Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin
Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Seminariet ges som webbinarium via Zoom.

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63355628181  

Abstract

De nordiska språkens förändringar i den äldre historien var ett huvudintresse för den tidiga nordistiken under 1800-talet, och man åstadkom mycket utarbetade beskrivningar både av empirin och på en mer generaliserad nivå. Förklaringar till förändringarna var man däremot mindre intresserade av. De kunde ses som symptom på ett andligt förfall eller som uttryck för en obeveklig förändringskraft i form av lagar som omskapade språket. Först med sociolingvistiken från 1960-ges en teoretisk ram som erbjuder vetenskapligt välgrundade orsaksförklaringar och som också inbegriper en annan syn på vad förändring är.

Det har visserligen gjorts återblickar på de tidigare utforskade språkförändringarna med försök till sociolingvistiskt inspirerade tolkningar, men i förhållandevis liten utsträckning. På seminariet vill jag presentera resultat av ett sådant tolkande arbete, där jag utgår från befintliga beskrivningar av språkhistorien och materialsamlingar och anlägger ett sociolingvistiskt perspektiv på dem. Målet är att se på tänkbara samband mellan olika samhällsförändringar och språkförändringar. En känd förändring i samhället kan erbjuda en tolkningsram för kända språkförändringar, men man kan också vända på det så att om vi känner till en period av språkförändringar, bör det också kunna vara en indikation på att något händer i samhället. Vid det här seminariet läggs ett särskilt fokus på de genomgripande förändringarna som sker i de nordiska språken på 500-talet och därefter.