Johan Brandtler. Foto: Privat
Johan Brandtler. Foto: Privat

Online via zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62516803649

Abstract

Den tillgängliga kunskapen om svenskans grammatik är idag närmast överväldigande. Svensk grammatikforskningen står sedan länge stark och har bl.a. resulterat i Svenska Akademiens grammatik (SAG), ett referensverk som till sin omfattning saknar motsvarighet i många språk. Medan det finns en rik flora av introduktioner till svenskans grammatik, både för dem som redan talar och skriver svenska och för dem som står i begrepp att lära sig, saknas fördjupande läroböcker i grammatik nästan helt, dvs. böcker som kan överbygga gapet mellan grundkursens läroböcker och referensverk som SAG. Det är mot denna bakgrund som vi påbörjade arbetet med att sammanställa den antologi som nu fått namnet Nyanser av grammatik.

Mikael Kalm. Foto: Pia Nordin
Mikael Kalm. Foto: Pia Nordin

Antologin samlar 18 artiklar skrivna av forskare med spetskompetens inom det område som artikeln behandlar, med oss som redaktörer. Det har varit ett uttalat syfte att i möjligaste mån utgå från senare års forskning, dvs. forskning publicerad efter SAG, och att bjuda in juniora forskare som är i början av sin forskarkarriär. Boken är uppbyggd av tre större delar, var för sig bestående av flera kapitel. Del 1 problematiserar själva utgångspunkten för en antologi av detta slag, nämligen hur grammatikbeskrivningen ska avgränsas: vad ska beskrivas, hur ska det beskrivas, och till vilken nytta? Del 2 utgår från motsättningen mellan den grammatiska beskrivningens enhetlighet och språkets mångfald, medan del 3 gör nedslag i en rad fenomen i svenskans grammatik som sällan uppmärksammas i grundläggande läroböcker.

Den huvudsakliga målgruppen för antologin är studenter på fortsättningskurser i svenska/nordiska språk, inklusive blivande ämneslärare. Vissa kapitel kan även läsas på grundkurser för att problematisera eller belysa någon enskild grammatisk aspekt. Tanken är att boken på så sätt kan följa studenten genom utbildningen, från grundnivå till avancerad nivå.  Boken föreligger nu i korrektur och beräknas utkomma på Studentlitteratur under sensommaren 2021 eller tidigt under hösten.

Under seminariet presenterar vi antologin och dess artiklar mer utförligt men vi vill också diskutera hur antologin kan användas på institutionens grammatikkurser.