Stockholms universitet

Anna VogelUniversitetslektor, Docent

Om mig

Mitt arbete kretsar kring hur olika perspektiv gör avtryck i språket och hur språket påverkar världen. Vid gränsen mellan ”språk som system” och ”språk i bruk” fungerar min verksamhet som en brygga, då jag både intresserar mig både för språkets inneboende logik och för hur språket samspelar med olika kontexter och situationer i omvärlden. Semantik är den övergripande ingången.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Rädda Barnen i en förändrad tid. Inramning och berättelser för organisationens nya identitet.

Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond RMP19-1308:1

12 februari 2020-30 juni 2024

När Rädda Barnen går från att inom Sverige främst arbeta med påverkan och opinionsbildning till att också börja erbjuda välfärdstjänster inom utbildning, arbete/försörjning och vård och omsorg, blir medvetenhet om och arbete med verksamhetens inramning och berättelser av yttersta vikt för organisationen. Med inramning avses inte bara vilka nyckelbegrepp som används, utan också med vilken inbördes logik, hur stycken och meningar är uppbyggda samt hur grammatik och ordförråd samspelar med det önskade budskapet. Syftet med projektet är att studera hur Rädda Barnen i nuläget ramar in och berättar om sin verksamhet, såväl externt som internt, och hur inramningen och berättelserna behöver förändras i takt med att organisationens identitet utvecklas. För att genomföra detta kommer två delmaterial att samlas in, dels texter, inklusive bilder och filmer, från Rädda Barnen, dels ett etnografiskt material bestående av intervjuer av organisationens medlemmar och anställda. Metodiskt kommer materialet att undergå flera olika analyser, bl.a. begreppsanalys, retorisk analys och narrativitetsanalys. Arbetet kommer att utmynna i rekommendationer till Rädda Barnen angående möjlig modifierad ram och möjliga alternativa berättelser, i avsikt att bistå organisationen att stärka och kommunicera sin nya identitet.

Projektet är ett så kallat Flexitprojekt vilket innebär att jag är anställd av Rädda Barnen under projektet två första år, för att tillbringa det tredje och sista året vid Stockholms universitet.

Publikationer:

2024a ‘Where others are not able to safeguard the Rights of Children’: Legitimizing transformation of social identity and practice in Save the Children Sweden. CADAAD Journal 15(2) s. 23-41 (fulltext)

2024b Linguistic negotiation in non-profit organization regarding identity. A study on narratives, metaphors and the use of ‘we’. SN Social sciences. (fulltext)

Populärvetenskaplig publikation (video):

https://www.youtube.com/watch?v=xQryeVqudDM

Ungdomars uppfattning om heder

Som en avknoppning av projektet Rädda Barnen i en förändrad tid intresserar jag mig även för frågor om heder, som i hedersrelaterat våld och förtryck. I projekten undersöker jag:

- Hur ungdomar, som går på en skola där heder enligt uppgift från
skolkurator är relevant, sinsemellan förhandlar om vad begreppet
heder egentligen betyder. Materialet kommer från
fokusgruppsintervjuer som jag arrangerat.
- Hur ungdomar på samma skola i sin läsning av skönlitteratur intar
olika perspektiv i normkonflikter som kan uppstå kring heder.
Materialet har samlats in vid ett författarbesök på samma skola, och har
analyserats tillsammans med universitetslektor Pia Raattamaa Visén
från Stockholms universitet.

Publikationer:

(I tryck) Tillsammans med Pia Raattamaa Visén: Om du hade levt det livet som din pappa vill, had du ångrat dig då? Analyser av elevfrågor i ett temaarbete om hedersnormer.  I: Anders Ohlsson, Anders Sigrell, Paul Strand och Martin Sundby (red.): Språk och litteratur - en omöjlig eller skön förening? SMDI 15. (Studia Rhetorica Lundensia 8). Lund: Lunds universitet. 

(Under utgivning) heder. Ungdomars förhandling kring ett laddat begrepp. Språk och stil.
 

Helping out and doing good

A linguistic study of subject positions and discourses on humanitarian aid

Projektet syftar till att undersöka hur internationellt bistånd definieras, diskuteras och legitimeras i ett samtida Sverige, samt hur medborgare positioneras inom den diskursiva kampen om vad bistånd är och ska vara. Tillsammans med Theres Bellander (Stockholms universitet) och Karin Hagren Idevall (Uppsala universitet). Läs mer om den första publikationen här.

Publikationer:

2019. Meningsfullt bistånd. En kritisk analys av metaforer på Läkare Utan Gränsers webbplats. Sakprosa 11(2). (fulltext)

Debattartikel

2019. Så kan metaforer öka förtroendet för biståndsorganisationer. Forum för Utvecklingsfrågor 23 april 2019.

Laddade ord. Om språkvård.

Hur går språkvård till och hur utvärderas den? I fallstudier undersöker jag ord som byts ut över tid . Material hämtas från tre domäner: hälsa, sexualitet och etnicitet. De undersökta orden betecknar minoriteter och tyngdpunkten ligger på hur språkplanering och språkförändring sker över tid. Undersökningen görs med diskursanalytiska och kognitivt lingvistiska metoder.

Publikationer:

2019. To evaluate corpus planning. A case of a Swedish language policy action concerning terms for disability. Current Issues in Language  Planning. DOI: 10.1080/14664208.2019.1601471 (fulltext)

2014. Laddade ord. Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan. I: Språk och stil 24, Sid 72–100. (fulltext)

2010. Laddade ord. Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Stockholm den 10  och 11  oktober  2008. Utg: Falk, Cecilia, Nord, Andreas, Palm, Rune. Stockholm: Stockholms universitet. Sid 358–367. (fulltext)

Populärvetenskapliga publikationer:

2019. Varför är det viktigt att utvärdera språkpolicyarbete? Youtubefilm (2 minuter).

2019. Viktigt att utvärdera rekommendationer om laddade ord. (fulltext)

2011. Obekväma ord. Språktidningen. 4/2011. (fulltext)

2010. Laddade ord. Populär kommunikation. Nr 3/2010. (fulltext saknas)

 

Tomas Tranströmers stil

I projektet undersöks Tranströmers stil med avseende på den lexikala nivån. Metaforik, metonymi, abstrakt/konkret samt de tre rumsliga dimensionerna undersöks. Analysen utförs med hjälp av kognitivt lingvistiska metoder.

Publikationer:

2017. How to Build a Metaphor: Novel Metaphors Construed by Concrete Elements in Tomas Transtromer’s Poetry  Style. 51.4. S. 506-525. (fulltext saknas)

2015. Metaforik i Tranströmers poesi. I: Östman, Carin (red.), Det skönlitterära språket. Stockholm: Morfem förlag. S. 59–79. (fulltext saknas)

Populärvetenskaplig publikation:

2014. Tranströmer visar världen på nytt. Språktidningen. 11/2014. (fulltext)

 

Handlingsutrymme i skönlitteratur. En feministisk läsning av Anne på Grönkulla.

Jag har undersökt hur huvudpersonen i Anne på Grönkulla av L.M. Montgomery skildras i fyra olika översättning till svenska, med avseende på handlingsutrymme och makt.

2021. Anne på svenska. Hur tidsanda och produktionsvillkor påverkat huvudpersonens karaktärsdrag i svenska översättningar och adaptioner av Anne of Green Gables. Barnboken, 44. (fulltext)

I denna korta film (en och en halv minut) sammanfattar jag undersökningen Anne på svenska. Länk till filmen: https://www.youtube.com/ 

Jag har även fungerat som redaktör för en nyöversättning av Anne of Green Gables till svenska. Se länk till nyöversättningen längst ner på sidan! 

Avslutade forskningsprojekt

Adjektiv i ett kognitivt lingvistiskt perspektiv

Adjektiv har länge fått stå i skuggan av verben och substantiven. Semantiskt sett är de dock minst lika intressanta. I projektet studeras dimensionsadjektiv och motsatsrelationer. Dessutom har en bred forskningsöversikt vad gäller de kognitivt lingvistiska bidragen sammanställts (2013a).

Publikationer:

2013a. Adjective. I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK – Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. (fulltext saknas)

2013b. Classifier . I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK - Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. (fulltext saknas)

2013c. Comparison . I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK - Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. (fulltext saknas)

2013d. Gradability . I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK - Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. http://www.degruyter.com/view/WSK  2 s. (fulltext saknas)

2013e. Participle . I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK - Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. (fulltext saknas)

2013f. Superlative. I: Niemeier, Susanne &  Juchem-Grundmann, Constanze (red.), Cognitive Grammar. WSK - Dictionaries of Linguistics and Communication Series. 14. (fulltext saknas)

2009. A cognitive approach to opposites: The case of Swedish levande 'alive' and död 'dead'. Varieng 3 “Approaches to Language and Cognition”.

https://varieng.helsinki.fi/series/volumes/03/vogel/ (fulltext)

2008. Ett kognitivt grepp på motsatsord. Svenskans beskrivning 29. Förhandlingar vid Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Vasa den 4 och 5 maj 2007. Utg: Nordman, Marianne, Björklund, Siv , Laurén, Christer, Mård-Miettinen, Karita, & Pilke, Nina. Vasa: Vasa universitet. Sid 317–325. (fulltext saknas)

2004. Swedish dimensional adjectives. (Diss.) Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandianvian Philology. New Series. 36. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (fulltext)

Andraspråksundervisning i ett kognitivt lingvistiskt perspektiv

Projektet fokuserar på hur andraspråksundervisning kan bedrivas utifrån kognitivt lingvistiska metoder.

Publikation:

2012. Tillsammans med Elżbieta Strzelecka. Andraspråksundervisning i ett kognitivt lingvistiskt perspektiv – en första kartläggning. Nordand. Nordisk tidskrift for andrespråksforskning 7:1 S. 85–105. (fulltext saknas)

Att dö på olika språk

Syftet är att studera förskönande omskrivningar av det svåraste vi människor ställs inför: att dö eller att mista någon vi älskar.

Publikation:

2009b. Going towards the unknown. Expressions for dying in European languages.I: Zlatev, Jordan,  Johansson Falck, Marlene, Lundmark, Carita & Andrén, Mats, Studies in Language and Cognition, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. S. 209–217. (fulltext saknas)

Populärvetenskaplig publikation:

2016. Våga vägra döden. Språktidningen maj 2016. (fulltext)

2017. Döden, döden. Palliativ vård 2 2017. (fulltext saknas)

Kvinnligt och manligt inom akademin

Projektets mål är att utifrån aktionsforskning belysa en praktik inom universitetsvärlden. Låter vi kvinnliga och manliga studenter komma till tals lika mycket i seminariesalen?

Publikation:

2007. Tillträde till festen. Könsfördelningen av talartid på en högskolekurs i grammatik. I: Gunnarsson, Britt-Louise, Entzenberg, Sonja & Ohlsson, Maria (red.): Språk och kön i nutida och historiska perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk. 71. Uppsala: Uppsala universitet. (fulltext saknas)

Undervisning och läromedel

Undervisning och handledning: Jag undervisar på följande kurser: Textanalys och mulitmodalitet (lärarutbildningen ämneslärarlinjen), Framträdande och retorik (lärarutbildningen olika program), Språkanalys med svensk fonologi och grammatik (lärarutbildningen F–3 och 4–6), Litterär stilistik (grundnivå och avancerad nivå) och Examensarbete Litterär stilistik. Dessutom handleder jag uppsatser på grundnivå och avancerad nivå. Sedan våren 2017 handleder jag också en doktorand. Inom samtliga kurser där jag undervisar är jag också engagerad i kursutveckling.

Publikationer:

2023. Tillsammans med Gunilla Almström Persson, Vendela Blomström och Karolina WirdenäsSpråk i samspel. Retorik för lärare i årskurs 4 och uppåt. Stockholm: Aglaktuq. 

2016. Tillsammans med Gunilla Almström Persson, Vendela Blomström och Karolina Wirdenäs. Språk i samspel. Retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq. (fulltext saknas)

2011. Språket, kroppen och tankarna. Introduktion till kognitiv semantik. Lund: Studentlitteratur. (fulltext saknas)

 

 

 

Populärvetenskap ”tredje uppgiften”

Jag skriver regelbundet texter samt håller föredrag utanför universitetsvärlden. Bland sådana åtaganden märks understreckare i Svenska dagbladet, texter i Språktidningen samt framträdanden på Svenska Akademiens Nobelbibliotek och Senioruniversitetet.

Publikation:

2016. När litteraturen växlar TONLÄGE. Under strecket Svenska Dagbladet 20 feb 2016. (fulltext)

 

 

Övrigt

Jag har fungerat som redaktör för en nyöversättning av Anne of Green Gables till svenska, den första kompletta översättningen utan tidigare utgåvors strykningar och tillägg. Översättningen är utförd av Eva Ström: Anne på Grönkulla (Aglaktuq 2022).

Jag har ett starkt intresse för skönlitteratur och har publicerat två romaner, Blodapelsin (Aglaktuq 2014) och Den ryska sjalen (Aglaktuq 2010). Detta engagemang har medfört att jag arrangerat och medverkat i ett antal litterära salonger på bibliotek, boklådor och litteraturfestivaler.

 

Forskningsprojekt