Fil.dr Annika Johansson
Universitetslektor i nederländska

I min bok Kontrastiva studier i nederländska och svenska. Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet (Stockholm University Press, 2019) behandlar jag två forskningsfält och kopplar ihop dem: kontrastiv analys och tredjespråksinlärning. Fokus i boken ligger på beskrivningen av ett antal språkstrukturer i nederländska och svenska som inte har behandlats kontrastivt tidigare och jag kommer att ta upp en av dessa strukturer på seminariet – svenska och nederländska positionsverb – och diskutera hur man didaktiskt kan arbeta med tvärspråklig medvetenhet hos inlärare av nederländska som tredje språk i en CLIL-kontext på universitetsnivå.

De två närbesläktade språken nederländska och svenska är inga klassiska skolspråk som man lär sig i grundskolan och på gymnasiet, utan inlärare kommer framför allt i kontakt med dem som tredje språk och i vuxen ålder. Det innebär att inlärarna redan har kunskap i tidigare inlärda språk och ofta har utvecklat viss metalingvistisk och tvärspråklig medvetenhet. Det innebär att flerspråkiga individer i högre utsträckning än enspråkiga ”kan tala och resonera om språket själv, dess struktur och funktion” och även ha ”specifik kunskap om hur två eller några språks strukturer förhåller sig till varandra” (Jessner 2006; Jessner, Megens & Graus 2016). Vid inlärningen av ett tredje språk ser man tidigare inlärda språk som en resurs, speciellt de språk som är närbesläktade. Tvärspråklig medvetenhet handlar om att uppmärksamma hur språkliga strukturer förhåller sig till varandra i de språk som inläraren behärskar i relation till det språk som lärs in.

Under seminariet vill jag visa hur jag didaktiskt arbetar med att skapa eller förstärka inlärarnas tvärspråkliga medvetenhet i min undervisning i nederländska vid Stockholms universitet.