Examensregler

Examensregler


Generella examina och yrkesexamina

Den högre utbildningen och alla examina är indelad i tre nivåer; grund-, avancerad- och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Generella examina och yrkesexamina kan avläggas både på grundnivå och avancerad nivå. De generella examina (kandidat-, magister-, och masterexamen) innehåller ett huvudområde som visar profilen i examen. Yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, dvs det är inte möjligt att inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges i examensordningen.

Nationella och lokala regler

Regeringen beslutar om vilka examina som får utfärdas vid universitet och högskolor. Nationella examensregler anges i högskoleförordningen. Varje lärosäte får också själv bestämma om preciserade lokala regler. I den lokala examensordningen (fliken Examensordning) redovisas regler för de examina universitetet utfärdar. Läs mer om Lokala examensbeskrivningar som gäller för studenter som påbörjar kurser inom huvudområdet för examen från HT 2016 eller senare vid Stockholms universitet.

Examina enligt 1993 års examensordning

Examina enligt tidigare regler kan utfärdas även i framtiden under förutsättning av att kurserna är slutförda (betygsdatum) senast 30 juni 2015. Dispens från detta datum kan inte ges enligt bestämmelser i högskoleförordningen. Lärarexamina enligt tidigare regler utfärdas t o m 30 juni 2023.