Organisation

Ansvarig för verksamheten är institutionsstyrelsen och prefekten. Prefekten har en ledningsgrupp till sin hjälp.

Organisationsschema
 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen har ett övergripande ansvar och är högsta beslutande organ vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Institutionsstyrelsen behandlar till exempel frågor som gäller kursplaner, kurslitteratur, antagning av forskarstuderande, budget och verksamhetsplan. I institutionsstyrelsen finns studeranderepresentanter.

Institutionsstyrelsen

 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen vid Institutionen för svenska och flerspråkighet fungerar som rådgivande organ till prefekten och utgör en informationskanal mellan de olika verksamheterna.

Ledningsgruppen

 

Institutionen består av följande organisatoriska enheter:

Namn på svenska

Namn på engelska

Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) Department of Swedish Language and Multilingualism
Administration (T/A) Administration
Centrum för tvåspråkighetsforskning (Centret) Centre for Research on Bilingualism
Svenska och nordiska språk (SNS) Swedish and Scandinavian Languages
Svenska som främmande språk (SFS) Swedish as a Foreign Language
Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Institute for Interpreting and Translation Studies
 

Jävspolicy

Institutionen för svenska och flerspråkighet följer de jävsregler som föreskrivs av Förvaltningslagen och de rutiner och riktlinjer som tillämpas vid Stockholms universitet (SU). Denna policy är alltså inte ett alternativ till Förvaltningslagen eller till SU:s riktlinjer, utan en precisering utifrån de roller och instanser som förekommer på institutionen. Därutöver ges rekommendationer för situationer där jäv inte är aktuellt i strikt juridisk mening, men där aktörers opartiskhet kan ifrågasättas.

Jävspolicy Institutionen för svenska och flerspråkighet (220 Kb)

Förklaringar till pdf-innehåll, se rubriken Om jäv, nedan.

Jäv kan föreligga vid beslut, eller vid beredning av ett ärende inför beslut. Därför är det inte bara beslutsfattare som kan vara jäviga, utan även personer som bereder eller handlägger ärenden.

De olika typer av jäv som brukar urskiljas kan vara till hjälp för att förstå när jäv kan uppstå och vad det kan handla om.

  • Typerna 1 och 2 (se pdf) handlar båda om att beslutsfattaren eller personer i hens närhet kan antas vinna fördelar genom beslutet.
  • Typerna 3 och 4 (se pdf) handlar om att sitta på dubbla stolar, och därmed påverka beslutsprocessen på ett otillbörligt sätt.
  • Typ 5 (se pdf) är tänkt att fånga upp alla andra tillfällen då opartiskhet kan ifrågasättas, genom att en person kan misstänkas vara bunden till ett visst intresse i en sakfråga, vilket rubbar förtroendet för beslutet.
 

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler RALV) är ett lokalt råd för frågor som rör arbetsmiljö och lika villkor. Till Svefler RALV kan du vända dig med arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor som rör institutionen, oavsett om du är student eller medarbetare.

RALV för medarbetare

RALV för studenter

Om RALV på engelska: The Local Council for Working Environment and Equal Conditions (RALV)

Lika villkor vid Stockholms universitet

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR kan du som är anställd eller student vid Stockholms universitet:

  • anmäla tillbud (en händelse som hade kunnat leda till personskada), arbetsskador och sjukdom
  • rapportera miljöavvikelser och ge förslag på förbättringar
  • göra en polisanmälan
  • ge anonyma säkerhetstips om exempelvis hot, trakasserier, stöld och skadegörelse.

Anmälningssidor i SAMIR

Anmäl ett tillbud eller en arbetsskada

Anmäl en miljöavvikelse

Anmäl en säkerhetsavvikelse

Gör en polisanmälan

Din information är viktig!

Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar anställda vid Stockholms universitet ständigt med att förebygga olyckor, brott, miljöproblem samt säkerhetsbrister. För att detta arbete ska fortsätta och brister i studiemiljön ska kunna åtgärdas är det viktigt att universitetet får kännedom om incidenter när dessa inträffar.

Det är viktigt att du som student rapporterar in när du eller någon annan råkat ut för en olycka eller säkerhetsrisk relaterat till dina studier.

Ju fler som rapporterar in desto bättre blir verksamheten, vilket bidrar till en säker studie- och arbetsmiljö för alla här vid Stockholms universitet.

Alla (studenter och medarbetare) kan föreslå miljöförbättringar eller anmäla miljöavvikelser. Det är Sektionen för säkerhet som hanterar alla inkommande rapporteringar.

Säkerhet och krishantering (SU)

Du som är student kan även kontakta studentkåren (SUS).

SUS

Glöm inte att du som student är försäkrad under skoldagen genom Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet

 

 

Miljöarbete

Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av många institutioner vid Stockholms universitet som bedriver ett viktigt internt miljöarbete. Vårt miljöarbete bygger på kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

Miljörepresentant, se RALV > Kontakt:

RALV för medarbetare

RALV för studenter

Stockholms universitets miljöarbete

SAMIR: Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem, se ovan under rubriken Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV).

Vi uppmärksammar miljö och klimat som angelägna teman i undervisning och forskning som har sin utgångspunkt i samhällsutmaningar.

Samhällskommunikation i klimatkrisens tid

 

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Verksamhetsplan Institutionen för svenska och flerspråkighet 2022–2023 (276 Kb)

Centrum för tvåspråkighetsforskning: Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Tolk- och översättarinstitutet: Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

 

Kontakt

Prefekt
Administrativ chef
Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
Föreståndare Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
Ämnesansvarig – Svenska och nordiska språk
Ämnesansvarig – Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter/anställda
På denna sida