Internt

Här finns viktig information för dig som är anställd vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sidan är ett komplement till Stockholms universitets centrala medarbetarwebb.

Har du frågor eller förslag rörande innehållet på sidan? Kontakta Sofia Johansson, se rubriken Kontakt nedan.

 

Informationskanaler

Här hittar du information om de informationskanaler vi huvudsakligen använder på institutionen. 

Vi har personalmöte en gång i månaden under terminerna, kallelse mejlas ut. I slutet av månaden mejlas ”Sveflerbrevet” ut med institutionens nyheter.

Du hittar tidigare utgåvor av Sveflerbrevet på institutionens gemensamma lagringsyta Common > Intranät Svefler > Sveflerbrevet.

Kontakt

 • Personalmöten: Prefekt Karolina Wirdenäs.
 • Sveflerbrevet: Kommunikatör Pia Nordin.

Se rubriken Kontakt nedan.

E-post

Vi använder Outlook e-post och kalender.

Kom igång med e-post (Serviceportalen)

Sändlistor för grupputskick

Vi har ett antal olika sändlistor för grupputskick på institutionen. Vilka av dessa du är med på beror på vilken typ av tjänst du har och vilken enhet du tillhör. Här finns information om några av sändlistorna. 

 • Personallistan: Alla anställda (utom timlärare) på institutionen får mejl adresserade till den. Hit skickas viktig information från ledningen som behöver nå alla medarbetare. 
 • Anslagstavlan: En sändlista för alla medarbetare vid institutionen. Alla kan mejla till den:
  anslagstavla.svefler /at/ su.se
 • Forskarlistan: Alla forskare vid institutionen får mejlen och kan mejla till den.
 • Doktorandlistan: Alla doktorander vid institutionen får mejlen och kan mejla till den.

Dessutom har enheterna Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svenska och nordiska språk och Tolk- och översättarinstitutet sändlistor för anställda på dessa enheter. 

Vid frågor om sändlistorna, kontakta administrativ chef Cecilia Törnqvist Råberger.

Common

På institutionens gemensamma lagringsyta Common > Intranät Svefler finns dokument som alla medarbetare vid institutionen ska kunna ta del av.

Om du arbetar på distans behöver du vara uppkopplad med VPN (virtuellt privat nätverk) för att ha tillgång till Common.

Anslut till VPN med Arbetsplatstjänsten (Serviceportalen)

Hitta Common på din dator:

 • Pc: Common ligger parallellt med din Home-mapp i Utforskaren.
 • Mac: Common ligger som ikon på skrivbordet. Home ligger också där som ikon och heter som ditt användarnamn.

Åtkomst till hemkatalog och gemensam lagringsyta (Serviceportalen)

Om du saknar åtkomst till mappar i Common, kontakta data- och systemansvarig. 

Box

Vissa arbetsgrupper och beslutande/beredande organ använder molntjänsten Box för kommunikaion och delning av dokument. Mer information om Box hittar du längre ner på den här sidan under IT och lokaler > Datalagring.

Kontakt

Som anställd vid Stockholms universitet har du en personlig profilsida, som du hittar genom att söka ditt namn på webben, eller i listan över våra medarbetare. 

Medarbetare (Svefler)

Du redigerar och uppdaterar själv din profilsida utom namn, titel och kontaktuppgifter, som hämtas från personalkatalogen Sukat. 

Redigera och uppdatera själv

Klicka på "Redigera profilen" på profilsidan. Instruktioner finns på Medarbetarwebben:

Profilsidor för medarbetare (Medarbetarwebben)

Felaktiga Sukat-uppgifter

Om det står fel i namn, titel eller kontaktuppgifter på din profilsida, kontakta institutionens Sukat-ansvariga Camilla Löwsahl:
camilla.lowsahl@su.se

Om din profilsida saknas

Om din profilsida saknas i listan över Medarbetare, kontakta institutionens kommunikatör Pia Nordin, se rubriken Kontakt nedan.

 • Foton på institutionens alla medarbetare sitter uppsatta på anslagstavlor på plan 3–6.
 • Pdf finns på institutionens gemensamma lagringsyta Common > Intranät Svefler > Telefon och foton.

Kontakt och fotografering

Om det saknas ett foto på dig, kontakta institutionens kommunikatör Pia Nordin. Se rubriken Kontakt nedan.

 

Personalfrågor (HR)

På SU:s Medarbetarwebben finns information som rör dig som anställd vid Stockholms universitet. Institutionen har dessutom mer institutionsspecifik information.

su.se/medarbetare

Anställning (Medarbetarwebben)

Anställningsvillkor (Medarbetarwebben)

Här har vi samlat information som är viktig att ta del av för dig som är ny på institutionen. 

Ny på Svefler

I Personalsystemet Primula kan du bl.a. anmäla frånvaro (sjukdom, vård av sjukt barn, tjänstledighet), ansöka om semester och se dina lönespecifikationer.

Logga in i primula

Du loggar in i Primula med ditt universitetskonto. Klicka på "Min sida" i vänstermenyn. 

Primula

Mer information om Primula hittar du på Medarbetarwebben.

Primula (Medarbetarwebben)

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård varje vecka och att få friskvårdsbidrag.

 • För att ansöka om friskvårdsbidrag loggar du in i Primula > Min sida > Friskvårdsbidrag.
 • Där kan du bifoga ett digitalt kvitto.
 • Om du bara har ett originalkvitto (papperskvitto) lämnar du det i Helén Strömstedts postfack.
 • Ytterligare instruktioner om hur du registrerar friskvård i Primula finns under ”Min sida” i vänstermenyn.

Primula

Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att träna på personalgymmet och delta i gruppträning hos SSIF i Frescatihallen.

Friskvård (Medarbetarwebben)

Badminton och löpning

Vid institutionen finns en badmintongrupp som spelar badminton tillsammans i Frescatihallen på måndagar. Det finns också en löpargrupp, Svefler Run Club, som ses och löptränar tillsammans ca en gång i månaden. 

Alla medarbetare är välkomna att delta. Kontakta kontaktpersonen för respektive grupp för mer information. 

Kontakt

Friskvårdsbidrag och Primula:
hr.svefler@su.se

Badminton:
Olivia Schlyter Holmström
olivia.schlyter@su.se

Svefler Run Club:
Emma Ekelund
emma.ekelund@su.se

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk behöver du sjukanmäla dig:

 1. Meddela din närmaste chef.
 2. Registrera dina sjukdagar i Primula > Min sida > Sjuk/friskanmälan.
 3. När du är åter i tjänst behöver du friskanmäla dig i Primula.

Primula

Om du blir sjuk (Medarbetarwebben)

Kom ihåg

Kom ihåg att

 • boka om eventuella möten
 • lägga in autosvar i mejlen och telefonen.

Om du har undervisning är det viktigt att du dessutom alltid

 • ringer studierektor och/eller aktuell studieadministratör. Mejla inte och lämna inte bara meddelande på telefonsvararen, utan se till att du får bekräftat att ditt meddelande har gått fram.
 • rådgör med studierektorn om undervisningen ska ställas in, förses med vikarie eller tas igen senare. Hen meddelar studieadministratören, som meddelar studenterna.

Kontakt

Frågor om Primula:
hr.svefler@su.se

Studierektorer och studieadministratörer:
Utbildning > Kontakt (Svefler)

Samtliga anställda, doktorander och postdoktorer, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård (timlärare omfattas inte).

Som anställd har du rätt att utan din chefs godkännande själv ta kontakt med vår företagshälsovård Avonova och beställa tid för samtal med terapeut (eller motsvarande). Du kan boka tre anonyma samtal per kalenderår. Behöver du fler samtal måste du kontakta din enhetschef eller den administrativa chefen.

Vill du boka tid hos en läkare eller sjukgymnast tar du kontakt med din enhetschef eller den administrativa chefen som hjälper dig att boka tid.

Företagshälsovård (Medarbetarwebben)

Kontakt

Administrativ chef Cecilia Törnqvist Råberger
cecilia.raberger@su.se

Personalhandläggare
hr.svefler@su.se

Enhetschefer: Om institutionen > Organisation > Kontakt

För att ansöka om semester behöver du först stämma av med din närmaste chef och därefter ansöka om semester i personalsystemet Primula > Min sida > Semester.

Primula

Information om vad som gäller vid olika typer av frånvaro och ledighet vid Stockholms universitet, som till exempel föräldraledighet, semester och sjukfrånvaro, hittar du på Medarbetarwebben. 

Arbetstider och ledighet (Medarbetarwebben)

 

Arbetsmiljö och säkerhet

Här hittar du viktig information om din arbetsmiljö och säkerhet.

Akut nödsituation

Ring 112 – SOS alarm – vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom för att tillkalla/meddela räddningstjänst, ambulans, polis eller giftinformation.

SU Säkerhetsavdelning och väktare

08-16 22 16 (även 08-16 42 00)

Rapportera/anmäl incident

Under hösten 2023 testar Svefler Stockholms universitetets nya inrapporteringssystem för säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Systemet kallas för IA (information om arbetsmiljö). 

I IA-systemet kan du anmäla brott, incidenter, arbetsskador, arbetssjukdomar och miljöavvikelser. 

Rapportera i IA

Säkerhetsarbetet på Stockholms universitet

Mer information om säkerhetsarbetet på SU och kontaktuppgifter finns på universitetets centrala webbplats.

Vid allvarlig händelse (SU)

Säkerhet och beredskap (Medarbetarwebben)

Kontakt

Frågor om IA:

Administrativ chef Cecilia Törnqvist Råberger
cecilia.raberger@su.se

Arbetsmiljöfrågor

Om du har frågor, funderingar eller förslag som rör arbetsmiljön är det viktigt att du tar upp det med någon som du har förtroende för. Du kan vända dig till

 • närmaste chef
 • prefekt eller administrativ chef
 • representanter i RALV (Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor)
 • skyddsombud/arbetsmiljöombud (RALV)
 • en kollega.

Din närmaste chef är ansvarig för din arbetsmiljö men huvudsaken är att du tar upp frågan med någon på arbetsplatsen som du har förtroende för. Du kan också lyfta frågor som rör arbetsmiljö under utvecklingssamtal, personalmöten, enhetsmöten och andra typer av möten. 

Lika villkorsfrågor

Vi har två ombud för likabehandling vid institutionen, ett för medarbetare och ett för studenter. Till ombudet för likabehandling kan du vända dig om du känner dig särbehandlad eller trakasserad, eller upplever att någon annan blir det. Du kan också vända dig till:

 • närmaste chef
 • chefens chef
 • personalavdelningen
 • arbetsmiljöombud
 • en kollega
 • fackligt ombud
 • företagshälsovård
 • huvudskyddsombud.

På Medarbetarwebben finns mer information om Stockholms universitets rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Där finns också mer information om vad du kan göra om du upplever att du är utsatt. 

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling (Medarbetarwebben)

Plan för Sveflers arbetsmiljö- och lika villkorsarbete (2024) (104 Kb)

Handläggningsordning vid påtalade trakasserier o kränkande särbehandling av anställd (Svefler 2020) (154 Kb)

Kontakt

Kontaktuppgifter till RALV, skyddsombud/arbetsmiljöombud och ombud för likabehandling:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV Svefler)

 

IT och lokaler

Här hittar du bland annat information om våra lokaler, programvaror och vart du vänder dig för att göra en felanmälan. 

Här hittar du bland annat information om lokaler som du som är anställd kan nyttja.

Flexrum

På institutionen finns flexrum som deltidsanställda, timanställda, gästforskare och gästlärare kan använda. Det finns datorer i flexrummen. Även övriga medarbetare kan använda rummen i mån av plats. Flexrummen är inte bokningsbara. 

Flexrum finns på plan 4, D476 och plan 6, D694.

Omklädningsrum och vilrum

Omklädningsrum med dusch finns på plan två i hus C. Du behöver ditt passerkort för att komma in. 

Vilrum finns på plan 4, rum D425. Rummet är olåst. Om du mår dåligt och behöver använda vilrummet är det bra om du meddelar någon att du är där. 

Rum för vila, dusch och amning (Medarbetarwebben)

Källsortering och dokumentförstörare

Kärl för källsortering av mindre förpackningar och liknande finns i köken på varje våningsplan. På plan 3 i den långa korridoren finns dessutom källsorteringsrum. 

Om du behöver slänga matrial som innehåller sekretessbelagda uppgifter, kontakta Fredrik Holmstedt. 

Dokumentförstörare finns vid printomaterna på varje våningsplan.

Institutionen har egna mötesrum och rum för undervisning via zoom som du kan boka själv i TimeEdit:

TimeEdit > Lokalbokning för personal

Lokaler i Gula villan bokar du genom att mejla Inköp:
inkop.svefler@su.se

Behöver du boka en annan lokal? Kontakta Yvonne Carlsson.

Alla beställningar av licenser, datorer och hårdvara ska göras via inköpsfunktionen.

H-mappen

Home (H:) är en personlig mapp på universitetets server som är kopplad till ditt universitetskonto. Tänk på att alltid spara dina filer här och inte lokalt på datorn på t.ex. skrivbordet. På så sätt kommer du åt dina filer även om något skulle hända med din dator. 

Common

Common är institutionens gemensamma lagringsyta på universitetets server. Här finns mappen Intranät Svefler, men även andra mappar som du kan behöva tillgång till beroende på arbetsuppgifter. Om du saknar behörighet till någon mapp på Common, kontakta IT-ansvarig på institutionen. 

Fjärranslutning (VPN) 

För att komma åt Home (H:) och Common på annan ort behöver du VPN (virtuellt privat nätverk) som kopplar upp dig mot universitetets server. Se instruktioner för hur du skaffar VPN i Serviceportalen:

Anslut till VPN med Arbetsplatstjänsten (Serviceportalen)

Box

Box är en molnlagringstjänst. Filer lagrade i Box är tillgängliga på webben, dina datorer och mobila enheter. 

Känsliga uppgifter får inte behandlas i Box. 

Information om Box (Medarbetarwebben)

Lagring av forskningsdata i Sunet drive

För forskare och doktorander finns den säkra lagringslösningen Sunet Drive/Nextcloud. Läs mer om lagring av forskningsdata på Medarbetarwebben:

Hantera och lagra data (Medarbetarwebben)

I SU:s Serviceportalen kan du göra felanmälan till olika avdelningar på universitetet, som t.ex. IT-avdelningen och Säkerhetsavdelningen. Du hittar också svar på många av de vanligaste frågorna där. Använd sökfunktionen i Serviceportalen för att hitta t.ex. instruktioner och svar på vanliga frågor. 

Serviceportalen

IT-support

Till IT-support anmäler du t.ex. problem med din dator och datorerna i lärosalarna. Det gäller framför allt problem med mjukvara (program och system).

Felanmälan till IT-support kan du antingen göra genom att ringa eller genom att fylla i ett formulär i Serviceportalen.

Kontakta IT-support

Servicecenter

Hos Servicecenter kan du få hjälp med bland annat AV-utrustning till de centralt administrerade undervisningslokalerna, problem med passerkort och felanmälan av undervisningslokaler.

Servicecenter

Akademiska hus

Felanmälan som rör byggnaden (t.ex. avlopp, värme, ventilation) gör du till fastighetsägaren Akademiska hus.

Felanmälan Akademiska hus

Kontakt

Om du har problem med att göra en felanmälan eller har övriga frågor, kontakta institutionens data- och systemansvariga eller lokalansvariga. Hos data- och systemansvarig kan du även felanmäla AV-utrustningen i våra egna lokaler. 

 

Resor, konferenser och inköp

Här hittar du information och rutiner som rör resor, konferenser och inköp.

Behöver du boka en möteslokal? Läs mer under rubriken IT och lokaler > Boka möteslokal.

IT och lokaler

Som medarbetare vid institutionen bokar du själv din resa. 

 1. Innan du bokar resan ska du fylla i blanketten Resor för anställda.
 2. Blanketten ska godkännas signeras av närmaste chef.
 3. Mejla blanketten till inkop.svefler@su.se.

Blanketter och mallar (denna sida)

Resan bokar du via den upphandlade resebyrån.

Boka resa (Medarbetarwebben)

Mer information och svar på vanliga frågor om resebokningar hittar du på länken nedan: 

Information om resebokningar för anställda på Institutionen för svenska och flerspråkighet

Tjänstereseförsäkring

Vid alla tjänsteresor omfattas du som reser i Stockholm universitets namn av Statens tjänstereseförsäkring.

Om du ska resa utrikes är det viktigt att du har med dig intyget Swedish State Business Travel Insurance Certificate. Med intyget kan du under resan intyga att du har tjänsteförsäkring. Kontakta Inköp för att få ett intyg:
inkop.svefler@su.se

Reser du inom inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien ska du också ha med dig EU-kortet (EHIC = European Health Insurance Card).

EU-kort och vård utomlands (Försäkringskassan)

Försäkringar (Medarbetarwebben)

För att boka resor till inbjudna gäster fyller du i blanketten Resor för inbjudna gäster. Närmaste chef ska signera blanketten. Skicka den därefter till:
inkop.svefler@su.se

Blanketter och mallar (denna sida)

Det finns några saker att tänka på, oavsett om du ska åka på konferens eller arrangera en.

Åka på konferens

 1. Fyll i förväntad kostnad i blanketten Resor för anställda.
 2. Blanketten ska godkännas och signeras av närmaste chef.
 3. Mejla blanketten till inkop.svefler@su.se.
 4. Stäm av med inköpskoordinator hur betalning ska ske.

Blanketter och mallar (denna sida)

Arrangera konferens

 1. Fyll i mallen Konferensbeställning.
 2. Beställningen ska godkännas av chef.
 3. Mejla beställningen till inkop.svefler@su.se.

Inköpskoordinatorerna hjälper till att boka exempelvis lokaler, luncher och transporter. 

Blanketter och mallar (denna sida)

Arrangera konferenser och evenemang (Medarbetarwebben)

Om du vill beställa fika fyller du i blanketten för fikabeställning och skickar till:
inkop.svefler@su.se

Blanketten används också vid bokning av lunch och beställningar från Mathem. 

I blanketten finns information om vad man får köpa in och vid vilka tillfällen. Beställningen ska vara godkänd av chef.

Blanketter och mallar (denna sida)

Firande och avtackningar räknas som internrepresentation. Vi följer SU:s regelverk för representation och de riktlinjer som finns i SU:s Lathund för representation. 

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet (Medarbetarwebben)

Lathund för redovisning av representation finns på Medarbetarwebben:

Ekonomi, upphandling, stiftelser och bolag – Stöddokument (Medarbetarwebben)

Rutin för firande och avtackning

Rutin firande och avtackning Svefler (378 Kb)

Alla inköp ska göras av Sveflers inköpskoordinatorer.

Vid alla typer av inköp ska du kontakta institutionens inköpskoordinatorer. 

Övriga inköp kan t.ex. vara

 • böcker
 • terminalglasögon
 • tjänster som översättning, transkribering eller undertextning.
 

Undervisning

Här hittar du som undervisar vid institutionen viktig information. 

Regler

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå (Medarbetarwebben)

Scheman ska vara klara senast en månad före kursstart. Schemaläggaren för din kurs kommer att uppmana dig att kontrollera schemat. 

Observera att vi ska vara väldigt restriktiva med att göra schemaändringar senare än en månad före kursstart. Därför är det viktigt att du går igenom ditt schema när schemaläggaren uppmanar dig att göra det. 

Du kan söka efter ditt schema i TimeEdit. Du hittar också schema för respektive kurs på kurssidorna i utbildningskatalogen. 

TimeEdit

Kontakt

Studieadministratörer och studierektorer:

Utbildning > Kontakt

Vi använder kursplattformen Athena. Studieadministratörerna skapar kurssajter inför kommande termin. 

I de flesta fall ansvarar du som lärare själv för att lägga in struktur och innehåll. Du ska också lägga ut ett välkomstmeddelande i Athena före kursstart. 

Om en student saknas på Athena, kontakta studieadministratören. 

Mer information om Athena finns i Serviceportalen:

Athena (Serviceportalen)

Kontakt

Studieadministratörer och studierektorer:

Utbildning > Kontakt

Rutinerna för närvarolistor ser olika ut på olika kurser, beroende på behov. I vissa fall skapar studieadministratören närvarolistan och i andra fall gör läraren det själv. Kontakta studieadministrationen för att stämma av detta.

Kontakt

Studieadministratörer och studierektorer:

Utbildning > Kontakt

Universitetets centrala riktlinjer finns på Medarbetarwebben:

Styrning – Regelboken – Utbildning

Salstenta

Alla salstentor är anonyma.

Digital salstentamen görs i systemet Inspera. Tentan ska lämnas till studieadministratören senast 8 arbetsdagar före tentamensdagen. För mer information om rutiner kring Inspera, se dokumentet Ansvarsfördelning vid tentamen i Inspera nedan. 

Vid salstentamen som görs på papper ska du också skicka tentan till studieadministratören senast 8 arbetsdagar före tentamensdagen. 

Hemtenta

Hemtentor bör vara anonyma.

Hemtentamen görs i Inspera eller i Athena. 

Hemtentamen i Inspera: Lämna tentan till studieadministratören senast 8 arbetsdagar före. För mer information om rutiner kring Inspera, se dokumentet Ansvarsfördelning vid tentamen i Inspera nedan. 

Hemtentamen i Athena: Läraren lägger själv upp tentan. Skicka tentan till studieadministratören för arkivering. 

Ansvarsfördelning vid tentamen Inspera 

Ansvarsfördelning vid tentamen i Inspera (Svefler) (398 Kb)

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifter läggs upp av läraren på kursens Athena-sajt. 

Kontakt

Studieadministratörer och studierektorer:

Utbildning > Kontakt

Resultatnoteringar

Vi använder resultatnoteringar i Ladok för examinerande moment, kurskrav och obligatorisk närvaro. Det är viktigt att resultatnoteringarna fylls i. Det är bland annat viktigt med tanke på att vissa studenter inte fullföljer kursen. Om de omregistreras en senare termin behöver vi ha dokumenterat vad de har gjort och inte. 

Studieadministratören stämmer av med studierektor/kursansvarig eller undervisande lärare inför kursstart vilka resultatnoteringar en kurs/delkurs ska ha.

Rapportering och attestering

Vanligtvis sköter examinator rapportering och attestering av betyg i Ladok. Oftast är den som rapporterar och attesterar betyget samma person, men i vissa fall är rapportör och attestant olika personer. Ibland kan studieadministratören behöva hjälpa till med rapportering av betyg.

Endast den som är utsedd till examinator får attestera betyg i Ladok. Institutionsstyrelsen beslutar om examinatorer inför varje termin. En aktuell lista över beslutade examinatorer finns på alla kurssidor i utbildningskatalogen. 

Studieadministratören lägger in rapportörer och attestanter i Ladok. Om du inte kan rapportera eller attestera betyg på en kurs, kontakta studieadministratören. 

Helkursbetyg

Om en kurs har delkurser ska ett helkursbetyg läggas in när alla delkurser är avklarade. Studieadministratören förbereder helkursbetyget. Den som är utsedd till examinator för helkurs attesterar betyget. 

Kontakt

Studieadministratörer och studierektorer:

Utbildning > Kontakt

Vi använder kursvärderingstjänsten som är ett verktyg för att hantera kursvärderingar och kursrapporter. Studenterna får ett mejl när det är dags att fylla i kursvärderingen.

Studierektor/kursföreståndare gör en kursrapport och kontaktar läraren för att få mer information om kursen.

Kontakt

Studieadministratörer och studierektorer:

Utbildning > Kontakt

Riktat pedagogiskt stöd

Studenter som har behov av riktat pedagogiskt stöd ska kontakta studieadministratören. 

Studenten behöver ett intyg från Studentavdelningen med rekommendation om riktat pedagogiskt stöd och utfrån detta bedömer vi om det är möjligt att göra anpassningar med hänsyn till de förväntade studieresultaten. 

Dispens från förkunskapskrav

Studenter som önskar dispens från förkunskapskrav ska hänvisas till studieadministratören. 

Beslut om dispens från förkunskapskrav fattas av studierektor. 

Tillgodoräknande

Studenter ansöker om tillgodoräknande i Ladok. Beslut om tillgodoräknande fattas av studierektor. 

Beslutsmallar och handläggningsrutiner för tillgodoräknande finns på Common > Intranät Svefler > Utbildning > Beslutsmallar och rutiner tillgodoräknande. 

Omprövning

Studenter kan inte överklaga ett betyg. Det innebär att ett betygsbeslut inte kan ändras av en högre instans. Däremot kan studenter begära omprövning, vilket innebär att examinator kan ändra betygsbeslutet om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller någon annan anledning.  

Disciplinärenden

Studenterna ska i samband med kursstart informeras om övergripande regler gällande examination samt om var de kan hitta mer information och stöd rörande korrekt referenshantering, källhänvisning och annat som kan förhindra situationer där misstanke om vilseledande uppstår.

Stockholms universitet använder textjämförelseverktyget Ouriginal.

Om du misstänker att en student plagierar eller fuskar på annat sätt ska du genast kontakta studierektor. Studierektor och prefekt beslutar om ärendet ska utredas vidare. 

Vilseledande vid examination är den vanligaste typen av disciplinärende, men även andra typer av disciplinärenden kan uppstå, exempelvis där en student stör undervisning eller annan verksamhet. Kontakta studierektor om en sådan situation skulle uppstå. 

Kontakt

Studieadministratörer och studierektorer:

Utbildning > Kontakt

Varje kurs har en kursplan, litteraturlista och betygskriterier som fastställs av institutionsstyrelsen. Dessa styrdokument finns på respektive kurssida i utbildningskatalogen på webben. På kurssajten i Athena finns länk till kurssidan på webben.

Deadline för fastställande av styrdokument

 • Kursplaner för kurser som söks via antagning.se: senast när anmälan öppnar, dvs. 15 september respektive 15 mars.
 • Kursplaner för kurser som ges inom program: senast två månader före kursstart. 
 • Litteraturlistor: senast två månader före kursstart.
 • Betygskriterier: senast vid kursstart (helkursstart om kursen har delkurser).

Vill du ändra ett styrdokument inför kommande termin? Kontakta studierektor i god tid. 

Mallar

 • Kursplaner ska följa Humanistiska fakultetens mall.
  Rutiner och mall för kursplaner (HumFak)
 • Betygskriterier: Common > Intranät Svefler > Utbildning > Betygskriterier.
 • Litteraturlistor: Common > Intranät Svefler > Utbildning > Litteraturlistor.

Kontakt

Studierektorer:

Utbildning > Kontakt

E-biblioteket

Inskannad litteratur (artiklar och bokkapitel) finns i institutionens e-bibliotek. Information om hur du loggar in på e-biblioteket finns på Common > Intranät Svefler > Utbildning > Litteraturlistor.

Vid frågor om e-biblioteket och skanning av litteratur, kontakta utbildningskoordinator Olivia Schlyter Holmström (TÖI) eller Sofia Johansson (SNS, SFS och Centret).
 

 

Forskning

Här hittar du som är forskare eller doktorand vid institutionen information om våra rutiner och om stöd du kan få.

Hos oss på Svefler kan du doktorera i forskarutbildningsämnena Nordiska språk, Tvåspråkighet och Översättningsvetenskap. Information om själva utbildningen finns under:

Utbildning på forskarnivå (Svefler)

Kursplaner för kurser inom forskarutbildningen hittar du på länken nedan:

Kursplaner för kurser inom forskarutbildningen

Att vara anställd som doktorand 

I dokumenten Att vara anställd som doktorand hittar du som är doktorand i nordiska språk eller översättningsvetenskap viktig information om arbetsplatsen, din anställning och dina studier.

Att vara anställd som doktorand – nordiska språk (381 Kb)

Att vara anställd som doktorand – översättningsvetenskap (744 Kb)

Disputationer

I dokumentet Rutiner och ansvar vid disputationer hittar du information om vem som ansvarar för vad i samband med disputationer.

Rutiner och ansvar vid disputationer vid Svefler (293 Kb)

Lathund och tidsplan för arbetet med avhandlingen hittar du i dokumenten Att vara anställd som doktorand.

Kontakt

Doktorandrådet för nordiska språk och tolk- och översättningsvetenskap
Ordförande: My Fagerstedt

Doktorandrådet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning
Ordförande: Rebecca Borg

Studierektorer och administratör för utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå > Kontakt (Svefler)

Koordinerande administratör för disputationer
Utbildningskoordinator Sofia Johansson:
sofia.johansson@su.se

 1. Läs utlysningen och följ instruktionerna noga.
 2. Stäm av med ledningen på din enhet och kontakta därefter ekonom i god tid (senast 4 veckor före deadline).
 3. Säkerställ hur/när/var prefekt ska signera ansökan.
 4. Vidarebefordra din inskickade ansökan och kommande beslut (både tilldelningar och avslag) till diariet:
  diariet.svefler@su.se
 5. Kontakta ekonom angående eventuella avtal och/eller överenskommelser.

Andra institutioner och/eller lärosäten

Om andra institutioner och/eller lärosäten ska vara involverade behövs följande uppgifter från dem innan en budget kan skapas:

 • Lön (inklusive årlig löneuppräkning).
 • LKP (procentsats sociala avgifter).
 • OH (procentsats indirekta kostnader).
 • Lokalkostnader (kan vara både en procentsats eller fast kostnad).

Utländska lärosäten

Om utländska lärosäten ska vara involverade behövs följande information innan en budget kan skapas:

 • Lön (inklusive eventuell löneökning).
 • Sociala avgifter (social fees).
 • Arbetstid/år (specificera gärna timmar/vecka eller månader/år).
 • OH (Overhead costs).
 • Lokalkostnader (kontor).
 • Eventuella andra kostnader.
 • Administrativ kontaktperson (förslagsvis ekonom) på berört lärosäte.

Under uppbyggnad.

Här hittar du information om etiska rutiner som behövs när du planerar, startar och avslutar ett forskningsprojekt.

Etikprövningsmyndigheten

Rutin vid start av nya forskningsprojekt

Rutin vid start av nya forskningsprojekt (Svefler) (168 Kb)

Ethical review – lathund (Svefler) (142 Kb)

Etikblankett för nya forskningsprojekt (Svefler) (22 Kb)

Uppföljning av forskningsprojekt

Blankett för uppföljning av forskning där etikprövning genomförts (Svefler) (18 Kb)

Datahantering och datahanteringsplan

Hantera och lagra data (Medarbetarwebben)

Hantera data (Svensk nationell datatjänst)

Checklista för datahanteringsplan (Svensk nationell datatjänst)

Mall för datahanteringsplaner (Vetenskapsrådet)

DMPonline – verktyg för datahanteringsplan

(I DMPonline skapar du enkelt ett konto med ditt universitetskonto via länken ovan.)

Kontakt

Institutionens etiksamordnare 
Mona Blåsjö:
mona.blasjo@su.se

SU:s etikexperter
etik@fs.su.se

Här hittar du information om hur vi kommunicerar vår forskning på webben (forskningsämnen, forskargrupper, forskningsprojekt m.m.), hur du hittar våra forskare och hur du går till väga om något behöver uppdateras.

Forskning på webben (Svefler)

Institutionen har tre bibliotek:

 • D6 (rum D600): svenska och nordistik
 • D5 (rum D560): tolkning och översättning; ordböcker
 • D3 (rum D331): andraspråk och flerspråkighet

Endast anställda, inte studenter, har rätt att låna från våra bibliotek.

Lokalerna används också för möten, men är trots detta tillgängliga för andra under förutsättning att man inte stör.

I dokumentet nedan hittar du bland annat information om hur du gör för att låna böcker från biblioteken. 

Vägledning till Sveflers institutionsbibliotek (157 Kb)

 

Blanketter och mallar

Här hittar du blanketter och mallar som vi använder på institutionen. 

OBS! Spara ned filen innan du fyller i den (dvs. fyll inte i dokumentet som öppnas direkt i webbläsaren).

Resor för anställda (245 Kb)

Resor för inbjudna gäster (137 Kb)

Konferensbeställning mall Svefler (Word) (23 Kb)

Fikabeställning blankett (376 Kb)

Stockholms universitet har officemallar som följer universitetets grafiska profil. Använd mallarna för att få rätt typsnitt, rubrikformat, logotyp m.m.

Du kan ladda ner officemallarna från Mediabanken.

su.se/mediabank

Det är viktigt att tillgänglighetsanpassa dokument som exempelvis ska spridas till studenter eller publiceras på webben. 

Digital tillgänglighet (Medarbetarwebben)

 

Kontakt

Använd dessa funktionsmejladresser istället för att mejla enskild person:

Om institutionen > Kontakt- och adressuppgifter

 

Prefekt
Administrativ chef
Kommunikatör och webbredaktör
Internkommunikation
På denna sida