegor som gör framstående pedagogiska insatser. Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att hen främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet.

Om Årets lärare

Vid Institiutionen för svenska och flerspråkighet har följande lärare fått priset som Årets lärare:

2019

Helena Bani-Shoraka
Tolk- och översättarinstitutet

För sin pedagogiska skicklighet. Hon uppskattas av studenterna för sin förmåga att tydliggöra vad som förväntas av dem och hur kursinnehållet är relevant med hjälp av ett välplanerat och tydligt upplägg på undervisningen.

 

Kontakt

Kontakt TÖI

Kontakt Institutionen för svenska och flerspråkighet

Föreståndare Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
Ställföreträdande föreståndare Tolk- och översättarinstitutet
På denna sida