Profiles

Vendela Blomström

Vendela Blomström

Universitetsadjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 35 31
E-post vendela.blomstrom@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 659
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetsadjunkt och studierektor för Svenska som främmande språk.

I uppdraget som studierektor ansvarar jag för följande kurser och utbildningar: Förberedande och Behörighetsgivande kurser i svenska, Svenska för internationella studenter och forskare, Svenska för internationella medarbetare, Akademisk svenska för andraspråkstalarespråkstödjande kurser inom den kompletterande lärarutbildningen ULV samt för övriga uppdragsutbildningar i svenska för andraspråkstalare, tex. Yrkessvenska och Kommunikation på arbetsplatsen inom Korta vägen.

 

Forskningsintressen

Svenska som andraspråk, muntlig interaktion och skrivande inför akademiska studier, akademisk språkfärdighet, bedömning av språkfärdighet, retorik, responssamtal, kollegialt lärande i högre utbildning.

 

Stockholms universitets Lärarkonferens 2018

Rundabordssamtalet om kollegial utveckling Nobel, Wennerberg Blomström Foto Niklas Björling

Rundabordssamtalet med lärare i svenska som främmande språk, om kollegial utveckling under ledning av Eva Nobel, Jeanna Wennerberg och Vendela Blomström. Foto: Niklas Björling. Läs mer här: Undervisning i par utvecklar pedagogik

 

Undervisning

Jag undervisar på färdighetstränande kurser i svenska som andraspråk och i retorik på förberedande/behörighetsgivande nivå, grundnivå och inom lärarutbildningen. Jag undervisar också på olika uppdragsutbildningar och inom den kompletterande lärarutbildningen ULV. Förteckning över min undervisningserfarenhet: Undervisning Vendela Blomström (362 Kb)

 

Föredrag och konferensbidrag

Jag föreläser om svenska som andraspråk,  retorik och presentationsteknik, språkutvecklande arbetssätt, akademisk litteracitet m.m. Förteckning av genomförda föredrag och konferensbidrag: Föredrag och konferensbidrag Vendela Blomström (492 Kb)

 

Ledningsuppdrag och kursansvar

Övriga uppdrag

 • Representant i Språkstudions referensgrupp, Stockholms universitet (2018 - pågående)
 • Representant i Arbetsgruppen för kompletterande utbildning vid SU (2018 - pågående)

 • Representant i kärnkollegiet för kursen Framträdande och retorik i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom lärarutbildningen, Stockholms universitet (2015-2016)

 • Institutionens representant i Arbetsgruppen för nybörjarspråk vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet (2012)
 • Ingick i arbetsgruppen för konferensen ”Med svenska språket som redskap för akademiska studier – hur möter högskolan internationella studenters behov?” anordnad av Institutionen för nordiska språk och Svenska institutet (2010-2011)
 • Ingick i referensgruppen för Tisus (2010–2011)

Bedömare vid språktest

 • Inplaceringsprov i Svenska som främmande språk.
 • Muntligt delprov inom Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier).
 • Skriftligt delprov inom Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier).

 

Pedagogiskt utvecklingsarbete

I uppdraget som studierektor och kursföreståndare arbetar jag kontinuerligt med framtagande och utveckling av kursplaner, betygskriterier, innehåll, upplägg, arbetsformer och litteratur. Jag leder lärarmöten och samarbetar kring kursutvecklingen med undervisande lärare. Jag ingår också i kursplaneutskottet vid institutionen. 

 

Pedagogiska utvecklingsprojekt

Critical Friends-program för kollegial utveckling av lärande (projektledare)

Utvecklar och genomför ett Critical-Friends-program där lärare vid institutionen ges möjlighet att genomföra auskultationer/samundervisning med efterföljande återkoppling samt kollegiala samtal för att skapa möjlighet att utveckla, diskutera och reflektera kring lärarrollen, undervisningen och studenternas lärande. I samarbete med Eva Nobel och Jeanna Wennerberg. (2018-pågående)

Läs mer här: Undervisning i par utvecklar pedagogik

AKSVA-projektet (projektledare)

Under 2015 beviljades jag och Jeanna Wennerberg medel för kvalitetsutveckling av utbildning inom AKSVA-projektet. I projektet har inspelningar av autentisk muntlig interaktion i högskolemiljö samt tillhörande interaktiva uppgifter i lärplattformen Mondo och i seminarieform gjorts. Materialet är i första hand avsett att användas på delkursen Det talade språket i akademiska sammanhang (7,5 hp) inom kursen Akademisk svenska för andraspråkstalare, 30 hp. I projektet medverkar även Eva Nobel och Mårten Michanek (2015-pågående)

Behörighet i svenska - och sen då? (studie)

En undersökning av vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska (30 hp) har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs, om de anser att kursen har varit till nytta för dem i fortsatta studier och/eller i arbetslivet samt hur kursen skulle kunna utvecklas. (2014)
Behörighet i svenska - och sen då? Blomström & Wennerberg 2014 (583 Kb)

 

Samverkansprojekt

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, Steg 2 Litteracitet. Skolverket. (projektdeltagare)

På uppdrag av Skolverket har institutionen utvecklat och översatt ett material för kartläggning av nyanlända elevers litteracitet på deras starkaste språk. Kartläggningsmaterial, steg 2 Litteracitet. Skolverket. (2014-2015)

 

Samarbete

Jag samarbetar med andra institutioner och lärosäten kring kurser, undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete, både nationellt och internationellt.

Nationellt samarbete:

 • Göteborgs, Linköpings, Lunds, Malmö, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet. Samarbete kring de förberedande och behörighetsgivande kurserna i svenska.
 • Samarbete kring utprovning av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk samt kring nätverk för universitetslärare som undervisar i svenska för andraspråkstalare/svenska som främmande språk.
 • Kungliga Tekniska högskolan, Språk och kommunikation. Samarbete kring kurser i svenska som främmande språk/svenska för utbytesstudenter och utländska forskare.
 • Södertörns högskola. Samarbete med Maria Eklund Heinonen kring muntlig interaktion och andraspråkssamtal i högskolemiljö.
 • Kammarkollegiet. Samarbete kring språktest i svenska (auktorisationsprov för tolkar).

Internationellt samarbete:

 

Nätverk

UBSAM-nätverket. Initiativtagare och ansvarig för UBSAM-nätverket som är ett samarbete mellan SU och Helsingfors universitet. UBSAM står för undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Det vänder sig till lärare (både nationellt och internationellt) som undervisar i främmande språk/andraspråk på universitet och högskola. Läs mer här: UBSAM-nätverket

 

Publikationer

Omslagslayout: Jens Martin/Signalera. Omslagsbild: Mikael Dubois/Johnér                                                              

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2016. Gunilla Almström Persson (et al.).
 • 2015. Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg.

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ställs inför som nervpressande. Så hur gör man då för att ta sig an de högt ställda förväntningarna och planera studierna på ett effektivt sätt? Hur utvecklar man lässtrategier som leder till att man på djupet förstår innehållet i en vetenskaplig text? Och hur gör man för att förbättra sitt eget skrivande i riktning mot ökad anpassning till den akademiska genren och stilnivån?Genom sina resonerande textavsnitt och praktiska övningar ger boken tydlig vägledning i hur man kan utveckla läs- och skrivförmågan i akademiska sammanhang. Författarna beskriver bland annat högskolan som studiemiljö, ger konkreta råd om studieteknik, förklarar hur man utvecklar sitt skrivande genom respons från andra samt lyfter fram utmärkande drag i den vetenskapliga texten och i det akademiska språket.

 • 2015. Carl-Johan Markstedt, Vendela Blomström.
 • 2014. Vendela Blomström, Catarina Persson.
Visa alla publikationer av Vendela Blomström vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa