Karin Idevall Hagren
Karin Idevall Hagren

Webbinarium i Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/65737702013

Om Zoom.

Abstract

Under andra hälften av 1800-talet är det allmänna, kulturella och politiska intresset för det nationella stort. Nationell identitet konstrueras genom berättelser, förhandlingar och klassificeringar som bl.a. sker språkligt (Anderson 1983).

På seminariet kommer jag att presentera resultaten från en undersökning av hur svensk nationell identitet konstrueras i tidskrifter och böcker som tematiserar svenskhet under tidsperioden 1870–1940. Jag undersöker hur svenskhet skapas i relation till ”den Andre”, och hur både föreställningar om ”den Andre” och de diskurser som konstituerar nationell identitet har förändrats över tid. Studien följer en diskursanalytisk modell som inkluderar analyser av diskursiva strategier, teman och språkliga realiseringar (Wodak et al. 2009).

Analyserna visar att tre diskurser har dominerat under tidsperioden. Koloniala diskurser konstruerar dels en vit, västerländsk svenskhet i kontrast till en ”Andre” som återfinns i koloniserade världsdelar och framställs som exotisk och annorlunda (jfr Said 1979), dels en svensk identitet i kontrast till en icke-svensk samisk identitet i det koloniserade Sápmi. Konstruktionen av samer som ”den Andre” reproducerar också en rasbiologisk diskurs. En svensk, nordisk nationell identitet konstrueras utifrån föreställningar om ras, där människor särskiljs och hierarkiseras utifrån pseudovetenskapliga klassificeringar av utseende och karaktär. I en rashygienisk diskurs konstrueras en undermålig och oönskad “Andre” i relation till en ideal svensk medborgare, och psykologi snarare än föreställningar om ”ras” utgör grunden för kategoriseringar av ”den Andre” som ”imbecill”, ”idiot” eller ”degenererad”.

Referenser, se pdf Abstract.