Profiles

Anna har blont, axellångt hår, melerade glasögon, en cerisemönstrad klänning och en stickad halsduk.

Anna Vogel

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 39 47
E-post anna.vogel@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 540
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Mina akademiska intressen kretsar kring litterär stilistik, diskursanalys, kognitiv lingvistik, retorik, grammatik och pedagogik.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Tomas Tranströmers stil

I projektet undersöks Tranströmers stil med avseende på den lexikala nivån. Metaforik, metonymi, abstrakt/konkret samt de tre rumsliga dimensionerna undersöks. Analysen utförs med hjälp av kognitivt lingvistiska metoder.

Publikationer:

2017. How to Build a Metaphor: Novel Metaphors Construed by Concrete Elements in Tomas Transtromer’s Poetry  Style. 51.4. S. 506-525. (fulltext saknas)

2015. Metaforik i Tranströmers poesi. I: Östman, Carin (red.), Det skönlitterära språket. Stockholm: Morfem förlag. S. 59–79. (fulltext saknas)

Populärvetenskaplig publikation:

2014. Tranströmer visar världen på nytt. Språktidningen. 11/2014. (fulltext)

Laddade ord

Ord som byts ut över tid står i fokus. Material hämtas från tre domäner: hälsa, sexualitet och etnicitet. De undersökta orden betecknar minoriteter och tyngdpunkten ligger på hur språkplanering och språkförändring sker över tid. Undersökningen görs med diskursanalytiska och kognitivt lingvistiska metoder.

Publikationer:

2014. Laddade ord. Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan. I: Språk och stil 24, Sid 72–100. (fulltext)

2009a. Laddade ord. Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Stockholm den 10  och 11  oktober  2008. Utg: Falk, Cecilia, Nord, Andreas, Palm, Rune. Stockholm: Stockholms universitet. Sid 358–367. (fulltext)

Populärvetenskapliga publikationer:

2011. Obekväma ord. Språktidningen. 4/2011. (fulltext)

2010. Laddade ord. Populär kommunikation. Nr 3/2010. (fulltext saknas)

 

Avslutade forskningsprojekt

Adjektiv i ett kognitivt lingvistiskt perspektiv

Adjektiv har länge fått stå i skuggan av verben och substantiven. Semantiskt sett är de dock minst lika intressanta. I projektet studeras dimensionsadjektiv och motsatsrelationer. Dessutom har en bred forskningsöversikt vad gäller de kognitivt lingvistiska bidragen sammanställts (2013a).

Publikationer:

2013a. Adjective. I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK – Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. (fulltext saknas)

2013b. Classifier . I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK - Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. (fulltext saknas)

2013c. Comparison . I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK - Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. (fulltext saknas)

2013d. Gradability . I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK - Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. http://www.degruyter.com/view/WSK  2 s. (fulltext saknas)

2013e. Participle . I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK - Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. (fulltext saknas)

2013f. Superlative. I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK - Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. (fulltext saknas)

2009a. A cognitive approach to opposites: The case of Swedish levande 'alive' and död 'dead'. Varieng 3 “Approaches to Language and Cognition”. http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/03/ (fulltext)

2008. Ett kognitivt grepp på motsatsord. Svenskans beskrivning 29. Förhandlingar vid Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Vasa den 4 och 5 maj 2007. Utg: Nordman, Marianne, Björklund, Siv , Laurén, Christer, Mård-Miettinen, Karita, & Pilke, Nina. Vasa: Vasa universitet. Sid 317–325. (fulltext saknas)

2004. Swedish dimensional adjectives. (Diss.) Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandianvian Philology. New Series. 36. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (fulltext)

Andraspråksundervisning i ett kognitivt lingvistiskt perspektiv

Projektet fokuserar på hur andraspråksundervisning kan bedrivas utifrån kognitivt lingvistiska metoder.

Publikation:

2012. Tillsammans med Elżbieta Strzelecka. Andraspråksundervisning i ett kognitivt lingvistiskt perspektiv – en första kartläggning. Nordand. Nordisk tidskrift for andrespråksforskning 7:1 S. 85–105. (fulltext saknas)

Att dö på olika språk

Syftet är att studera förskönande omskrivningar av det svåraste vi människor ställs inför: att dö eller att mista någon vi älskar.

Publikation:

2009b. Going towards the unknown. Expressions for dying in European languages.I: Zlatev, Jordan,  Johansson Falck, Marlene, Lundmark, Carita & Andrén, Mats, Studies in Language and Cognition, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. S. 209–217. (fulltext saknas)

Populärvetenskaplig publikation:

2016. Våga vägra döden. Språktidningen maj 2016. (fulltext)

2017. Döden, döden. Palliativ vård 2 2017. (fulltext saknas)

Kvinnligt och manligt inom akademin

Projektets mål är att utifrån aktionsforskning belysa en praktik inom universitetsvärlden. Låter vi kvinnliga och manliga studenter komma till tals lika mycket i seminariesalen?

Publikation:

2007. Tillträde till festen. Könsfördelningen av talartid på en högskolekurs i grammatik. I: Gunnarsson, Britt-Louise, Entzenberg, Sonja & Ohlsson, Maria (red.): Språk och kön i nutida och historiska perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk. 71. Uppsala: Uppsala universitet. (fulltext saknas)

Planerade forskningsprojekt

Helping out and doing good

A linguistic study of subject positions and discourses on humanitarian aid

Projektet syftar till att undersöka hur internationellt bistånd definieras, diskuteras och legitimeras i ett samtida Sverige, samt hur medborgare positioneras inom den diskursiva kampen om vad bistånd är och ska vara. Tillsammans med Theres Bellander (Stockholms universitet) och Karin Hagren Idevall (Uppsala universitet). En första presentation sker på POLKOM 2017 och en andra på FOT (Forum för textforskning) 2017.

Kvinnlig vänskap i litteraturen

Tillsammans med Maria Cristina Lombardi (Università di Napoli "L'Orientale").

Undervisning och läromedel

Undervisning och handledning: Jag undervisar på följande kurser: Textanalys och mulitmodalitet (lärarutbildningen ämneslärarlinjen), Framträdande och retorik (lärarutbildningen olika program), Språkanalys med svensk fonologi och grammatik (lärarutbildningen F–3 och 4–6), Litterär stilistik (grundnivå och avancerad nivå) och Examensarbete Litterär stilistik. Dessutom handleder jag uppsatser på grundnivå och avancerad nivå. Sedan våren 2017 handleder jag också en doktorand. Inom samtliga kurser där jag undervisar är jag också engagerad i kursutveckling.

Publikationer:

2016. Tillsammans med Gunilla Almström Persson, Vendela Blomström och Karolina Wirdenäs. Språk i samspel. Retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq. (fulltext saknas)

2011. Språket, kroppen och tankarna. Introduktion till kognitiv semantik. Lund: Studentlitteratur. (fulltext saknas)

 

 

 

Populärvetenskap ”tredje uppgiften”

Jag skriver regelbundet texter samt håller föredrag utanför universitetsvärlden. Bland sådana åtaganden märks understreckare i Svenska dagbladet, texter i Språktidningen samt framträdanden på Svenska Akademiens Nobelbibliotek och Senioruniversitetet.

Publikation:

2016. När litteraturen växlar TONLÄGE. Under strecket Svenska Dagbladet 20 feb 2016. (fulltext)

 

 

Övrigt

 

Jag har ett starkt intresse för skönlitteratur och har publicerat två romaner, Blodapelsin (Aglaktuq 2014) och Den ryska sjalen (Aglaktuq 2010). Detta engagemang har medfört att jag arrangerat och medverkat i ett antal litterära salonger på bibliotek, boklådor och litteraturfestivaler.

 

Senast uppdaterad: 30 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa